Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "yếu tố nước ngoài"

yếu tố nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yếu tố nước ngoài.

Quyết định 86/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định 69/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 86/QĐ-BTP năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định 69/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành