1. Thanh niên xung kích là gì?

- Thanh niên là tương lai của đất nước, mang đến sức trẻ, sự sáng tạo cũng như tiềm lực cho phát triển kinh tế. Đây là một lực lượng hùng hậu có những đóng góp to lớn và vai trò quan trọng đối với việc phát triển và xây dựng đất nước. Các vai trò được thể hiện trong tư tưởng, nhu cầu và mục tiêu thể hiện bản thân mình. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng quốc gia và mục đích mà mỗi quốc gia, tổ chức sẽ có quy định, cách xác định khác nhau về tuổi thanh niên. Tuy nhiên, các lực lượng này có thể tham gia vào lao động, sản xuất theo quy định pháp luật. Từ mang đến nghĩa trong học tập, nhận thức và ứng dụng vào thực tế.
Điều 1 Luật Thanh niên 2020 có quy định về độ tuổi thanh niên như sau: “Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.”
Đây là tuổi đang trong quá trình trưởng thành của con người, là những người có sức trẻ, sức khỏe, đầy năng động và nhiệt huyết và có đóng góp chung vào nền kinh tế và sự nghiệp phát triển đất nước.Ở Việt Nam, Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Trong đó, các thành tích, hoạt động được ghi nhận tuyên dương, khen thưởng. Từ mang đến phong trào sôi động, lý tưởng đúng đắn trong hoạt động của thanh niên. Thanh niên tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

- Xung kích là sẵn sàng, tình nguyện đi đầu thực hiện các nghĩa vụ của thanh niên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sẵn sàng đảm nhận các công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách, nguy hiểm để đóng góp sức lực, trí tuệ, nhiệt tình và sáng tạo của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, Thanh niên xung kích được định nghĩa hay được hiểu là những người sẵn sàng chủ động thực hiện những lời hứa của tuổi trẻ và sẵn sàng chịu trách nhiệm ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt là những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. đảm nhận một nhiệm vụ cấp bách và nguy hiểm nhằm đem sức lực, trí tuệ, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ví Dụ: Đội Thanh niên xung kích đại học Tân Tạo, Đội Thanh niên xung kích của Trường THPT Xuân Thủy, …

 

2. Nhiệm vụ chính của Thanh niên xung kích:

– Trong học tập và hoạt động khoa học, công nghệ:

Cơ quan, tổ chức yêu cầu Thành đoàn của các địa phương, của các đơn vị mà họ đang công tác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp; phải coi trọng việc phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vừa là “người thủ lĩnh” đồng thời vừa là “người bạn” của thanh niên, xung kích, gương mẫu trong học tập và công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Đồng thời, Thành đoàn cần tập trung nhiều giải pháp hiệu quả hơn trong việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng phong cách cán bộ đoàn. Bên cạnh đó, Thành đoàn và các cơ sở đoàn cần tập trung cho công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Đặc biệt, các Cơ quan cũng cần tạo điều kiện cho thanh niên gia nhập các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện để tham gia thực hiện chương trình phổ cập giáo dục, phổ biến tin học và các chương trình phát triển giáo dục khác; phổ biến, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

– Trong lao động, việc làm:

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Nối tiếp các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện", hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" đã được từng bước cụ thể hoá, ngày càng đi sâu, lan toả vào đời sống của đoàn viên, thanh niên, được xã hội ghi nhận và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện cho thanh niên gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để thanh niên cống hiến, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật, trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

– Trong công cuộc bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức:

Thanh niên xung kích nói chung và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục kiên trì, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, bản thân mỗi thanh niên phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn. Ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống tâm lý ngại khó, ngại khổ.

– Trong bảo vệ Tổ quốc:

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thanh niên xung kích luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Bên cạnh đó, thanh niên luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.Trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, “phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”. Và sức trẻ hay thanh niên xung kích luôn cố gắng làm sao để góp sức mình hoàn thành được mục tiêu. Bên cạnh đó, các Cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện do tổ chức thanh niên thành lập để tham gia giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác. Các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội được cơ quan và Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết để hoạt động.

Bài viết trên đã chỉ ra được định nghĩa về thanh niên xung kích để các bạn có thể hiểu hơn về nó. Cũng như làm rõ được những nhiệm vụ mà họ cần làm để làm gương cho giới trẻ ngày nay, và có thể xứng đáng trang trọng cài trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn "Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên" của thế hệ thanh niên.

Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc liên quan đến lĩnh vực pháp luật, có thể liên hệ  tổng đài tư vấn pháp lý trực tuyến thông qua hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Luật Minh Khuê.