1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì?

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một trạng thái tồn tại của thị trường xã hội, ở đó có nhiều người mua và nhiều người bán, quyết định và người mua và người bán đều không ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

 

2. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

- Nhiều người bán nên ít thị phần. Thị trường này có rất nhiều người bán và nhiều người mua, do đó, thị phần sẽ rất ít, mỗi người sẽ chiếm thị phần khá ít nên sự cạnh tranh cũng không đáng kể. 

- Sản phẩm đồng nhất, có tính giống nhau nên có thể thay thế nhau một cách đơn giản. 

- Dễ dàng, tự do gia nhập hay rời khỏi thị trường cạnh tranh hoàn hảo, không gặp nhiều khó khăn. 

- Thông tin đầy đủ, chính xác và rõ ràng. Vì việc xem xét một sản phẩm hoàn hảo thì phải có thông tin rõ ràng, cụ thể.

- Lợi nhuận kinh tế luôn bằng không. 

Ví dụ: Khi bàn về thị trường cà phê, nếu giá cà phê là 15.000 đồng/kg. Nhưng nếu người trồng cà phê muốn bán 18.000 đồng/kg thì người trồng sẽ chẳng bán được một lượng cà phê nào cả. Khách hàng sẽ tìm đến các nhà cung cấp khác. Mỗi người trồng cà phê là người nhận giá. Thị trường cà phê là một ví dụ của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 

=> Vì vậy, giá được hình thành một cách khách quan, do tác động giữa cung và cầu thị trường. Người bán là người nhận giá. 

 

3. Đặc điểm của doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Đường cầu doanh nghiệp hay đường cầu của sản phẩm đứng trước doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một đường cầu nằm ngang tại mức giá trị trường. Ở đó, người mua muốn mua số lượng bao nhiêu tùy thích, giá không đổi. Do đó, ở mọi mức sản lượng P = MC. Hay nói cách khác, nó là một đường cầu hoàn toàn co giãn theo giá. 

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì? Lấy Ví dụ và phân tích đặc điểm

  • Hình 1: Đường cầu đứng trước doanh nghiệp
  • Hình 2: Đường cầu thị trường
  • Hình 3: Cân bằng tiêu dùng

- Đường cung doanh nghiệp hay đường cung của sản phẩm đứng trước doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một đường nằm ngang tại mức giá thị trường. Ở đó, doanh nghiệp muốn bán số lượng bao nhiêu tùy thích, giá bán không đổi P = MR = AR. Hay nói cách khác, nó là một đường cung hoàn toàn co giãn theo giá. 

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì? Lấy Ví dụ và phân tích đặc điểm

  • Hình 1: Đường cầu đứng trước doanh nghiệp
  • Hình 2: Đường cung thị trường
  • Hình 3: Cân bằng sản xuất

 

4. Câu hỏi và bài tập về thị trường cạnh tranh hoàn hảo

4.1. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đường cầu đứng trước doanh nghiệp:

A. một đường thẳng đứng

B. một đường nằm ngang

C. một đường dốc xuống

D. tất cả đều đúng

Câu 2. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp:

A. là phần đường MC nằm trên điểm cực tiểu đường AC

B. là phần đường MC nằm trên điểm cực tiểu đường AVC

C. là phần đường MC nằm trên điểm cực tiểu đường AFC

D. tất cả đều sai

Câu 3. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo?

A. người bán quyết định giá

B. người mua quyết định giá

C. chính phủ quy định giá

D. tất cả đều sai

Câu 4. Những đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo?

A. thông tin hoàn hảo

B. tự do gia nhập ngành

C. sản phẩm đồng nhất

D. doanh nghiệp là người định giá

Câu 5. Khi doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo đạt được cân bằng trong ngắn hạn thì câu nào dưới đây là không đúng?

A. MC = P

B. MC = AR

C. MR = P

D. P = AC

Câu 6. Trong dài hạn, lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có xu hướng giảm dần, vì sao?

A. chi phí sản xuất có xu hướng tăng lên

B. các doanh nghiệp mới gia nhập ngành

C. cầu về sản phẩm ngày càng giảm

D. cả a và b đều đúng

Câu 7. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, khi doanh nghiệp và ngành đều đạt cân bằng dài hạn thì?

A. lợi nhuận kinh tế của ỗi doanh nghiệp trong ngành bằng 0

B. lợi nhuận kế toán của mỗi doanh nghiệp trong ngành bằng 0

C. lợi nhuận kinh tế của mỗi doanh nghiệp trong ngành nhỏ hơn 0

D. tất cả đều sai

Câu 8. Trong dài hạn, đường cung của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo:

A. là phần đường NC nằm trên điểm cực tiểu đường AC

B. Là phần đường MC nằm trên điểm cực tiểu đường AVC

C. là phần đường MC nằm trên điểm cục tiểu đường AFC

D. tất cả đều sai

Câu 9. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo tham gia vào ngành khi?

A. lợi nhuận kinh tế lớn hơn 0

B. lợi nhuận kế toán lớn hơn 0

C. chi phí sản xuất lớn hơn 0

D. tất cả các câu trên đều đúng

Câu 10. Trong ngắn hạn, một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo đạt được lợi nhuận tối đa khi sản xuất sản lượng với?

A. TR lớn hơn TC

B. TR lớn hơn TVC

C. P lớn hơn AVC

D, TR = TC

Câu 11. Khi giá thị trường nhỏ hơn chi phí biên, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo cần?

A. giảm sản lượng bán

B. tăng sản lượng bán

C. tăng giá bán

D. ngừng sản xuất

Câu 12. Khi doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo sản xuất ở mức sản lượng tối ưu thì doanh nghiệp?

A. đạt được lợi nhuận cực đại

B. đạt được lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm tối đa

C. mức lỗ trên 1 đơn vị sản phẩm tối thiểu

D. tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 13. Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo sản xuất mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận khi?

A. chi phí biên đang tăng

B. chi biên đang giảm

C. doanh thu biên đang tăng

D. giá bán nhỏ hơn doanh thu biên

Câu 14. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá bán hàng hóa luôn luôn là?

A. doanh thu biên

B. tổng doanh thu

C. lớn hơn doanh thu trung bình

D. tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 15. Khi giá thị trường lớn hơn chi phí biên, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo cần?

A. tăng sản lượng

B. giảm sản lượng

C. giảm giá bán

D. ngừng sản xuất

Câu 16. Điểm đóng cửa sản xuất của hãng cạnh tranh hoàn hảo xảy ra ở điểm?

A. chi phí cố định bình quân tối thiểu

B. chi phí cận biên tối thiểu

C. tổng chi phí bình quân tối thiểu

D. chi phí biến đổi bình quân tối thiểu

 

4.2. Phần tự luận

Bài 1. Xét một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đường tổng chi phí là TC = 100 + Q + Q^2 (USD)

a. Nếu giá thị trường bằng 27 USD/sản phẩm, hãng này sẽ sản xuất bao nhiêu sản phẩm? Tính mức độ lợi nhuận tương ứng?

b. Tính điểm hòa vốn cho hãng này?

c. Ở mức giá nào thì hãng này phải đóng cửa sản xuất? Giải thích?

Bài 2. Một doanh nghiệp đang hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo sản xuất 100 SP, với tổng định phí 300, MC = AC = 15. Tại  mức sản lượng 50 thì MC = AVC = 10. Giá bán của sản phẩm là 14.

(1) Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp nên:

a. Tiếp tục sản xuất 100 Sp

b. Tăng giá bán

c. Ngưng sản xuất

d. Giảm sản lượng

(2) Tại mức sản lượng Q = 100. Doanh nghiệp đang lỗ bao nhiêu?

Bài 3. Có số liệu sau đây về tổng chi phí và sản lượng của một hãng cạnh trạnh hoàn hảo:

Q

(đơn vị)

0 24 39 50 60 68 75 81 86

TC

(USD)

300 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

a. Tính chi phí biên MC, tổng chi phí biên đổi VTC, tổng chi phí bình quân ATC, chi phí cố định bình quân AFC và chi phí biến đổi bình quân AVC?

b. Tìm mức giá đóng cửa của hãng?

c. Khi giá bán trên thị trường là 25 USD/đơn vị, hãng sẽ sản xuất sản lượng bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận? Tính lợi nhuận đó?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc mang tính chất tham khảo. Trường hợp có bát kỳ thắc mắc nào liên quan đến pháp luật, bạn đọc vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn theo số 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.