Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Quan hệ lao động là quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong đó người lao động luôn được coi là bên yếu thế trong quan hệ lao động và để bảo đảm được các điều kiện lao động, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thì pháp luật có quy định tại nơi làm việc phải có thỏa ước lao động tập thể để nhằm bảo vệ người lao động. 

Căn cứ Điều 73 Bộ luật lao động 2012 quy định thỏa ước lao động tập thể như sau:

“1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

2.Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.”

Như vậy, thỏa ước lao động tập thể được lập ra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Khi ký kết thỏa ước lao động tập thể thì buộc phải thực hiện theo quy định tại Điều 74  Bộ luật lao động 2012 như sau:

“1. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động

2. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và:

a) Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;

b) Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;

c) Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.

3. Khi thoả ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho mọi người lao động của mình biết.”

Theo quy định trên thì thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động. Trong đó, căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định về người ký kết người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

“1. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 83 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở; 

b) Bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

2. Trường hợp người ký kết thỏa ước lao động tập thể quy định tại Khoản 1 Điều này không trực tiếp ký kết thỏa ước lao động tập thể thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể.”

Như vậy, những chủ thể có thẩm quyền ký kết thỏa ước lao động tập thể sẽ là những chủ thể sau:

+ Phía bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật của công ty bạn.

+ Bên đại diện tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sơ ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Như vậy, nếu tại Công ty nơi bạn làm việc chưa thành lập công đoàn cơ sở thì thẩm quyền ký kết lao động tập thể của công ty bạn sẽ là Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tức Chủ tịch công đoàn Tổng công ty. Còn nếu Công ty nơi bạn làm được thành lập công đoàn cơ sở thì thẩm quyền ký kết thỏa ước lao động tập thể sẽ là Chủ tịch công đoàn cơ sở, không phải Chủ tịch công đoàn Tổng công ty.

>> Xem thêm:  Công đoàn cơ sở là gì ? Công đoàn là gì ? Công đoàn ngành là gì ? Quy định mức phí công đoàn

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Tình hình kinh tế xã hội tác động đến quan hệ lao động như thế nào ?