Bản thông báo dạng ấn bản nêu rõ ràng các điều khoản và điều kiện về khoản vay hay gia hạn tín dụng. Theo Bộ Luật Trung thực trong Cho vay (Truth in Lending Act), người cho vay phải công khai các điều khoản cho vay chính như lãi suất phần trăm hàng năm, phí hàng năm, kỳ gia hạn, và các thông tin chi tiết khi một tài khoản mới được mở, và thông báo cho khách hàng về mọi thay đổi sau đó trong điều khoản cho vay.