1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

Theo quy định tại Điều 91 của Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020, việc cấp giấy phép xây dựng cho công trình trong đô thị phải tuân thủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Công trình xây dựng trong đô thị phải tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu công trình xây dựng ở khu vực hoặc tuyến phố trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thì nó phải tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều kiện 2: Công trình xây dựng trong đô thị phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Điều kiện 3: Công trình xây dựng trong đô thị phải đảm bảo an toàn cho chính công trình và các công trình lân cận, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chống nổ. Ngoài ra, công trình cũng phải đảm bảo an toàn cho hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa. Công trình cũng phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Điều kiện 4: Thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định cụ thể như sau:

+ Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo cấp bậc chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng theo từng trường hợp thiết kế ba bước hoặc hai bước. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng theo trường hợp thiết kế ba bước, trong khi chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

+ Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo cấp bậc chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng theo từng trường hợp thiết kế ba bước hoặc hai bước. Phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác (nếu có) do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng theo trường hợp thiết kế ba bước, trong khi chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

Điều kiện 5: Công trình xây dựng trong đô thị phải đáp ứng các quy định về an toàn công trình và công trình xây dựng bền vững. Các yêu cầu về an toàn công trình bao gồm đảm bảo kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn về động đất, an toàn về cấu trúc và an toàn về môi trường.

Điều kiện 6: Công trình xây dựng trong đô thị phải đáp ứng các quy định về quản lý chất lượng công trình. Công trình phải tuân thủ các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và quy trình thi công đúng quy định.

Điều kiện 7: Công trình xây dựng trong đô thị phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình sau khi đã xây dựng xong.

Với các điều kiện trên, công trình xây dựng trong đô thị có thể được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, quy trình cấp giấy phép xây dựng và các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Do đó, để biết thông tin chi tiết và cụ thể về quy trình cấp giấy phép xây dựng trong đô thị, bạn nên tham khảo luật pháp và quy định tại địa phương của mình hoặc tư vấn với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

2. Quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là một tài liệu quan trọng và bắt buộc để tiến hành các công việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện theo đúng quy định và quy trình pháp lý, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải bao gồm các giấy tờ và tài liệu cụ thể như sau:

- Đối với xây dựng công trình theo tuyến, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trong đó phải nêu rõ mục đích và thông tin chi tiết về công trình cần xây dựng.
  • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều này nhằm xác nhận rằng người đề nghị xây dựng có quyền sử dụng đất tại vị trí xây dựng công trình.
  • Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. Đây là các văn bản xác nhận việc công trình đã được duyệt và đầu tư theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng, bao gồm các bản vẽ chi tiết về kiến trúc, kết cấu và các hạng mục công trình.
  • Bản sao hoặc mã số chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, được cấp theo quy định. Điều này đảm bảo người thực hiện có đủ năng lực và kiến thức chuyên môn để thực hiện công việc thiết kế và thẩm tra công trình.

- Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, trong đó nêu rõ mục đích và phạm vi công việc sửa chữa, cải tạo. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật. Điều này xác nhận rằng người đề nghị có quyền thực hiện các công việc sửa chữa, cải tạo trên công trình. Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo. Đây là tài liệu minh chứng cho việc sửa chữa, cải tạo và giúp cơ quan chức năng có cái nhìn chính xác về trạng thái hiện tại của công trình trước khi thực hiện các công việc. Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng. Điều này áp dụng trong trường hợp công trình cần sửa chữa, cải tạo là di tích lịch sử - văn hóa hoặc danh lam, thắng cảnh đã được công nhận.

- Đối với trường hợp di dời công trình, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình, trong đó nêu rõ mục đích và thông tin chi tiết về công trình cần di dời.
  • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật. Điều này xác nhận rằng người đề nghị có quyền di dời công trình và sử dụng đất tại vị trí mới.
  • Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến. Các bản vẽ này giúp cơ quan chức năng có cái nhìn rõ ràng về công trình cần di dời và đảm bảo việc di dời được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
  • Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện. Báo cáo này cung cấp thông tin về tình trạng hiện tại của công trình và đánh giá tác động của việc di dời đối với công trình và môi trường xung quanh.

Việc chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là một bước quan trọng để đảm bảo việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình được tiến hành theo đúng quy trình và pháp luật. Các tài liệu và giấy tờ trong hồ sơ đề nghị đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh và chứng thực các thông tin liên quan đến công trình và quyền lợi của người đề nghị.

 

3. Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến đô thị

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến đô thị là quá trình quan trọng và phức tạp, yêu cầu sự chú ý và tuân thủ các quy định của pháp luật. Quá trình này thường gồm ba bước chính: chuẩn bị hồ sơ, giải quyết hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng.

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Đầu tiên, chủ đầu tư phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ để gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hồ sơ này cần bao gồm thông tin chi tiết về công trình cần xây dựng theo tuyến đô thị cụ thể. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng phải kèm theo các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản xác nhận dự án đã được phê duyệt và đầu tư.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ
Cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giai đoạn giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật. Các quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ sẽ thay đổi tùy theo quy định của từng địa phương. Tuy nhiên, trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ hoàn trả hồ sơ và thông báo rõ lý do không thể giải quyết bằng văn bản. Chủ đầu tư cần sửa chữa và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trước khi gửi lại.

- Bước 3: Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến đô thị
Sau khi hồ sơ được xem xét và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép xây dựng cho công trình theo tuyến đô thị. Giấy phép này sẽ xác nhận rằng công trình được phép xây dựng và tuân thủ các quy định về quy hoạch, kiến trúc và an toàn xây dựng.

Quá trình cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến đô thị đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ quy định của pháp luật. Chủ đầu tư nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thực hiện các quy trình theo đúng quy định để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện một cách hợp pháp và an toàn.

Xem thêm >>> Công trình theo tuyến là gì? Công trình xây dựng theo tuyến là gì?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật, chúng tôi xin trân trọng gợi ý quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 hoặc gửi email về địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách chi tiết và đáng tin cậy.