1. Hợp đồng li xăng được hiểu là như thế nào?

Hợp đồng li-xăng, còn được gọi là hợp đồng chuyển giao công nghệ, là một loại hợp đồng đang được quan tâm trong thời điểm hiện tại. Đây là một cách để các cá nhân, tổ chức hoặc nhà nghiên cứu có thể chuyển giao quyền sử dụng công nghệ hoặc sáng tạo của mình cho các công ty hoặc bên thứ ba khác, trong trường hợp họ không có đủ vốn để phát triển công nghệ này hoặc muốn tập trung vào việc khác. Hợp đồng li-xăng được hiểu như sau:

Đặc thù của Hợp đồng li-xăng: Đây là một loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ hoặc sáng tạo. Trong trường hợp này, người sở hữu công nghiệp (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng công nghệ của họ trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu của mình.

Li-xăng và Quyền sở hữu công nghiệp: Li-xăng là hành động của người sở hữu quyền sở hữu công nghiệp cho phép người khác sử dụng công nghiệp đó, mà người sở hữu vẫn nắm giữ quyền sở hữu. Người sở hữu công nghiệp có độc quyền sử dụng công nghiệp trong một thời gian bảo hộ (thời gian mà quyền bảo hộ đang có hiệu lực) tại Việt Nam. Các tổ chức hoặc cá nhân muốn sử dụng công nghiệp này cho mục đích thương mại cần phải được chủ sở hữu công nghiệp cho phép thông qua việc chuyển quyền sử dụng.

Hình thức thể hiện việc cho phép sử dụng: Thường thì việc cho phép sử dụng công nghiệp được thể hiện thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Điều này đảm bảo rằng người sở hữu công nghiệp vẫn có quyền kiểm soát việc sử dụng công nghiệp của mình và đảm bảo quyền lợi của họ.

Phạm vi của Hợp đồng li-xăng: Hợp đồng li-xăng là cách để chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ. Người sở hữu (bên cấp li-xăng) chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ của mình cho một bên khác (bên nhận li-xăng) để họ có thể sử dụng công nghệ hoặc sáng tạo đó.

Lợi ích của Chủ sở hữu: Với việc ký kết hợp đồng li-xăng, chủ sở hữu công nghiệp thu được một khoản lợi ích vật chất nhất định từ việc chuyển quyền sử dụng công nghiệp của họ. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì quyền sở hữu về công nghiệp này.

Tóm lại, hợp đồng li-xăng là một cách để chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng công nghệ hoặc sáng tạo của mình cho người khác trong khi vẫn giữ quyền sở hữu, thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Điều này giúp tạo điều kiện cho việc phát triển công nghiệp và khai thác tối đa giá trị của các sáng tạo.

 

2.  Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng mới

Hợp đồng li-xăng và Quy trình Đăng ký Hợp đồng Li-xăng:

Hợp đồng li-xăng được coi là một căn cứ quan trọng giúp đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng được thực hiện đúng theo thỏa thuận. Nếu có tranh chấp xảy ra, việc xử lý sẽ dựa vào các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Quá trình đăng ký hợp đồng li-xăng năm 2023 đòi hỏi bạn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng quy định:

Tờ khai đăng ký hợp đồng: Đây là tài liệu chứa thông tin cụ thể về hợp đồng mà bạn đang đăng ký. Tờ khai này cần điền đầy đủ và chính xác để đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là chính xác.

Bản hợp đồng: Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của hợp đồng cần được nộp kèm theo hồ sơ. Nếu hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, bạn cần cung cấp bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt. Nếu hợp đồng có nhiều trang, mỗi trang cần có chữ ký hoặc đóng dấu xác nhận của các bên liên quan.

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu: Trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung của nhiều người, bạn cần có văn bản đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Giấy ủy quyền: Nếu bạn nộp hồ sơ thông qua đại diện, bạn cần cung cấp giấy ủy quyền cho người đại diện để thực hiện thủ tục đăng ký.

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí: Nếu bạn nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu Trí tuệ, bạn cần cung cấp bản sao chứng từ liên quan đến việc nộp phí, lệ phí.

Quá trình thực hiện thủ tục:

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ của bạn. Họ sẽ kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ và đúng quy định không.

Thông báo thiếu sót hoặc dự định từ chối: Nếu hồ sơ có thiếu sót, bạn sẽ nhận được thông báo về việc cần sửa chữa hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không thể sửa chữa đúng quy định, bạn có thể nhận được thông báo dự định từ chối đăng ký.

Xử lý hồ sơ và ra quyết định: Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ xử lý hồ sơ và ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Thời gian thực hiện thủ tục thường mất từ 2-6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Hiệu lực của hợp đồng Li-xăng:

Lưu ý rằng hiệu lực của hợp đồng Li-xăng phụ thuộc vào hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ được thực hiện trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Điều này đảm bảo rằng việc chuyển quyền sử dụng công nghiệp không vượt qua phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu tương ứng

 

3. Thủ tục đăng ký hợp đồng li xăng thực hiện như thế nào

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ Đăng ký:

Thu thập tài liệu: Thu thập đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết để đăng ký hợp đồng li-xăng. Điều này bao gồm bản sao hợp đồng li-xăng đã được ký kết, các tài liệu xác nhận quyền sở hữu công nghiệp, thông tin về các bên tham gia hợp đồng, và các tài liệu hỗ trợ khác.

Điền đầy đủ hồ sơ: Điền đầy đủ và chính xác các biểu mẫu và thông tin trong hồ sơ đăng ký. Đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp đúng và chính xác để tránh việc bị yêu cầu sửa chữa sau này.

Bước 2: Nộp Hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện: Hồ sơ đăng ký có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, thường là Cục Sở hữu Trí tuệ. Nếu bạn không thể nộp trực tiếp, bạn có thể gửi hồ sơ bằng bưu điện đảm bảo rằng hồ sơ được đóng gói và gửi một cách an toàn.

Bước 3: Thẩm định Hồ sơ:

Thời gian thẩm định: Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ trong khoảng thời gian được quy định. Thông thường, thời gian này là 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Kiểm tra hình thức và nội dung: Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ xem xét hồ sơ về cả hình thức và nội dung. Họ sẽ đảm bảo rằng hồ sơ đầy đủ, các tài liệu được cung cấp chính xác và hợp lệ theo quy định.

Bước 4: Thông báo Thiếu sót hoặc Dự định từ chối:

Thiếu sót: Nếu hồ sơ có thiếu sót, bạn sẽ nhận được thông báo về các yếu tố cần sửa chữa. Thông báo này sẽ nêu rõ các vấn đề cụ thể mà bạn cần phải giải quyết để đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện đăng ký.

Dự định từ chối: Nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc không được sửa chữa đúng yêu cầu trong thời hạn, bạn sẽ nhận được thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng.

Bước 5: Sửa chữa hoặc Phản đối:

Sửa chữa hồ sơ: Nếu hồ sơ có thiếu sót, bạn cần sửa chữa các yếu tố được đề xuất trong thông báo thiếu sót trong thời hạn được cấp.

Phản đối dự định từ chối: Nếu bạn không đồng ý với dự định từ chối hồ sơ, bạn có thể có quyền phản đối và chứng minh lý do tại sao hồ sơ đủ điều kiện đăng ký.

Bước 6: Ghi nhận và Công bố:

Ghi nhận hợp đồng li-xăng: Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu hoặc sau khi các thiếu sót đã được sửa chữa đúng yêu cầu, hợp đồng li-xăng sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Công bố quyết định đăng ký: Quyết định đăng ký hợp đồng li-xăng sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp, thông báo chính thức cho công chúng về việc đăng ký này.

Như vậy, quá trình đăng ký hợp đồng li-xăng là một quy trình phức tạp và có nhiều bước cần tuân thủ. Việc tuân thủ đúng quy trình này giúp đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan đối với công nghiệp và sáng tạo được bảo vệ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm>>> Hợp đồng cung ứng lao động là gì? Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Liên hệ tổng đài 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp chi tiết. Xin cảm ơn.

Trân trọng!