1. Phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng là gì?

Phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng là một phần mở rộng của hợp đồng giữa hai bên, thường được sử dụng trong các hợp đồng xây dựng, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Phụ lục này sẽ chi tiết các điều khoản liên quan đến việc thanh toán tiền cho hợp đồng, bao gồm các khoản thanh toán phải được thực hiện, số tiền và thời hạn thanh toán. Nó cũng có thể cung cấp các quy định về tiến độ thanh toán, các phương thức thanh toán và điều kiện thanh toán. Thông thường, phụ lục quy định về tiến độ thanh toán sẽ chứa các thông tin sau:

- Các khoản thanh toán: Các khoản thanh toán cần được thực hiện theo hợp đồng, bao gồm giá trị hợp đồng, các khoản phí và chi phí khác liên quan đến dự án.

- Số tiền và thời hạn thanh toán: Phụ lục sẽ chi tiết số tiền cần thanh toán cho mỗi khoản thanh toán và thời hạn thanh toán. Nó cũng có thể xác định các điều kiện để đáp ứng yêu cầu thanh toán.

- Tiến độ thanh toán: Phụ lục sẽ cung cấp các quy định về tiến độ thanh toán, bao gồm các khoản thanh toán phải được thực hiện trong các giai đoạn nhất định của dự án và các điều kiện để đạt được các khoản thanh toán đó.

- Phương thức thanh toán: Phụ lục sẽ chỉ định các phương thức thanh toán có sẵn, chẳng hạn như chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng séc.

- Điều kiện thanh toán: Phụ lục cũng có thể cung cấp các điều kiện để đáp ứng yêu cầu thanh toán, chẳng hạn như các tài liệu và chứng từ cần thiết để xác nhận rằng dịch vụ hoặc hàng hóa đã được cung cấp hoặc các công việc xây dựng đã hoàn thành.

=> Việc có phụ lục quy định về tiến độ thanh toán trong hợp đồng là giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên. Việc quy định rõ ràng và chi tiết về tiến độ thanh toán cũng giúp tránh những tranh chấp liên quan đến việc thanh toán giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, phụ lục này cũng giúp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án bằng cách định rõ thời điểm thanh toán cho các công việc hoặc giai đoạn cụ thể trong quá trình thực hiện dự án. Điều này sẽ giúp các bên đảm bảo được dòng tiền và chi phí cho dự án của mình, đồng thời cũng giúp giám sát quá trình thực hiện dự án một cách chặt chẽ hơn, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của dự án. Tóm lại, phụ lục quy định về tiến độ thanh toán là một phần quan trọng của hợp đồng và giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng, khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án.

 

2. Cách viết phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

Viết phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng là một quá trình khá đơn giản, tuy nhiên cần phải tuân thủ đúng các quy định về hợp đồng, pháp luật, và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc thực hiện các khoản thanh toán. Dưới đây là một số bước hướng dẫn cách viết phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng:

- Xác định các khoản thanh toán cần được đề cập trong phụ lục: Trước khi viết phụ lục, cần xác định rõ các khoản thanh toán được đề cập trong hợp đồng, bao gồm số tiền, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán, và các điều kiện liên quan đến khoản thanh toán.

- Chuẩn bị các thông tin cần thiết: Bao gồm thông tin về các bên liên quan, tên dự án, số hợp đồng, các điều khoản liên quan đến thanh toán, và bất kỳ thông tin khác cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và đúng đắn trong việc thực hiện khoản thanh toán.

- Viết nội dung phụ lục: Nội dung phụ lục bao gồm các điều khoản về tiến độ thanh toán theo hợp đồng, bao gồm số tiền thanh toán, thời gian thanh toán, phương thức thanh toán, và các điều kiện liên quan đến khoản thanh toán.

- Kiểm tra và đảm bảo tính minh bạch: Sau khi hoàn thành phụ lục, cần kiểm tra và đảm bảo rằng các thông tin trong phụ lục đầy đủ, chính xác và tính minh bạch. Các điều kiện về thanh toán phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng và không gây hiểu lầm.

- Ký kết và gửi phụ lục: Sau khi đã hoàn thành và kiểm tra, phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng cần được ký kết bởi các bên liên quan. Sau đó, phụ lục được gửi đến các bên để sử dụng và thực hiện trong quá trình thanh toán.

Việc viết phụ lục này cần phải được thực hiện kỹ càng và chi tiết, phải đảm bảo rõ ràng về các khoản thanh toán, tiến độ thanh toán, hình thức thanh toán, và các điều kiện và thời hạn liên quan đến việc thanh toán. Việc tuân thủ quy định về tiến độ thanh toán sẽ giúp cho các bên tham gia hợp đồng cảm thấy yên tâm hơn về việc được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn, đồng thời giúp cho quá trình thực hiện hợp đồng được diễn ra suôn sẻ và tránh được những tranh chấp không đáng có.

 

3. Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

>>> Tải ngay: Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng

Dưới đây là nội dung liên quan đến mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

Phụ lục này quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng số 20/HĐ-TT ký kết ngày 20/04/2023 giữa Công ty ABC và công ty XYZ

2. Phạm vi áp dụng

Phụ lục này áp dụng cho việc thanh toán tiền của bên A đối với bên B đối với các dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng số 20/HĐ-TT.

II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán của bên A đối với bên B sẽ được thực hiện theo các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Thanh toán trước khi bắt đầu dự án

- Số tiền thanh toán: 30% tổng giá trị hợp đồng

- Thời điểm thanh toán: sau khi bên B nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng minh thuế của mình.

Trước khi bắt đầu thực hiện dự án, bên A sẽ thanh toán cho bên B 30% tổng giá trị hợp đồng. Bên B phải cung cấp cho bên A các giấy tờ chứng minh rằng bên B đã đăng ký kinh doanh và đóng các khoản thuế phí theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2: Thanh toán khi hoàn thành một phần của dự án

- Số tiền thanh toán: 40%

- Thời điểm thanh toán: sau khi bên B hoàn thành 50% số lượng công việc được giao và bàn giao kết quả cho bên A.

Khi bên B đã hoàn thành 50% số lượng công việc được giao và bàn giao kết quả cho bên A, bên A sẽ thanh toán cho bên B 40% tổng giá trị hợp đồng. Bên B phải bàn giao kết quả làm việc cho bên A theo yêu cầu được quy định trong hợp đồng.

Giai đoạn 3: Thanh toán khi hoàn thành toàn bộ dự án

- Số tiền thanh toán: 30%

- Thời điểm thanh toán: sau khi bên B hoàn thành và bàn giao toàn bộ kết quả làm việc cho bên A.

Khi bên B đã hoàn thành toàn bộ công việc được giao và bàn giao toàn bộ kết quả làm việc cho bên A, bên A sẽ thanh toán cho bên B 30% tổng giá trị hợp đồng.

2. Thay đổi tiến độ thanh toán

Nếu cần thiết, bên A và bên B có thể đàm phán và thống nhất về thay đổi tiến độ thanh toán theo hợp đồng, tuy nhiên các thay đổi này phải được thực hiện bằng văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên.

III. KẾT LUẬN

Phụ lục này đã quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng số [số hợp đồng] giữa bên A và bên B. Các điều khoản và điều kiện được quy định trong phụ lục này có hiệu lực như là một phần của hợp đồng số 20/HĐ-TT và được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng dùng để làm gì?

Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng được sử dụng để thống nhất về cách thức và thời điểm thanh toán giữa hai bên ký kết hợp đồng. Nó quy định các khoản thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán và điều kiện để thanh toán cho các giai đoạn của dự án. Phụ lục này giúp đảm bảo rằng cả hai bên hiểu rõ về tiến độ thanh toán và các khoản thanh toán cụ thể cho từng giai đoạn của dự án. Nó cũng giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh các tranh chấp về thanh toán trong quá trình thực hiện dự án.

=> Mẫu phụ lục quy định về tiến độ thanh toán theo hợp đồng thường được sử dụng trong các dự án xây dựng, thiết kế, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, nơi mà việc thanh toán phải được thực hiện theo từng giai đoạn và mức độ hoàn thành của dự án.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp về thanh toán theo hợp đồng?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã hợp tác cùng công ty chúng tôi.