TẬP ĐOÀN ...

CÔNG TY CỔ PHẦN …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

----***----
                                                                  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

PHỤ LỤC 2 - TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

(Kèm theo và không thể tách rời của Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư

số: N01A-2004/2016/HĐMB ngày )

 

Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm tổng giá trị Căn hộ đã bao gồm thuế VAT và 2% phí bảo trì với số tiền là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: .... đồng), cụ thể:

          Tổng giá trị Căn hộ đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm phí và lệ phí theo điểm a, Điều 3 của Hợp đồng là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: ....đồng), cộng 2% tiền phí bảo trì trên tổng giá trị căn hộ hoàn thiện trước thuế VAT (Giá căn hộ hoàn thiện tại thời điểm ký Hợp đồng: 37.769.787 đồng/m2) với số tiền phí bảo trì là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: ..... đồng). Bên Mua tự nguyện thanh toán theo tiến độ thi công cụ thể thành các đợt như sau:

  1. Thanh toán đợt 1: 50% tổng giá trị Hợp đồng ngay sau khi ký Hợp đồng mua bán số tiền là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: ...... đồng), và 50% tổng số tiền phí bảo trì với số tiền là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: .....đồng) và Bên Bán sẽ giao căn hộ để Bên Mua vào hoàn thiện, sửa chữa.
  2. Thanh toán đợt 2: … % tổng giá trị Hợp đồng sau ngày ký Hợp đồng mua bán 02 (hai) tháng với số tiền là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: ...... đồng) và … % tổng số tiền phí bảo trì với số tiền là: ...000.000 đồng (Bằng chữ: ..... đồng).
  3. Thanh toán đợt 3: Bên Mua phải thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng (bao gồm giá trị Căn hộ cộng số tiền phí bảo trì còn lại) theo diện tích thực tế bàn giao sau ngày thanh toán đợt 02 la 02 (hai) tháng, và các khoản tiền khác theo quy định của pháp luật và Bên Bán sẽ bàn giao căn hộ cho Bên Mua

                                     BÊN MUA                                    CÔNG TY …………….