1. Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài

Theo khoản 1 Điều 63 Luật Đầu tư 2020, có các trường hợp sau đây mà nhà đầu tư đầu tư ra nước ngoài cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Thay đổi nhà đầu tư Việt Nam: Khi có sự thay đổi về chủ thể đầu tư, tức là khi nhà đầu tư Việt Nam thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu hoặc thay đổi phần lớn quyền sở hữu trong dự án đầu tư ra nước ngoài, họ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thay đổi hình thức đầu tư: Khi có thay đổi về hình thức đầu tư, tức là khi nhà đầu tư Việt Nam chuyển đổi giữa các hình thức như đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, hay hình thức khác nhau, họ cũng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thay đổi vốn đầu tư ra nước ngoài: Khi có sự thay đổi về số vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hay hình thức vốn đầu tư, như việc thực hiện góp thêm vốn, giảm vốn, hay thay đổi nguồn vốn, nhà đầu tư cũng phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thay đổi địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: Đối với các dự án đầu tư yêu cầu có địa điểm đầu tư cụ thể, nếu có sự thay đổi về địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh.

- Thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài: Khi nhà đầu tư quyết định thay đổi mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ra nước ngoài, họ phải báo cáo và thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài tiếp tục góp vốn đầu tư: Nếu nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để góp vốn tiếp tục đầu tư, họ cũng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài tăng vốn đầu tư ra nước ngoài: Nếu nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn đầu tư ra nước ngoài, họ cũng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong tất cả các trường hợp trên, việc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

 

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2024

Tại khoản 3, Điều 63 của Luật Đầu tư 2020, có quy định cụ thể về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ thông tin về các dự án đầu tư ra nước ngoài, cũng như để quản lý và giám sát quá trình điều chỉnh đầu tư một cách chặt chẽ. Dưới đây là chi tiết nội dung quy định:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

- Đối tượng áp dụng: Các nhà đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

- Hồ sơ điều chỉnh:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh: Nhà đầu tư cần nộp văn bản chính thức đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Cung cấp các tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

+  Báo cáo tình hình hoạt động dự án: Nộp báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

+ Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư: Bao gồm quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Nộp bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đang có.

+ Văn bản của cơ quan thuế xác nhận nghĩa vụ nộp thuế: Bao gồm văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Thời hạn và quy trình:

Hồ sơ điều chỉnh phải được nộp đầy đủ và chính xác trong khoảng thời gian quy định. Quá trình xem xét và xác nhận sẽ tuân theo quy trình quy định tại Luật Đầu tư 2020.

Quy định này nhằm mục đích giúp cơ quan quản lý có cơ sở để đánh giá lại tình hình hoạt động của dự án đầu tư và đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định cụ thể về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh:

+ Các tài liệu theo quy định;

+  Tài liệu quy định liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

+ Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.

- Nội dung chi tiết hồ sơ điều chỉnh:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

+ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

+ Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

+ Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

+ Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định. 

+ Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

+ Đối với tài liệu quy định, trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư.

+ Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với trường hợp quy định.

+ Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

Quy định này cung cấp chi tiết hồ sơ và các thông tin cần thiết để nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

 

3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2024

Tại khoản 3 của Điều 79 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, được ban hành để hướng dẫn trình tự và thủ tục cập nhật thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia, đặc biệt áp dụng cho các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, quy định các nội dung và thời hạn cụ thể như sau:

- Thời hạn cập nhật thông tin: Trong vòng 01 tháng kể từ thời điểm dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung thay đổi mà không thuộc diện phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

- Truy cập và cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia:

+ Nhà đầu tư phải thực hiện truy cập vào tài khoản đã được cấp của dự án đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

+ Cập nhật các nội dung thay đổi của dự án đầu tư theo quy định.

- Ghi nhận thông tin vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh:

+ Đối với các nội dung đã được nhà đầu tư cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định tại điểm a khoản này.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và áp dụng các nội dung đó vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

- Quy trình xử lý:

Các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin cập nhật từ nhà đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định.

- Tuân thủ theo quy định pháp luật:

Nhà đầu tư và cơ quan quản lý phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Nghị định này và các văn bản liên quan trong quá trình cập nhật thông tin và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Quy định này giúp tăng cường tính minh bạch và quản lý hiệu quả thông tin của dự án đầu tư ra nước ngoài, đồng thời giảm bớt tải công việc cho nhà đầu tư trong quá trình điều chỉnh thông tin khi có sự thay đổi trong dự án.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau đây: Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.