1. Sang tên sổ đỏ (quyền sử dụng đất) là gì?

Quy trình đăng ký biến động trong việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chỉ liên quan đến đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm đất và nhà ở hoặc các tài sản khác liên quan đến đất) là một quá trình phổ biến mà người dân thường gọi là "sang tên Sổ đỏ". Tuy nhiên, chúng ta có thể mở rộng văn bản để tường minh hơn về các bước và thủ tục trong quá trình này, vẫn đảm bảo tính pháp lý.

Quá trình sang tên Sổ đỏ hay Sổ hồng bao gồm hai trường hợp chính để phản ánh kết quả:

Trường hợp 1: Khi có sự chuyển nhượng hoặc tặng cho nhà đất, người nhận sẽ được cấp một Giấy chứng nhận mới có tên của họ. Trong bước này, các thủ tục hợp pháp sẽ được thực hiện để chuyển quyền sở hữu từ người chuyển nhượng cho người nhận mới. Sau khi hoàn tất quy trình này, người nhận sẽ nhận được Giấy chứng nhận mới chứng nhận quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp 2: Tuy nhiên, đôi khi trong quá trình chuyển nhượng hoặc tặng cho nhà đất, không có Giấy chứng nhận mới được cấp. Thay vào đó, thông tin về việc chuyển nhượng hoặc tặng cho nhà đất sẽ được ghi chép chi tiết trên trang 3 và trang 4 của Giấy chứng nhận hiện có. Mặc dù không có Giấy chứng nhận mới, điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi và sở hữu của người nhận. Các thông tin được ghi chép cụ thể sẽ xác nhận rõ ràng việc quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đã được chuyển nhượng hoặc tặng cho người mới.

Quy trình sang tên Sổ đỏ hoặc Sổ hồng là một quá trình quan trọng và cần được thực hiện đúng theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Từ việc cấp Giấy chứng nhận mới đến việc ghi chép thông tin chi tiết khi không cấp mới, mọi quá trình đều phải tuân thủ các quy định và đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và hợp pháp.

 

2. Điều kiện để sang tên sổ đỏ thừa kế là gì?

Người sử dụng đất được cấp quyền thực hiện nhiều hành vi liên quan đến quyền sử dụng đất trong các tình huống sau đây, miễn là tuân thủ đầy đủ các điều kiện pháp lý:

 • Chuyển nhượng, thừa kế, và tặng quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng quyền sử dụng đất khi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế theo khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013 thì không áp dụng quyền này.
 • Cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, và góp vốn quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất có quyền thực hiện các hành vi cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, và góp vốn quyền sử dụng đất khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất được thực hiện các hành vi này sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Nếu nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất có quyền thực hiện các hành vi này khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có nghĩa vụ tài chính đang bị ghi nợ, họ phải hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền trên (theo khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013).
 • Nhận thừa kế quyền sử dụng đất khi là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Trong trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và họ không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 trên, họ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, họ có thể chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất thừa kế theo các quy định sau đây: a) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhận thừa kế sẽ được đặt tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. b) Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở. Người nhận thừa kế sẽ được đặt tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho.
 • Thủ tục nếu chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế: Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế, người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định, phải nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính (theo khoản 3 Điều 186 của Luật Đất đai 2013).

Ngoài ra, để đảm bảo tính pháp lý, các điều kiện sau đây cũng phải được đáp ứng:

 • Đất không có tranh chấp: Quyền thực hiện các hành vi liên quan đến quyền sử dụng đất chỉ được áp dụng khi đất không có tranh chấp, tức là không có tranh cãi hoặc tranh tụng về quyền sử dụng đất.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án: Trong trường hợp quyền sử dụng đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án, người sử dụng đất sẽ không được thực hiện các hành vi liên quan đến quyền sử dụng đất cho đến khi tình hình kê biên được giải quyết.
 • Đang trong thời hạn sử dụng đất: Quyền thực hiện các hành vi liên quan đến quyền sử dụng đất chỉ áp dụng khi đang trong thời hạn sử dụng đất, tức là thời gian đã được cấp phép sử dụng đất và chưa hết hạn.

>> Xem thêm: Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cần giấy tờ gì?

 

3. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

Theo quy định hiện hành của pháp luật tại Việt Nam, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đều phải tuân thủ các quy định về việc không được phép nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất trong những trường hợp mà pháp luật nghiêm cấm.

Cụ thể, đối với tổ chức kinh tế, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình và cá nhân, chỉ có thể được thực hiện nếu có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp của hộ gia đình và cá nhân không tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, họ sẽ không được phép nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thêm vào đó, hộ gia đình và cá nhân cũng bị hạn chế về việc nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất ở hoặc đất nông nghiệp trong các khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là khi họ sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng đó, họ mới có thể được xem xét cho phép nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất trong phạm vi đã quy định.

Những quy định trên là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chung của cộng đồng, đồng thời đảm bảo sự bền vững và bảo tồn tài nguyên đất đai và rừng trên lãnh thổ quốc gia. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật này là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của đất nước. Các bên liên quan nên thường xuyên cập nhật và tuân thủ những quy định mới nhất để tránh vi phạm pháp luật và hậu quả không mong muốn.

 

4. Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi được nhận thừa kế

Quá trình khai nhận di sản và đăng ký quyền sử dụng đất là một quy trình phức tạp và quan trọng trong việc thừa kế tài sản và sử dụng đất tại Việt Nam. Dưới đây là các bước thực hiện chi tiết và đảm bảo tính pháp lý trong quá trình này:

Bước 1: Thực hiện thủ tục khai nhận di sản tại văn phòng công chứng

Để bắt đầu quá trình khai nhận di sản thừa kế, người thừa kế cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và công chứng tại văn phòng công chứng. Hồ sơ bao gồm các bản sao có công chứng của các giấy tờ sau:

 1. Bản sao công chứng sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế.
 2. Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu và hộ khẩu của cả người để lại di sản và người thừa kế di sản.
 3. Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (nếu có) trong trường hợp giao dịch được thực hiện thông qua người đại diện.
 4. Bản sao công chứng giấy chứng tử của người để lại di sản.
 5. Bản sao công chứng di chúc nếu có.
 6. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của người để lại di sản (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp).

Sau khi hồ sơ thừa kế được xác minh bởi công chứng viên, người thừa kế sẽ thực hiện ký kết văn bản khai nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại văn phòng công chứng, đồng thời mang theo toàn bộ bản chính các giấy tờ đã nộp.

Bước 2: Đăng ký quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân

Hoàn thành bước 1, người thừa kế tiếp tục đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan quản lý nhà ở. Quy trình đăng ký quyền sử dụng đất bao gồm các bước sau:

 1. Người thừa kế (cá nhân) hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (đối với cá nhân) hoặc cấp tỉnh (đối với tổ chức).
 2. Nếu người thừa kế không có di chúc hoặc bản án, họ cần thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc nhận chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại văn phòng công chứng. Trong trường hợp có tranh chấp, tranh chấp phải được giải quyết trước khi tiến hành đăng ký.
 3. Nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế và nộp biên lai thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.
 4. Thời gian xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Hồ sơ đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

Cuối cùng, để hoàn tất quá trình đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, người thừa kế cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.
 2. Các giấy tờ liên quan đến thừa kế như di chúc, văn bản khai nhận di sản thừa kế (có công chứng của nhà nước).
 3. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người để lại di sản.
 4. Bản sao công chứng giấy khai sinh của người thừa kế và của người đã qua đời để làm cơ sở miễn nghĩa vụ tài chính (thuế thu nhập cá nhân).
 5. Bản sao công chứng giấy chứng tử.
 6. Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Tất cả các bước thực hiện trên đều phải tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện chính xác các thủ tục để đảm bảo tính pháp lý và thành công trong việc khai nhận di sản và đăng ký quyền sử dụng đất. Việc chú trọng và đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong quá trình này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của người thừa kế và tránh các vấn đề liên quan đến tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Công ty Luật Minh Khuê cam kết cung cấp đến quý khách hàng những thông tin tư vấn pháp lý chi tiết và hữu ích. Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng có những vấn đề pháp lý riêng biệt, và chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác.

Nếu quý khách đang đối diện với bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực pháp lý, hãy đặt niềm tin vào chúng tôi. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tận tâm tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng vượt qua mọi khó khăn về luật pháp.

Để liên hệ và nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, quý khách hàng có thể sử dụng Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Xem thêm: Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất cho con và mức lệ phí?

Nếu quý khách muốn cung cấp yêu cầu chi tiết hơn, vui lòng gửi email tới địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi sớm nhất có thể để giúp đỡ và đưa ra giải pháp hợp lý cho vấn đề của quý khách.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng. Hãy để Công ty Luật Minh Khuê trở thành đối tác đáng tin cậy trong mọi vấn đề liên quan đến luật pháp, và chúng tôi hứa sẽ không ngừng cống hiến để mang đến sự hài lòng tối đa cho quý khách hàng!