1. Khái niệm đơn đăng ký nhãn hiệu

1.1 Đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đơn đăng ký nhãn hiệu là đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ dùng cho tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng để đăng ký cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Luật Sở hữu trí tuệ không đưa ra định nghĩa cụ thể đăng ký nhãn hiệu là gì nhưng dựa trên các quy định của Luật này, có thể hiểu đơn giản rằng, đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện để xác lập quyền sở hữu công nghiệp của mình đối với nhãn hiệu đó. Theo khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2022, việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối nhãn hiệu được thể hiện thông qua quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp nhãn hiệu đó là nhãn hiệu nổi tiếng. Việc đăng ký nhãn hiệu không phải là yêu cầu bắt buộc mà là quyền nên tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hoặc không đăng ký khi sử dụng nhãn hiệu đó.

 

1.2 Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu

Thực tế, không hiếm việc các nhãn hiệu có tên tuổi bị sao chép, bắt chước kiểu dáng, mẫu mã gần giống hoặc tương tự, gây nhầm lẫn, đánh lừa người tiêu dùng. Điều này không chỉ làm tổn hại đến kinh tế và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng. Do đó, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là điều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Sau đây là một số lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu:

(1) Xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu Khi đăng ký nhãn hiệu thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ đối với quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Không một cá nhân, tổ chức nào có quyền sử dụng nhãn hiệu tương tự nhãn hiệu đó.

(2) Bảo vệ nhãn hiệu khỏi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác Việc đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ được pháp luật bảo hộ trước mọi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác. Theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, nếu không có sự cho phép của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì các cá nhân, tổ chức khác không được quyền thực hiện các hành vi sau đây:

- Dùng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.

- Dùng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

- Dùng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc.

- Dùng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, nếu sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc ấn tượng sai lệch về quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

(3) Tăng độ nhận diện nhãn hiệu với khách hàng Đăng ký nhãn hiệu là một phương thức giúp công bố nhãn hiệu của doanh nghiệp tới công chúng. Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ được công bố, một bộ phận lớn khách hàng sẽ được tiếp cận với nhãn hiệu. Nhờ đó, khách hàng có thể nhận diện được nhãn hiệu của doanh nghiệp với những nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức khác.

(4) Khai thác các lợi ích thương mại từ nhãn hiệu được bảo hộ Sau khi đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể khai được lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình như: Sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu... Cá nhân, tổ chức khác chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó khi có sự cho phép của doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đó.

 

2. Khi nào được sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định Người nộp đơn được sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hoặc trước khi quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Hoặc trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Điều này cũng được quy định rõ tại điểm 17.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bổ sung bởi điểm 16 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN), cụ thể: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

Theo quy định Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định về Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây:

  • Sửa đổi, bổ sung đơn;
  • Tách đơn;
  • Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn;
  • Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn. Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Các trường hợp thực hiện sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu có thể kể đến như:

  • Theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Thay đổi về nhãn hiệu, nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.
  • Thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn.

Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã bộc lộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

 

3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu đối với doanh nghiệp

3.1. Đối với đơn đăng ký trong nước

Doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu” với thành phần hồ sơ như sau:

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo số lượng đơn tương ứng

- 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (đã được sửa đổi).

- Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

- Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp.

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu nộp thông qua đại diện.

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

- Tài liệu khác (nêu cụ thể). Ngoài ra, người nộp đơn cũng có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn. Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu;

 

3.2. Trường hợp với đơn đăng ký quốc tế

Người nộp đơn vẫn có thể yêu cầu Văn phòng quốc tế sửa đổi tên, địa chỉ, hạn chế danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu sau khi nộp đơn thông qua Cục Sở hữu trí tuệ với thành phần hồ sơ như sau:

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

- Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế.

- Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

- Bản sao giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại VN.

- Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO.

- Bản sao Công báo sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế.

- Bản sao quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam.

- Bản sao quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi (trường hợp yêu cầu sửa đổi Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

- Bản sao thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu sửa đổi Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

- Bản sao quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu cơ sở (trường hợp yêu cầu chuyển nhượng Đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

- Bản sao thông báo ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp chuyển nhượng Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nếu nộp thông qua đại diện.

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

 

4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu theo Mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (02 bản).

– Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp;

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi (trường hợp không có giấy tờ, tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp)

Lưu ý:

+ Trường hợp sửa đổi mẫu nhãn hiệu, hồ sơ phải kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu mới, và bản mô tả nhãn hiệu.

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung nhóm sản phẩm, dịch vụ, hồ sơ kèm theo danh mục sản phẩm, dịch vụ sau khi sửa đổi.

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung tên, địa chỉ của người nộp đơn thì nộp kèm theo hồ sơ là giấy tờ chứng minh thông tin của người nộp đơn (bản sao).

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu trên, chủ nhãn hiệu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện nộp hồ sơ. Việc nộp hồ sơ được thực hiện theo hai hình thức:

Hình thức 1. Nộp đơn đăng ký giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa điểm sau:

– Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Hình thức 2. Nộp đơn trực tuyến

Để nộp được đơn trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong đó nêu rõ lý do để người nộp đơn có thể sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Vì là trường hợp sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, do đó, quá trình xử lý giải quyết sửa đổi bổ sung đơn đăng ký tương ứng với quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng, nhưng thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung không được vượt quá 1/3 thời hạn thẩm định tương ứng.

Như vậy, thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn cụ thể như sau:

+ Thẩm định hình thức: không được vược quá 1/3 tháng kể từ ngày nộp đơn;

+ Thẩm định nội dung: không quá 3 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ. 

Phí sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-TBC sửa đổi bổ sung Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định các khoản lệ phí chủ đơn phải nộp đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

- Phí công bố thông tin sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng

- Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu: 160.000 đồng/ 01 nội dung sửa đổi của đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn trước khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải nộp lệ phí công bố. Trường hợp yêu cầu sửa chữa các sai sót do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu không phải nộp các khoản phí trên.

Quý khách có thể tham khảo bài viết liên quan sau đây: Có được thay đổi mẫu nhãn hiệu sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không? 

Bạn đọc nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162 của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng và kịp thời. Quý khách hàng có yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung tư vấn của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý khách.