Chào. Tôi có nhà máy đã ngưng hoạt động có giấy phép của sở kế hoạch đầu tư. Nay tôi muốn hoạt động lại thì cần những thủ tục nào?Trong tường hợp hết thời hạn và sau thời hạn? Công ty tôi là công ty TNHH 2 Thành viên trở lên Cám ơn.

Nếu công ty bạn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký thì bạn phải làm thủ tục Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Điều 57 Nghị định 78/2015 quy định thủ tục như sau:Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối vớidoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Nếu hết thời hạn đã thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp buộc phải làm thủ tục giải thể. Tại Điều 201 Luật doanh nghiệp đã quy định vấn đề này:

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

công ty tnhh 1 thành viên có thay chức danh giám đốc thành tổng giám đốc k?

Nếu giám đốc của công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Các giấy tờ gồm:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (Mẫu II-1 Phần Thông báo thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp)

- Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nếu giám đốc công ty không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì bạn chỉ cần Quyết định của chủ sở hữu thay đổi nội dung Điều lệ của công ty

Xin chào Vp Luật Minh Khuê Xin cho tôi hỏi: Giám đốc công ty TNHH có 3 thành viên thì người đại diện theo pháp luật của công ty này có được phép làm kế toán hoặc thủ quỹ ở công ty TNHH khác không và theo văn bản nào ạ? Xin chân thành cám ơn!

 Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm Giám đốc công ty TNHH có 3 thành viên làm kế toán, thủ quỹ của công ty TNHH khác. Quy định được áp dụng ở đây là theo Điều 65 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Khi đáp ứng điều kiện trên thì sẽ được làm giám đốc của công ty khác, không phụ thuộc vào việc người đó đang làm kế toán hoặc thủ quỹ ở công ty khác