Căn cứ vào Điều 80 Bộ luật Lao động năm 2019, thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sỏ hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp như sau:

  1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sỏ hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Lao động năm 2019 căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.
  2. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với các quy định nêu trên sẽ bảo đảm được quyền lợi của người lao động sau quá trình chia, tách, hợp nhất,sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết vấn đề trên như sau:

 

1. Thỏa ước lao động tập thể là gì? 

- Theo quy định tại Điều 75 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác. 

- Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý chủ yếu để từ đó hình thành nên mối quan hệ lao động có tính tập thể, tạo nên tính có trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong mối quan hệ lao động. Từ đó tạo điều kiện để người lao động, bằng sự thương lượng, trao đổi thông qua sức mạnh của cả tập thể với người sử dụng lao động để có thể hưởng những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.

- Nội dung cơ bản của thỏa ước lao động tập thể, hiện nay theo quy định thì pháp luật không có quy định cụ thể về nội dung của thỏa ước lao động tập thể mà chỉ quy định các nguyên tắc chung nhưng thông thường nội dung của thỏa ước lao động tập thể gồm các nội dung sau:

+ Việc làm và bảo đảm việc làm như trong suốt thời gian quan hệ lao động thì người sử dụng phải đảm bảo việc làm cho người lao động, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc hay công tác đào tạo, quy trình đào tạo, ...

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; thời giờ nghỉ ngơi; ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ hằng năm; ngày nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương; ngày nghỉ lễ, tết, ...

+ Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương như quy định thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật, mức lương tối thiểu, chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp; nguyên tắc trả lương, hình thức và thời hạn trả lương; tiền lương làm thêm giời, làm việc vào ban đêm, ...

+ An toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động như:

Các công tác tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Phương tiện cung cấp phòng hộ cho người lao động;

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật;

Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, ...

+ Các nội dung khác tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp, điều kiện và hoàn cảnh mà người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận sao cho phù hợp.

Lưu ý: Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

 

2. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể như thế nào?

Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể được thực hiện theo quy định của Điều 80 của Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

- Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

+ Việc thương lượng sẽ được tiến hành bởi tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp. Theo đó tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu thương lượng tập thể khi đạt tỷ lệ thành viên tối thiểu trên tổng số người lao động trong doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. 

+ Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 68 BLLĐ năm 2019 thì tổ chức có quyền yêu cầu thương lượng là tổ chức có số thành viên nhiều nhất trong doanh nghiệp. Các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khác có thể tham gia thương lượng tập thể khi được tổ chức đại diện người lao động có quyền yêu cầu thương lượng tập thể đồng ý.

+ Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà không có tổ chức nào đáp ứng quy định theo khoản 1 Điều 68 BLLĐ năm 2019 thì các tổ chức có quyền tự nguyện kết hợp với nhau để yêu cầu thương lượng tập thể nhưng tổng số thành viên của các tổ chức này phải đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

- Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp:

+ Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực.

+ Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể.

+ Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!