Thuế thừa kế (inheritance tax) là khoản thuế đánh vào tài sản thuộc sở hữu của cá nhân khi nó được chuyển cho người thừa kế, Xem thuế thu nhập và thừa kê.