1. Trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật

Căn cứ tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về những trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

d) Những người được chỉ định làm thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc tử chối nhận di sản.

Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể về những trường hợp thừa kế theo pháp luật.

Bên cạnh đó những người không được hưởng thừa kế theo pháp luật được quy định tại điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 :

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng theo di chúc.

 

2. Nội dung Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế theo pháp luật

Căn cứ theo Luật công chứng quy định thì tờ khai quan hệ thừa kế là giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế trong trường hợp phân chia thừa kế theo pháp luật. Đây là loại giấy tờ bắt buộc khi làm hồ sơ phân chia di sản theo pháp luật.

Nội dung của tờ khai bao gồm:

 • Ủy ban nhân dân nơi mở thừa kế
 • Thông tin của người lập tờ khai: họ và tên, hộ khẩu, số CMND/ CCCD,...
 • Thông tin của người để lại di sản
 • Thông tin về người đồng thừa kế khác như: cha, mẹ, con ruột, con riêng, con nuôi của người để lại di sản;
 • Cam kết bảo đảm thông tin được ghi trong tờ khai là chính xác và đầy đủ của người thừa kế
 • Ký tên và điểm chỉ cuối tờ tường trình

 

3. Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế theo pháp luật mới nhất 

>> Download: Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế theo pháp luật mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

của ông, bà: .............. người để lại di sản) .................. 

1. Phần kê khai của người lập tờ khai

Họ và tên: ..........................................., sinh ngày .....  tháng .....  năm 20 ........

CNND/ CCCD số: ....................... , cấp ngày ...../...../.... , nơi cấp: .................... 

Quê quán: ............................................................................................................ 

Thường trú tại: ...................................................................................................... 

Quan hệ với người để lại di sản: ............................................................................ 

Xin kê khai:

A. Ông (bà): ......................... , sinh năm: ......... (còn sống), đã chết ngày: .........  kết hôn với :  ........, sinh năm: ............................ (còn sống), đã chết ngày: .............

Ông (bà): .............................. và ..................  kết hôn vào năm: ..............................

Ông (bà): ....................... chỉ có một người vợ (chồng) nói trên hoặc còn có người vợ (chồng) khác là: ............. 

Trước lúc chết ông (bà): ....................................... thường trú tại: ............................. 

Ông, bà: ....................................................... có tạo lập nhà ở, đất ở như sau:

- Nhà ở:

Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

- Đất ở:

Thửa đất số: .............. , tờ bản đồ số: ....... , diện tích: ... m^{2}, Loại đất: .......................

Tọa lạc tại: .................................................................................................................. 

- Ông (bà): ...............................................  trước khi chết không để lại di chúc

B. Những người thừa kế theo pháp luật của ông, bà: ............................................ 

a) Hàng thừa kế thé nhất ( vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết, ghi rõ họ và tên, năm sinh, năm chết (nếu đã chết), nơi thường trú từng người):

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tất cả gồm: ....................................................................... người

b) Hàng thừa kế thứ hai: (ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, nếu không có hàng thừa kế thứ nhất mới kê khai khoản b này và ghi đầy đủ thông tin nội dung như hướng dẫn tại khoản a):

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tất cả gồm: ........................................................................... người

c) Hàng thừa kế thứ ba: ( cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột, của người chết, cháu gọi người chết là bác ruột, chú ruột, cô ruột, cậu ruột, dì ruột. Nếu không có hai hàng thừa kế a và b mới kê khai khoản c và ghi đầy đủ nội dung như đã hướng dẫn tại khoản a):

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tất cả gồm: .....................................................  người

Tôi xin cam đoan việc khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cũng xin trình 3 nhân chứng sau đây là những người biết rõ gia đình ông, bà: ............ 

II. Phần xác nhận của 3 nhân chứng:

Chúng tôi gồm:

Nhân chứng thứ nhất:

Họ và tên: . ...................................... , sinh ngày ......... tháng .......... năm ...........

CMND/ CCCD số: ...................., cấp ngày ....../......../.............., nơi cấp: .............. 

Thường trú tại: ......................................................................................................... 

Nhân chứng thứ hai:

Họ và tên: ...................................... , sinh ngày ........... tháng ......... năm ............

CMNN/ CCCD số: ........................, cấp ngày ....../........./.............., nơi cấp: ......... 

Thường trú tại: ....................................................................................................... 

Nhân chứng thứ ba:

Họ và tên: ........................................... , sinh ngày ........... tháng .......... năm .........

CMND/ CCCD số: ............................, cấp ngày ......./......../.............., nơi cấp: .......... 

Thường trú tại: .......................................................................................................... 

là những người biết rõ gia đình ông, bà: ................... ; Vì vậy, chúng tôi xác nhận ông, bà ............... chỉ có ......... người nêu trên gồm các ông bà có tên: ....................... 

là những người thuộc hàng thừa kế thứ ....... theo pháp luật, ngoài ra không còn người thừa kế nào khác nữa thuộc hàng thừa kế thứ ............... 

(Hoặc: chúng tôi xác nhận ông, bà ......... có ........... người nêu trên gồm các ông bà có tên  .............. 

là những người thuộc hàng thừa kế thứ ............................. theo pháp luật nhưng chưa đầy đủ những người được hưởng thừa kế thuộc hàng thứ ..............................)

Chúng tôi cam đoan xác nhận trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trường pháp luật.

Làm tại ..............................., ngày ................. tháng .................. năm ........................

Các nhân chứng

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Người lập tờ khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Chứng thực của UBND phường, xã, thị trấn: ............................................ 

Chủ tịch UBND: ......................................................................................... 

Chứng thực tờ khai này do ông, bà: ......................................................... 

lập và được các ông, bà: ........................................................................... 

làm chứng xác nhận. Họ là những người ở trong địa phương chúng tôi, có đầy đủ tư cách, đáng tin cậy và cam kết hiểu rõ lời khai trong tờ khai nên đã ký tên vào tờ khai này trước mặt chúng tôi.

.................., ngày ........... tháng ....... năm ..... 

UBND . .....................

Chủ tịch               

          

4. Những điều cần lưu ý khi viết tờ khai quan hệ thừa kế

 •  Nêu rõ Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận tờ trình để đảm bảo tờ trình được công chứng, chứng thực đúng quy định;
 • Thông tin của người viết tường trình, người để lại di sản và những người đồng thừa kế phải được ghi chính xác. Đối với trường hợp người đó đã mất cũng phải được ghi rõ mất vào thời gian nào.
 • Những người được thừa kế di sản phải được ghi đúng và đầy đủ vì văn bản này là căn cứ để chứng minh quan hệ nhân thân giữa người thừa kế di sản và người để lại di sản, là điều kiện để phân chia di sản theo pháp luật
 • Trong tờ khai, người viết phải CAM KẾT thông tin minh ghi đúng sự thật và chịu trách nhiệm nếu có sai sót liên quan đến tờ khai xảy ra;
 • Cuối văn bản người viết phải ký tên đảm bảo

Trên đây là những thông tin về "Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế theo pháp luật mới nhất" được Luật Minh Khuê tổng hợp và gửi đến bạn đọc.  Xem thêm: Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi được nhận thừa kế

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trọ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng.  Cảm ơn sự theo dõi của các bạn đọc. Trân trọng!