1. Tiêu chí xét công nhận với tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng mới?

Căn cứ vào quy định của khoản 6 Điều 1 Bộ tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng, theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023, để xét công nhận tổ chức trong lĩnh vực kiến trúc, cần tuân thủ các tiêu chí sau:

Đối với cá nhân tư vấn:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã được công nhận hoặc chuyển đổi theo pháp luật về kiến trúc.

- Hoặc có trình độ chuyên môn được đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực thực hiện tư vấn và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên thuộc lĩnh vực kiến trúc đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với tổ chức tư vấn:

- Phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia hoạt động về kiến trúc hoặc hoạt động tư vấn được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc.

- Hoặc có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí phù hợp với lĩnh vực tư vấn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổ chức và cá nhân trong mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng, theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023, cần tuân thủ các tiêu chí quy định theo Điều 1 và Điều 2 của Bộ tiêu chí công nhận. Đối với cá nhân, điều kiện liên quan đến đủ năng lực hành vi dân sự, giấy tờ về cư trú, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm là những yêu cầu cần được đáp ứng. Đối với tổ chức, yêu cầu liên quan đến loại hình doanh nghiệp, điều kiện hoạt động và sự đa dạng trong đội ngũ tư vấn viên cũng là những tiêu chí chính.

Quy định này đặt ra các tiêu chuẩn cao về chất lượng và chuyên nghiệp trong hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng. Các tổ chức và cá nhân muốn tham gia mạng lưới tư vấn viên cần đảm bảo có đủ kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

2. Đơn vị nào là đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng thống nhất quản lý vận hành Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng?

Theo Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023, Vụ Pháp chế được uỷ quyền làm đơn vị đầu mối trong việc quản lý và vận hành Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng. Cụ thể, Vụ Pháp chế có trách nhiệm thực hiện rà soát và đánh giá hoạt động của Mạng lưới tư vấn viên theo chu kỳ định kỳ. Ngoài ra, đơn vị này còn có trách nhiệm công bố công khai danh sách cá nhân và tổ chức tư vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Các trường hợp vi phạm bao gồm tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không thực hiện được tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được công bố trên Mạng lưới tư vấn viên. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế theo quy định cụ thể trong Bộ tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc Mạng lưới tư vấn viên ngành Xây dựng bao gồm đánh giá và công bố thông tin về hoạt động của các tư vấn viên. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý Mạng lưới tư vấn viên, đồng thời thúc đẩy sự chất lượng và hiệu quả của hoạt động tư vấn trong lĩnh vực Xây dựng.

Lưu ý rằng Bộ tiêu chí không áp dụng cho Mạng lưới tư vấn viên pháp luật, mà việc quản lý của chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quyết định 439/QĐ-BXD năm 2023 uỷ quyền Vụ Pháp chế làm đơn vị đầu mối quản lý và vận hành Mạng lưới tư vấn viên trong ngành Xây dựng. Vụ này có trách nhiệm đánh giá và công bố thông tin hoạt động của Mạng lưới, đồng thời xuất bản danh sách các tư vấn viên vi phạm, đặc biệt là những cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện đủ 01 hợp đồng tư vấn trong 36 tháng. Trong bối cảnh này, việc công bố công khai giúp tăng cường minh bạch và tính công bằng trong quản lý Mạng lưới tư vấn viên Xây dựng. Lưu ý rằng Bộ tiêu chí công nhận không áp dụng cho Mạng lưới tư vấn viên pháp luật, mà chúng tuân theo quy định của pháp luật tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

3. Tại cần cần đặt ra tiêu chí xét công nhận tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng ?

Để xét công nhận tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây dựng, cần đặt ra các tiêu chí cụ thể và đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí công nhận, như sau:

- Loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức: Phải là doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc tổ chức tham gia hoạt động về kiến trúc hoặc hoạt động tư vấn dược thành lập theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện hoạt động: Đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc.

- Đội ngũ tư vấn viên:

+ Có ít nhất 02 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 của Bộ tiêu chí.

+ Đảm bảo đội ngũ tư vấn viên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực tư vấn và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm:

+ Cá nhân tư vấn cần có chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã được công nhận hoặc chuyển đổi theo pháp luật về kiến trúc.

+ Có trình độ chuyên môn được đào tạo từ đại học trở lên và ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên thuộc lĩnh vực kiến trúc.

- Bảo đảm nhu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kiến trúc.

Những tiêu chí trên giúp đảm bảo chất lượng và chuyên nghiệp trong hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây dựng. Tổ chức hoặc cá nhân muốn xét công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Xây dựng cần đáp ứng một số tiêu chí cụ thể. Đầu tiên, họ phải là doanh nghiệp hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và tham gia hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc hoặc tư vấn. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và chuyên môn của đơn vị.

Đối với cá nhân tư vấn, họ cần có đủ năng lực hành vi dân sự và giấy tờ chứng minh cư trú hoặc giấy phép lao động (đối với người nước ngoài). Họ cũng cần có chứng chỉ hành nghề kiến trúc hoặc trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, kèm theo ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc. Tổ chức tư vấn cần là doanh nghiệp hoặc tổ chức theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và có ít nhất 2 cá nhân tư vấn đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm. Đồng thời, họ phải đảm bảo hoạt động của mình tuân thủ quy định của pháp luật về kiến trúc.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là gì? Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Để giúp quý khách giải quyết mọi thách thức này, chúng tôi đã thiết lập Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia luật sư tận tâm và có kinh nghiệm sẽ sẵn sàng lắng nghe và cung cấp giải pháp pháp lý chính xác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ xử lý và phản hồi một cách nhanh chóng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ nhất để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.