Khi chấm dứt hợp đồng, Công ty không thanh toán chế độ trợ cấp gì mà chỉ hỗ trợ cho những người lao động 2 tháng lương để đi tìm công việc mới (những lao động đã làm việc cho công ty từ năm 2005). 5 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đồng ý nên đã đồng loạt gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp.

  1. Việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với 6  người lao động có căn cứ pháp lý không? 
  2. Hãy tư vấn cho công ty những thủ tục cần thiết để chấm dứt hợp đồng
  3. Việc công ty giải quyết quyền lợi cho 6 người lao động trên là đúng hay sai? Tại sao?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Tranh chấp lao động là gì?

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. 

 

2. Các loại tranh chấp lao động

Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

a) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;

b) Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

 

3. Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động

Câu 1: Việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với 6  người lao động có căn cứ pháp lý không? 

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lí rất quan trọng, bởi hậu quả của nó là sự kết thúc quan hệ lao động và trong một số trường hợp nó làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, cuộc sống của Người lao động. Vậy chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lí mà một hoặc cả hai bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Việc chấm dứt hợp dồng lao động động của công ty M với 6 người lao động là có căn cứ pháp lý.

Khi công ty ra một quyết định thôi việc với người lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích, cuộc sống cuộc chính người lao động. Trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng cho người nào động nghỉ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đề bài, Tháng 10 năm 2015, công ty tiến hành sáp nhập phòng bảo vệ và phòng quản trị và cho 6 nhân viên đang làm việc ở phòng bảo vệ nghỉ việc. Sau đó công ty thuê hoàn toàn dịch vụ bảo vệ của công ty khác.

Căn cứ pháp lý đầu tiên, về việc người sử sụng lao động cho người lao động thôi việc :

Điều 34 Bộ luật lao động 2019 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.

Theo khoản 3 Điều 42 Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế :

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng."

Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

 

Tức là trong trường hợp này công ty M có thay đổi cơ cấu, công nghệ, kinh tế hoặc sáp nhập, hợp nhất chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì có thể cho người lao động thôi việc và cần tuân thủ nghĩa vụ tại Điều 42 Bộ luật lao động 2019. Cụ thể, bên công ty M đã có sự thay đổi cơ cấu lao động công ty: bên công ty M tiến hành sáp nhập phòng bảo vệ và phòng quản trị, sau đó thuê toàn bộ dịch vụ bảo vệ khác; tức là có sự thay đổi cơ cấu tổ chức ( khi sáp nhập lại 2 phòng) và tổ chức lại lao động cho 6 lao động kia nghỉ và thay dịch vụ bảo vệ mới. Việc thay đổi này có thể suy đoán là do mục đích thu hẹp phòng ban, đảm bảo phát triển của công ty , hay muốn thay đổi cơ cấu bảo vệ bằng dịch vụ chuyên nghiệp hơn và phục vụ cho sự phát triển của công ty.

Như vậy với các căn cứ trên ,công ty M hoàn toàn hợp pháp để chấm dứt hợp đồng lao động với 6 công nhân phù hợp với quy định của bộ luật lao động với lí do về kinh tế cụ thể là cơ cấu tổ chức lại lao động bằng hình thức sáp nhập phòng bảo vệ và phòng quản trị và thuê hệ thống bảo vệ khác.

 

4. Thủ tục cần thiết để chấm dứt hợp đồng lao động

Câu 2: Hãy tư vấn cho công ty những thủ tục cần thiết để chấm dứt hợp đồng

Để có thể chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này, người sử dụng lao động ( công ty M ) cần những thủ tục như sau:

Thứ nhất, Lập phương án sử dụng lao động:

Bộ luật lao động 2020:

Điều 44. Phương án sử dụng lao động

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty M phải xây dựng phương án sử dụng lao động bao gồm những nội dung trên, trong đó phải có danh sách và số lượng người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty M mà cụ thể thì 6 lao động trên phải có tên trong danh sách này.

* Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 10 điều 34 BLLĐ năm 2019, NSDLĐ cần thực hiện các thủ tục quy định tại điều 42 của Bộ luật lao động. Trong tình huống này thì 6 người lao động đã bị cho thôi việc thì các thủ tục tiếp theo sẽ là:

Thứ hai, công ty M phải tiến hành trả trợ cấp mất việc làm cho 6 người lao động này theo quy định tại Điều 47 BLLĐ 2019. Nếu có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng, nếu NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Thứ ba, công ty M phải tiến hành thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của 6 người lao động bị chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 48 BLLĐ 2019:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Thứ tư, công ty M phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác mà công ty M đã giữ lại của 6 lao động trên theo khoản 3 Điều 48 BLLĐ 2012: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Thứ năm, Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều  Khoản 3 điều 42 này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.”

 

5. Giải quyết quyền lợi cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Câu 3: Việc công ty giải quyết quyền lợi cho 6 người lao động trên là đúng hay sai? Tại sao?

Việc công ty M giải quyết quyền lợi cho 6 người lao động trên là sai.

Khi chấm dứt hợp đồng, Công ty không thanh toán chế độ trợ cấp gì mà chỉ hỗ trợ cho những người lao động 2 tháng lương để đi tìm công việc mới (những lao động đã làm việc cho công ty từ năm 2005) là chưa phù hợp. Vì trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này cần trả cho người lao động:

-Trợ cấp mất việc làm.

Bộ luật lao động quy định:

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

* Bên cạnh đó, NSDLĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ.

Như vậy, ta thấy 6 lao động trên đã làm việc cho công ty từ năm 2005 đến tháng 10 năm 2015 nên việc chỉ hỗ trợ cho người lao động 02 tháng tiền lương để đi tìm công việc mới là sai quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!