Tổ chức hang không dân dụng quốc tế (ICAO) là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập trên cơ sở của Công ước Chicagô năm 1944 về hàng không dân dụng quốc tế.

Công ước này được 52 quốc gia kí tại Hội nghị quốc tế tổ chức vào tháng 11 - 12.1944 tại thành phố Chicagô (MI).

Ngày 14.12.1946, Hiệp định điều chỉnh quan hệ giữa Liên hợp quốc và ICAO với tư cách là tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc được Đại hội đồng Liên hợp quốc biểu quyết tán thành.

Mục đích của ICAO là đẩy mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế, phát triển các nguyên tắc, tiêu chuẩn kĩ thuật hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hàng không dân dụng...

Cơ cấu của ICAO gồm: 1) Hội nghị là cơ quan cao nhất bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên. Những vấn đề quan trọng đều thuộc thẩm quyền của Hội nghị. Hội nghị họp thường kì 3 năm † lần; 2) Hội đồng là cơ quan thường trực gồm có đại diện của 27 nước do Hội nghị bầu. Hội đồng có chức năng hành chính, trọng tài, thông tin, tư vấn...; 3) Ban thư kí đứng đầu là Tổng thư kí.

Ngoài ra, ICAO còn có 5 chỉ nhánh khu vực, đó là: 1) Chỉ nhánh khu vực Viễn Đông và Thái Bình Dương, 2) Chỉ nhánh khu vực châu Âu và châu Phi; 3) Chi nhánh khu vực Cận Đông, 4) Chi nhánh khu vực Bắc Mĩ; 5) Chỉ nhánh khu vực Nam Mĩ.

Trụ sở của ICAO đặt tại Mônrêan (Canađa), hiện nay ICAO có 180 quốc gia thành viên. Việt Nam là thành viên của ICAO.