1. Quy hoạch xây dựng vùng huyện là gì?

Theo quy định tại khoản 31 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện là quá trình tổ chức cơ cấu hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng cùng với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh giới hành chính của một liên huyện hoặc một huyện trong tỉnh, nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại từng giai đoạn.

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện là quá trình xác định chiến lược và kế hoạch phát triển đa ngành, đa lĩnh vực cho vùng liên huyện, nhằm tạo ra một môi trường phát triển bền vững, thúc đẩy sự phối hợp và tương tác giữa các địa phương, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực và tiềm năng vùng để đảm bảo hiệu quả phát triển toàn diện.

Trong quá trình quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, các yếu tố quan trọng được xem xét bao gồm: môi trường tự nhiên, tài nguyên, văn hóa, lịch sử, địa vị địa lý, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch công trình công cộng và các yếu tố khác liên quan.

Ngoài ra, quy hoạch xây dựng vùng huyện là quá trình xác định chiến lược và kế hoạch phát triển đa ngành, đa lĩnh vực cho một huyện cụ thể trong tỉnh. Quy hoạch này nhằm đảm bảo phân bố hợp lý các loại hình đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi hành chính của huyện, nhằm thúc đẩy sự phát triển cân đối và bền vững của huyện đó.

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện là hai quá trình quan trọng trong việc định hình cấu trúc đô thị, nông thôn và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các địa phương. Qua đó, các quy hoạch này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện và bền vững của vùng và huyện trong từng giai đoạn phát triển.

 

2. Cơ quan nào có trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng vùng huyện?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Xây dựng 2014, đã được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đơn vị có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện thuộc đơn vị hành chính do tỉnh quản lý. Trách nhiệm này bao gồm việc xác định mục tiêu, phạm vi và quy mô của quy hoạch, đồng thời đảm bảo tính đồng nhất và phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh.

Trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần xem xét các yếu tố quan trọng như tiềm năng tài nguyên, môi trường tự nhiên, văn hóa, lịch sử, địa vị địa lý, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch công trình công cộng và các yếu tố khác liên quan. Đồ án quy hoạch cần phản ánh đầy đủ các thông tin chi tiết, bao gồm mục tiêu, phương pháp, tiến độ và nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện quy hoạch.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện. Trách nhiệm này bao gồm việc xác định mục tiêu, phạm vi và quy mô của quy hoạch, đảm bảo sự phù hợp và cân đối giữa các yếu tố đô thị, nông thôn, khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi hành chính của huyện.

Trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện cần xem xét các yếu tố như quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yếu tố khác liên quan. Đồ án quy hoạch cần bao gồm các thông tin chi tiết về mục tiêu, phương pháp, tiến độ và nguồn lực cần thiết để thực hiện quy hoạch.

Tóm lại, theo quy định tại Điều 22 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, có quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện như sau: Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm định hình phát triển không gian địa lý, quy hoạch đô thị và nông thôn, cũng như hạ tầng kỹ thuật và xã hội tại vùng huyện.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện cần xem xét các yếu tố quan trọng như quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, kế hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, nó cần đảm bảo sự phù hợp và cân đối giữa các yếu tố đô thị và nông thôn, khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi hành chính của huyện.

 

3. Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, và được bổ sung bởi điểm a khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, thì đối với thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng có các quy định sau đây:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cho các trường hợp sau:

- Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và quy hoạch xây dựng vùng huyện: Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cho các vùng liên huyện và vùng huyện. Điều này đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững của các địa phương trong phạm vi tỉnh.

- Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ các trường hợp quy hoạch được quy định tại khoản 1 Điều này: Trừ những trường hợp quy hoạch đã được quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng. Điều này nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của việc quy hoạch các khu chức năng trong phạm vi tỉnh.

- Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. Điều này đảm bảo tính hợp lý và cân đối trong việc quy hoạch các khu chức năng cụ thể trong phạm vi tỉnh.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014, đã được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, và được bổ sung bởi điểm a khoản 7 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, quy định về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cho vùng huyện. Điều này đồng nghĩa với việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá và quyết định về quy hoạch xây dựng của các đơn vị hành chính cấp huyện trong phạm vi tỉnh. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một trách nhiệm quan trọng. Bằng cách thực hiện nhiệm vụ này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có khả năng định hình quỹ đất, quy hoạch hạ tầng và phát triển kinh tế-xã hội của các vùng huyện trong phạm vi tỉnh.

Việc phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện được thực hiện dựa trên các yếu tố như tiềm năng phát triển, nguyên tắc quy hoạch và hướng phát triển của vùng huyện đó. Quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đảm bảo tính hài hòa và cân đối giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, nhằm tạo ra sự phát triển bền vững và thúc đẩy sự nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực.

 

Bài viết liên quan: Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện là trách nhiệm của ai? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!