1. Thế nào là mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia là văn bản đăng ký được cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch xây dựng TCVN lập ra gửi cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký, nội dung của mẫu đăng ký dùng để ghi chép về việc đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, với nội dung đăng ký, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia…

Mục đích của mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: các cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tham gia vào hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia dùng mẫu đăng ký này nhằm mục đích thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn quốc gia.

2. Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia mới nhất

>>> Tải ngay Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất tại đây. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH X

-------

Số: 100/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

X, ngày 06 tháng 4 năm 2023
 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG TỈNH X NĂM 2023

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh X, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn, nâng cao thương hiệu đối với sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương (sau đây viết tắt là QCĐP) áp dụng trên địa bàn tỉnh X.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng QCĐP phải bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- QCĐP phải dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, các đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh.

- Không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NỘI DUNG

 

TT

Lĩnh vực, đối tượng QCĐP

Tên QCĐP

Cơ quan, tổ chức biên soạn QCĐP

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến
(triệu đồng)

Cơ quan, tổ chức đề nghị

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

NSNN

Nguồn khác

1

Sản phẩm, hàng hóa đặc thù

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về kẹo Cu Đơ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4/2022

10/2022

584,2

584,2

-

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Sản phẩm, hàng hóa đặc thù

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước mắm

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

4/2022

9/2022

498

498

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Sản phẩm, hàng hóa đặc thù

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

4/2022

12/2022

1.026

1.026

-

Sở Y tế

 

Cộng

 

 

2.108,2

2.108,2

 

 

 

Chi tiết thực hiện Kế hoạch tại các Phụ lục kèm theo:

Phụ lục 1: Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về kẹo Cu Đơ.

Phụ lục 2: Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước mắm.

Phụ lục 3: Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh, với tổng kinh phí: 2.108.200.000 đồng (Chi tiết kinh phí thực hiện tại các Phụ lục kèm theo).

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng QCĐP tại các cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục và tiến độ công việc.

- Thành lập ban soạn thảo và chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng QCĐP về kẹo Cu Đơ.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QCĐP về kẹo Cu Đơ sau khi hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng QCĐP báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thành lập ban soạn thảo và chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng QCĐP về nước mắm.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QCĐP về nước mắm sau khi hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định.

- Thực hiện thông tin, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng QCĐP về Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Sở Y tế

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban soạn thảo và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt sau khi hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định.

- Thực hiện thông tin, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng QCĐP về Sở Khoa học và Công nghệ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Sở Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện theo Kế hoạch này, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng QCĐP cho các đơn vị chủ trì xây dựng theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc quyết toán kinh phí xây dựng QCĐP kịp thời, đúng quy định.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo thẩm quyền và cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý khi có yêu cầu; tham gia góp ý dự thảo các QCĐP để hoàn thiện ban hành.

6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng xây dựng QCĐP: Phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng QCĐP trong việc cung cấp các thông tin, số liệu, thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tham gia góp ý dự thảo các QCĐP để hoàn thiện ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp; tham mưu đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Cách điền mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

- Lĩnh vực: ghi “Xuất bản”, “Bưu chính”, “Viễn thông”, “Công nghệ thông tin”, “điện tử”…

- Phương thức xây dựng TCVN: ghi “Xây dựng mới”, “Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế”, “Sửa đổi, bổ sung”, “Thay thế”, kèm theo là thông tin cụ thể về tiêu chuẩn quốc tế sẽ tham khảo hoặc chấp nhận; tiêu chuẩn quốc gia sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Tổ chức biên soạn: ghi tên đơn vị (cơ quan, tổ chức, cá nhân) dự kiến giao chủ trì xây dựng dự thảo TCVN (hoặc để trống nếu chưa xác định).

- Đơn vị (cơ quan, tổ chức) đăng ký kế hoạch xây dựng TCVN phải gửi kèm Dự án xây dựng TCVN theo mẫu tại Phụ lục IV.

Xem thêm: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cập nhật mới nhất năm 2023

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.


Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!