1. Tổng hợp các văn bản Luật về Điện lực còn hiệu lực

- Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự năm 2022 - Ban hành ngày 11/01/2022; Hiệu lực: 01/03/2022; Tình trạng: Còn hiệu lực.

Luật Điện lực sửa đổi 2012 - Ban hành ngày 20/11/2012; Hiệu lực: 01/07/2012; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Luật Điện lực 2004 - Ban hành ngày 03/12/2004; Hiệu lực: 01/07/2005; Tình trạng: Còn hiệu lực.

 

2. Tổng hợp những Nghị định về Điện lực còn hiệu lực

- Nghị định 37/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực - Ban hành ngày 21/10/2013; Hiệu lực: 10/12/2013; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Nghị định 51/2020/ NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/ NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện - Ban hành ngày: 21/04/2020; Hiệu lực: 21/04/2020; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Nghị định 14/2014/ NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện - Ban hành ngày 26/02/2014; Hiệu lực: 15/04/2014; Tình trạng: Còn hiệu lực

- Nghị định 26/2018/ NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Ban hành ngày 28/02/2018; Hiệu lực: 28/02/2018; Tình trạng: Còn hiệu lực

- Nghị định 17/2022/ NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp, điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí - Ban hành ngày 31/02/2022; Hiệu lực: 31/01/2022; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Nghị định 134/2013/ NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Ban hành ngày: 17/10/2013; Hiệu lực: 01/12/2013; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Nghị định 10/2017/ NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/ NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng - Ban hành ngày: 09/02/2017; Hiệu lực: 01/04/2017; Tình trạng: Còn hiệu lực.

 

3. Tổng hợp những Thông tư về Điện thực còn hiệu lực

- Thông tư 42/2022/TT- BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 30/12/2022; Hiệu lực: 16/02/2023; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/ TT- BTC quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán đến do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 15/11/2018; Hiệu lực: 01/01/2019; Tình trạng: còn hiệu lực.

- Thông tư 57/2020/ TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 31/12/2020; Hiệu lực 22/02/2021; Tình trạng: Còn hiệu lực. 

- Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho sự án điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 17/07/2020; Hiệu lực: 31/08/2020; Trình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thự hiện phát triển dụ án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự dán điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 15/01/2019; Hiệu lực: 28/02/2019 ; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện nặng trong hệ thông do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 01/12/2015; Hiệu lực: 18/02/2016; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2024/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thuỷ điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 15/11/2019; Hiệu lực: 01/01/2020; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấu phép hoạt động điện lực do Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 09/09/2020; Hiệu lực: 26/10/2020; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 21/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 23/06/2015; Hiệu lực: 07/08/2015; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 09/12/2015; Hiệu lực: 25/01/2016; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 39/2020/TT-BCT về quy chuẩn kỹ quốc gia về an toàn điện do Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 30/11/2020; Hiệu lực: 01/06/2021; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tứ 19/2014/TT-BCT về mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 18/06/2014; Hiệu lực: 05/08/2014; Tình trạng: Còn hiệu lực đến 15/10/2023.

- Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổiThông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyển tài và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 18/11/2019; Hiệu lực: 03/01/2020; Tình trạng: Còn hiệu lực. 

- Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 30/11/2016; Hiệu lực: 16/01/2017; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 06/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoá chất, điện lực và hoạt động mua bán hoàng hoá qua Sở giáo dịch hàng hoá do Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 23/04/2015; Hiệu lực 01/06/2025; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 12/09/2018; Hiệu lực: 26/10/2018; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 22/2017/TT-BCT về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 23/10/2017; Hiệu lực: 12/12/2017; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 13/2021/TT-BCT quy định về đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai tác tài nguyên thiên nhân khác, đi thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử, điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; Công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác - Ban hành ngày 27/10/2021; Hiệu lực: 10/12/2012; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - ban hành ngày 18/11/2015; Hiệu lực: 18/01/2016; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 23/2017/TT-BCT về quy định nội dung, trình tự thực hiệ chương trình điều chỉnh phục tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 16/11/2017; Hiệu lực: 02/01/2018; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 26/2017/TT-BCT về quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - ban hành ngày : 29/11/2017; Hiệu lực: 18/01/2018; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày 05/11/2014; Hiệu lực: 24/12/2014; Tình trạng: Còn hiệu lực. 

- Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 10/02/2017; Hiệu lực: 27/03/2017; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 28/2014/TT-BCT về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trường Bộ Công thương ban hành - Ban hành ngày: 15/09/2014; Hiệu lực: 05/11/2014; Tình trạng: Còn hiệu lực.

- Thông tư 22/2022/TT-BCT về quy trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do bộ trưởng Bộ Công thương  ban hành - Ban hành ngày: 10/05/2022; Hiệu lực: 01/07/2022; Tình trạng: Còn hiệu lực.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết có liên quan: Tổng hợp Luật., Nghị định, Thông tư về đấu thầu còn hiệu lực.

Hiện tại nếu bạn đọc đang có những thắc mắc về vấn đề pháp luật cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ đến số 1900.6162 hoặc bạn cũng có thể gửi yêu cầu trực tiếp đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được nhân viên pháp lý hỗ trợ và tư vấn cho bạn.