1. Trách nhiệm bồi thường tai nạn khi đi xe ôm công nghệ

Theo Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về bồi thường thiệt hại như sau:

- Quyền lợi được bảo vệ: Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm.

- Mức độ bồi thường: Được bồi thường toàn bộ thiệt hại.

- Trường hợp ngoại lệ:

+ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên.

+ Trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của Điều 13 Bộ luật Dân sự 2015, khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm, họ có quyền được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên hoặc luật có quy định khác. Điều này nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản là bồi thường đầy đủ thiệt hại khi xâm phạm quyền lợi dân sự, nhằm đảm bảo công bằng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại.

Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

- Nguyên tắc chung:

+ Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

+ Trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

- Trách nhiệm bồi thường:

- Người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường trừ khi có quy định khác của Bộ luật Dân sự hoặc luật khác liên quan.

- Không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

+ Thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng.

+ Thiệt hại hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Trường hợp tài sản gây thiệt hại:

+ Chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

+ Trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 đặt ra nguyên tắc chung về trách nhiệm bồi thường khi có hành vi xâm phạm quyền lợi của người khác, nhằm đảm bảo công bằng và bảo vệ quyền lợi của bên bị thiệt hại.

Theo quy định tại Điều 597 Bộ luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra:

- Trách nhiệm bồi thường:

+ Pháp nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao.

+ Trong trường hợp người của pháp nhân, ví dụ như tài xế của hãng xe ôm công nghệ, gây ra thiệt hại trong quá trình cung cấp dịch vụ, hãng xe phải chịu trách nhiệm bồi thường.

- Quan hệ hợp tác:

+ Quan hệ giữa tài xế và hãng xe ôm công nghệ có thể được thiết lập thông qua hợp đồng hợp tác.

+ Hãng xe ôm công nghệ có thể cung cấp công cụ kết nối để khách hàng tìm đến tài xế, trong khi tài xế tự do cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình.

- Quyền yêu cầu hoàn trả:

+ Nếu pháp nhân (hãng xe ôm công nghệ) đã bồi thường thiệt hại, họ có quyền yêu cầu người có lỗi (tài xế) phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

+ Điều này có thể áp dụng trong trường hợp tài xế gây ra thiệt hại và sau đó hãng xe ôm công nghệ bồi thường, họ có quyền yêu cầu tài xế hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bồi thường.

Như vậy, quy định này giúp thiết lập trách nhiệm của pháp nhân đối với hành động của người của mình và tạo ra cơ chế bồi thường khi có thiệt hại xảy ra.

 

2. Nguyên tắc về việc bồi thường thiệt hại

Theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, các quy định chính như sau:

- Bồi thường toàn bộ và kịp thời:

+ Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.

+ Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, hiện vật, hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Giảm mức bồi thường: Người chịu trách nhiệm bồi thường có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

- Thay đổi mức bồi thường: Khi mức bồi thường không phù hợp với thực tế, bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường.

- Không bồi thường do lỗi của bên bị thiệt hại: Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại, không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Không bồi thường khi không áp dụng biện pháp cần thiết: Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Theo Điều 585, việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo những nguyên tắc nhất định, giúp đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự. Đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc chính như bồi thường toàn bộ và kịp thời, khả năng giảm mức bồi thường trong trường hợp không có lỗi hoặc có lỗi vô ý, và quyền yêu cầu thay đổi mức bồi thường khi cần thiết. Điều này nhấn mạnh sự linh hoạt và công bằng trong giải quyết tranh chấp dân sự, đồng thời giữ vững nguyên tắc bồi thường thiệt hại để đảm bảo quyền lợi và công bằng cho các bên liên quan.

 

3. Thời hiệu để khách hàng khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đi xe ôm công nghệ tai nạn 

Căn cứ vào Điều 588 của Bộ luật Dân sự 2015, thì quy định về thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

- Theo quy định, thời hiệu để khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm. Thời kỳ này được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Trong trường hợp tai nạn giao thông do lỗi của tài xế xe ôm công nghệ, nếu khách hàng bị thiệt hại và muốn yêu cầu bồi thường, thời hiệu để khởi kiện là 03 năm. Thời điểm bắt đầu tính là từ ngày xảy ra tai nạn. Điều này nhấn mạnh rằng người bị thiệt hại có quyền và trách nhiệm phải đưa ra yêu cầu bồi thường trong khoảng thời gian 03 năm từ khi họ biết hoặc phải biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm phạm. Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của hệ thống pháp luật, đồng thời khuyến khích người bị thiệt hại nhanh chóng bảo vệ quyền lợi của mình theo đúng thời hạn quy định.

Điều 588 của Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, bắt đầu tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Trong ví dụ về tai nạn giao thông do lỗi của tài xế xe ôm công nghệ, khách hàng phải khởi kiện trong thời kỳ này để bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả và công bằng. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và nhanh chóng giải quyết tranh chấp, đồng thời khuyến khích sự trách nhiệm của những người bị thiệt hại trong việc bảo vệ quyền lợi pháp lý của mình.

Ngoài ra, quy định về thời hiệu khởi kiện trong Điều 588 còn có tác dụng tạo ra một khung thời gian cụ thể, giúp hạn chế rủi ro pháp lý và duy trì sự công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp. Bằng cách này, người bị thiệt hại và các bên liên quan được khuyến khích nhanh chóng xác định và thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ. Điều này càng trở nên quan trọng trong trường hợp như tai nạn giao thông, nơi mà việc xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường có thể ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan. Thời hiệu khởi kiện 03 năm giúp người bị thiệt hại và hệ thống pháp luật nhanh chóng và dễ dàng xử lý các vấn đề pháp lý, ngăn chặn việc kéo dài quá trình giải quyết tranh chấp.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tai nạn giao thông là gì? Nguyên nhân, ví dụ tai nạn giao thông

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.