Luật sư tư vấn:

1. Giao dịch ngoại tệ là gì? Hoạt động ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại tệ là giao dịch được xác định bằng ngoại tệ hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ bao gồm các giao dịch phát sinh khi:

+ Vay hoặc cho vay các khoản tiền mà các khoản phải trả hoặc phải thu được xác định bằng ngoại tệ.

+ Dùng một loại tiền tệ này để mua, bán hoặc đổi lấy một loại tiền tệ khác.

+ Trở thành một đối tác (một bên) của một hợp đồng ngoại hối chưa được thực hiện.

+ Mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá cả được xác định bằng ngoại tệ.

+ Mua hoặc thanh lý các tài sản; phát sinh hoặc thanh toán các khoản nợ xác định bằng ngoại tệ.

Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.

 

2. Khách hàng giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động ngoại hối bao gồm những ai?

Chào luật sư, tôi là Khánh An, sống tại Vĩnh Long. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Có thắc mắc này mong được luật sư giải đáp. Theo tôi được biết thì các tổ chức tín dụng được phép giao dịch ngoại tệ. Vậy khách hàng giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động ngoại hối bao gồm những ai?

Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Khách hàng giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động ngoại hối được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, theo đó bao gồm:

+ Người cư trú là tổ chức kinh tế (bao gồm cả tổ chức tín dụng không phải là tổ chức tín dụng được phép), tổ chức khác và cá nhân;

+ Người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

 

3. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là gì?

Chào công ty luật Minh Khuê, tôi là Khánh Huy, hiện tại tôi đang tìm hiểu pháp luật về hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tôi có thắc mắc là tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là gì?

Mong được luật sư giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Ngày 02/10/2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Theo đó, định nghĩa tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, cụ thể:

Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Và để được kinh doanh , cung ứng dịch vụ ngoại hối thì ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng điều kiện và tiến hành nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối theo quy định tại Thông tư 21/2014/TT-NHNN.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại thông tư này, để có thêm thông tin pháp lý chính xác về hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

 

4. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đối với giao dịch ngoại tệ

Xin chào luật sư, Tôi là Trịnh Khiêm, hiện tại tôi đang tìm hiểu về giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Tôi có một thắc mắc mong được luật sư giải đáp. Đó là trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đối với giao dịch ngoại tệ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này?

Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đối với giao dịch ngoại tệ được quy định tại Điều 14 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, theo đó sẽ có những trách nhiệm sau:

Thứ nhất, ban hành quy định nội bộ về quy trình thực hiện các giao dịch ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau:

+ Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của các cá nhân, bộ phận liên quan khi thực hiện giao dịch ngoại tệ. Quy định và kiểm soát hạn mức trong giao dịch ngoại tệ nhằm hạn chế rủi ro;

+ Phân tách nhiệm vụ, quy định chức năng độc lập giữa bộ phận giao dịch và bộ phận nghiệp vụ hỗ trợ;

+ Quy định nội bộ về quy trình quản lý rủi ro, tối thiểu gồm các nội dung: Các rủi ro có thể xảy ra, quy trình quản lý và biện pháp xử lý đối với các rủi ro này.

Thứ hai, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quy định về trạng thái ngoại tệ và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Thứ ba, thông báo, hướng dẫn cho khách hàng hiểu và thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư này và quy định về quản lý ngoại hối khác có liên quan khi thực hiện giao dịch ngoại tệ với khách hàng.

Thứ tư, thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

5. Phương tiện giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thưa luật sư, luật sư cho tôi hỏi phương tiện giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?

Rất mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn! (Ngọc Phấn - Nha Trang)

Trả lời:

Phương tiện giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định tại Điều 8 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, theo đó thỏa thuận giao dịch ngoại tệ có thể thực hiện bằng phương tiện điện tử, điện thoại. Việc sử dụng phương tiện nào do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm.

Lưu ý:

- Các phương tiện này phải có chức năng lưu trữ thông tin để sử dụng khi cần thiết.

- Tuân thủ quy định của Luật giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

6. Nội dung thỏa thuận giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thưa luật sư, theo tôi được biết trong bất cứ giao dịch nào các bên cũng sẽ có những nội dung thỏa thuận nhất định. Vậy đối với giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thì nội dung thỏa thuận là gì? Có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về vấn đề này không?

Rất mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn! 

(Gia Nghi - Khánh Hòa)

Việt Trinh

Thỏa thuận giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối bao gồm những nội dung được quy định tại Điều 7 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, cụ thể:

+ Tên các bên tham gia giao dịch;

+ Ngày giao dịch;

+Loại hình giao dịch;

+ Đồng tiền giao dịch;

+ Số lượng ngoại tệ;

+ Tỷ giá;

+ Ngày thanh toán;

+ Giá mua quyền chọn (đối với giao dịch quyền chọn).

Đối với giao dịch giữa các tổ chức tín dụng được phép phải có thêm nội dung sau:

+ Người đại diện thực hiện giao dịch;

+ Chỉ dẫn thanh toán;

+ Phương tiện giao dịch;

+ Hình thức xác nhận giao dịch, người có thẩm quyền xác nhận giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ thực hiện trên các phương tiện điện tử, điện thoại.

+ Các thỏa thuận khác phù hợp quy định pháp luật

Hình thức ghi nhận nội dung giao dịch này được lập dưới hình thức thỏa thuận khung và/hoặc thỏa thuận cụ thể. Thỏa thuận về giao dịch ngoại tệ do hai bên thực hiện là cam kết không thay đổi, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận bằng văn bản sửa đổi hoặc hủy bỏ giao dịch.

 

7. Phạm vi giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thưa luật sư, đối với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thì pháp luật có quy định cụ thể về phạm vi của giai dịch ngoại tệ hay không?

Phạm vi giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2015/TT-NHNN theo đó:

1. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn với tổ chức tín dụng được phép khác.

2. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với tổ chức kinh tế.

3. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân.

4. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!