Luật sư tư vấn: cảm ơn câu hỏi của bạn, tôi xin thay mặt Luật Minh Khuê tư vấn như sau:

trong trường hợp bạn bị tạm giam mà không thông báo xin nghỉ với công ty, theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 công ty cũng không thể xử lý kỷ luật bạn trong khoảng thời gian bạn bị tạm giam. Kể cả với thời gian là 3 ngày nghỉ không báo trước công ty cũng không đủ căn cứ để sa thải bạn. Do đó, đây là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Bạn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền sau:

1. Khiếu nại về lao động

Hiện nay, theo quy định hiện hành về khiếu nại lao động của người lao động (NLĐ), khi nhận thấy một quyết định, hành vi của người sử dụng lao động (NSDLĐ) là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyển, lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể khiếu nại quyết định hoặc hành vi về lao động của NSDLĐ đến chính NSDLĐ đó (trong trường hợp khiếu nại lẩn 1) và đến Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính (trong trường hợp khiếu nại lần 2). Dưới đây là một số quy định quan trọng vể việc khiếu nại lao động mà bạn cần biết:

2. Hình thức của khiếu nại

Căn cứ Điều 6 về hình thức khiếu nại của Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về quy trình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động

Bạn có thể khiếu nại bằng một trong hai hình thức sau: gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; hoặc khiếu nại trực tiếp với người có thẩm quyển giải quyết khiếu nại.

Trong trường hợp bạn lựa chọn phương thức gửi đơn khiếu nại, đơn khiếu nại của bạn cần có đấy đủ những nội dung sau: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cẩu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại sẽ do bạn ký tên hoặc điểm chỉ. Pháp luật lao động không có bất kỳ quy định nào yêu cầu bạn phải công chứng hay chứng thực đơn khiếu nại của mình tại bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào.

Trong trường hợp bạn lựa chọn phương thức khiếu nại trực tiếp, theo quy định của pháp luật, người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn bạn viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại sẽ ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định và yêu cẩu bạn ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản. Theo kinh nghiệm, do bận rộn, người tiếp nhận khiếu nại thông thường sẽ yêu cầu bạn tự soạn đơn khiếu nại thay vì là họ sẽ ngồi ghi lại ý kiến khiếu nại của bạn. Ngoài ra, thậm chí trong trường hợp họ đồng ý ngồi ghi nhận lại ý kiến của bạn thì điều hiển nhiên là họ cũng không thể ghi nhận được đầy đủ toàn bộ ý kiến khiếu nại của bạn được. Do đó, lời khuyên cho bạn trong trường hợp này là bạn nên tự mình soạn đơn khiếu nại thay vì là khiếu nại trực tiếp. Với việc tự mình soạn đơn khiếu nại, bạn có thể chủ động điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp và bao quát đầy đủ các ý kiến của bạn.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

3. Thời hiệu khiếu nại

Căn cứ Điều 7 về thời hiệu khiếu nại của Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về quy trình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động

Bạn cẩn lưu ý quyền khiếu nại của bạn sẽ không tồn tại mãi mãi mà chỉ là trong một khoảng thời gian được pháp luật quy định. Khoảng thời gian này được pháp luật gọi tên là thời hiệu khiếu nại và khi kết thúc khoảng thời gian này, bạn sẽ mất quyền khiếu nại về hành vi hoặc quyết định về lao động của NSDLĐ. Theo quy định hiện hành, thời hiệu khiếu nại lần đẩu là 180 ngày, kể từ ngày bạn nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của NSDLĐ và thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lẩn đẩu hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đẩu mà bạn không đồng ý với quyết định đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu nêu trên vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại của bạn.

4. Khiếu nại lần đầu:

Căn cứ Điều 5 về trình tự khiếu nại của Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về quy trình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động

Việc khiếu nại lần đẩu của bạn sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Bạn gửi đơn khiếu nại đến NSDLĐ của bạn, cùng với đơn khiếu nại, bạn có thể gửi kèm các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khiếu nại của mình.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, NSDLĐ phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại phải được NSDLĐ ra quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại.

Bước 3: NSDLĐ sẽ có thời hạn là 30 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì cũng không quá 45 ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết khiếu nại của bạn. Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

>> Xem thêm:  Khi nào thì khiếu nại lần hai? Khiếu nại về đất đai thì phải làm như thế nào mới đúng luật?

Trong thời gian này, NSDLĐ sẽ tiến hành việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của NLĐ và có các quyển, nghĩa vụ sau:

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

- Triệu tập người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có Liên quan;

- Trưng câu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại; và

- Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu yêu cầu của bạn và kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì NSDLĐ phải gặp gỡ, đối thoại với bạn và/hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của bạn và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ. Khi đối thoại, NSDLĐ phải nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiêh, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; biên bản đối thoại được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Bước 4: NSDLĐ phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong thời hạn giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có những nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
  • Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;
  • Nội dung khiếu nại;
  • Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;
  • Kết quả đối thoại (nếu có);
  • Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
  • Kết luận nội dung khiếu nại; giải quyết vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;
  • Việc bổi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có); và
  • Quyển khiếu nại lẩn hai, quyển khởi kiện vụ án tại Tòa án.

Bước 5: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, NSDLĐ phải gửi Quyết định giải quyết khiếu nại người khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi NSDLĐ bị khiếu nại đặt trụ sở chính.

5. Khiếu nại lần hai

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay quyết định cho về hưu ?

Nếu bạn không đổng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của NSDLĐ hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại mà NSDLĐ không giải quyết khiếu nại thì bạn có thể tiếp tục khiếu nại lần hai. Việc khiếu nại lần hai sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Bạn gửi đơn khiếu nại lẳn hai đến Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính, cùng với đơn khiếu nại, bạn có thể gửi kèm các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khiếu nại của mình.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyển giải quyết của mình, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho bạn biết.

Bước 3: Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 45 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì cũng không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý. Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong thời gian này, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bạn và có thể thực hiện các hoạt động sau:

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin,

- Yêu cẩu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

- Triệu tập người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại; và

- Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lẩn hai, nếu xét thấy cần thiết, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có thể tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc tổ chức đối thoại lần hai được thực hiện tương tự như nội dung của tổ chức đối thoại trong khiếu nại lần một.

Bước 4: Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bên cạnh phải có các nội dung tương tự như Quyết định giải lần đẩu thì còn phải có nội dung sau: Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lẩn đầu (nếu có); và Quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến.

>> Xem thêm:  Quy định mới về khiếu nại trong tố tụng dân sự hiện nay

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Bản chất của khiếu nại?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 quy định “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Câu hỏi: Chức năng nhiệm vụ của sở Lao động - Thương binh và xã hội

Trả lời:

 

- Về chức năng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

- Về vị trí: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Câu hỏi: Trường hợp nhiều ng cùng viết đơn tố cáo vệ 1 vụ việc thì thực hiện ra sao?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 quy định về hình thức khiếu nại, khi nhiều người cùng khiếu nại về 1 vụ việc sẽ tiến hành như sau:

Thứ nhất: Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn ghi đầy đủ nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

Thứ hai: Khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và đề nghị cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và yêu cầu người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.