Trừ tiền thuê tàu (Place a ship off hire) là người thuê tàu định hạn ngừng trả tiền thuê tàu cho chủ tàu đối với một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như do tàu bị hỏng máy, thuyền viên buôn lậu nên tàu bị chậm trễ, hoặc chủ tàu muốn bảo dưỡng tàu trong một thời gian ngắn...