Thì được giải thích là 4 người còn lại phải có bảo hiểm y tế rồi thì bà cháu mới được mua bảo hiểm y tế. Mà cháu lại mới đổi ssang cônng ty khác chưa được thẻ bảo hiểm y tế. Ra phường hỏi lại thì cán bộ ở phường giải thích nếu chưa được lấy thẻ bảo hiểm thì phải làm một tờ giấy xác nhận là đax đóng bảo hiểm. Vậy cho châu hỏi là giấy xác nhận ở đây là xác nhận mình đã đóng bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm xã hội ạ.

Cháu xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Cơ sở pháp luật:

- Luật bảo hiểm y tế 2014.

- Nội dung phân tích:

Trong trường hợp bạn đã tham gia bảo hiểm y tế ở doanh nghiệp nơi bạn công tác nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bạn cần phải làm một giấy xác nhận theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           ..., ngày ... tháng ... năm 20………

              GIẤY XÁC NHẬN
          ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: …………………………………………………….

(gửi thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc)

Tôi tên là: ……………………………………; CMND số: ……………………

Chức danh: ………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ……………………………..……… Đóng BHXH tại BHXH...................................

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………

Đề nghị đơn vị xác nhận tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận:…………………………………………………………………

Xác nhận của đơn vị:
(Ký tên, đóng dấu)

Người đề nghị
(Ký rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH)

CƠ QUAN BHXH: ……………………………………

Xác nhận:Ông (Bà): …………………………………………………………

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng …..… năm …..… đến tháng ..…… năm …..............

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………….

                                                               ..., ngày ….. tháng ….. năm 20….
                                                                               GIÁM ĐỐC BHXH

 

 

Trân trọng cám ơn!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT