I. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78.2015/NĐ-CP  đăng ký doanh nghiệp

II. Phân tích nội dung

1. Nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp

Khi đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục, mỗi công ty sẽ nhận được một giấy chứng nhận doanh nghiệp với nội dung sau

- Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Vốn điều lệ.

>> Xem thêm:  Gia đình nhà nội có quyền thay đổi tên của cháu mà không có sự đồng ý của người trực tiếp nuôi dưỡng có được không?

2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. 

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký mới: 3 ngày làm việc

3. Đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

 Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

a, Địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

- Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

 Hồ sơ:

 - Thông báo thay đổi nội dung:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

>> Xem thêm:  Thủ tục pháp lý cần biết khi đổi tên doanh nghiệp như thế nào ?

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

b, Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

- Cơ quan thực hiện : Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

- Nội dung Thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

4. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

a, Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh và cải chính giấy khai sinh ?

b, Hồ sơ

- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp gồm:

+ Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên dự kiến thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

- Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

5. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Hồ sơ 

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

>> Xem thêm:  Công ty đã đổi tên mà vẫn sử dụng hóa đơn cũ để xuất hóa đơn đầu ra sẽ chịu mức phạt như thế nào ?

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

6. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a, Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

>> Xem thêm:  Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện như thế nào ?

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện

b, Trường hợp công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;

- Danh sách thành viên;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

- Hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn hoặc các giấy tờ chứng minh khác

7. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

>> Xem thêm:  Nhãn phụ sản phẩm mỹ phẩm phải ghi những thông tin gì ?

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định

- Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

- Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân, tổ chức

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Luật Minh Khuê xin trả lời một số câu hỏi riêng biệt như sau:

Nếu mua lại công ty ở giữa năm thì việc khai thuế và lập báo cáo tài chính cho công ty mới như thế nào? Ví dụ: Tháng 9 năm 2015 Bên em mua lại công ty A (thành lập năm 2013).Vậy việc khai thuế gtgt hàng tháng thì ntn và BCTC năm 2015 phải xử lý ntn?Biết rằng khi mua lại công ty A thì bên em đổi tên công ty luôn (đổi thành Cty B),Cty cũ có phát sinh nghiệp vụ,vậy số liệu của cty cũ có phải kế vào cty mới hay không Xin chân thành cảm ơn

Doanh nghiệp đổi tên và chủ sở hữu không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ đã tạo lập trước đó của doanh nghiệp. Việc lập báo cáo tài chính là việc công ty khai thuế với cơ quan thuế. 

Theo Điều 10, 11 thông tư 08/2012/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế thì khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiêp thì phải thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Hồ sơ, thủ tục như sau: 

"Điều 11. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin

1. Đổi tên cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

>> Xem thêm:  Thay đổi tên công ty đóng dấu mới lên hoá đơn cũ thì có hợp lệ không ?

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới;

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

3. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo "Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế" mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có sự thay đổi

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;"

Trên đây là nội dung tư vấn cho khách hàng, quý khách có thể dựa vào những thông tin trên để trả lời câu hỏi của mình. Trường hợp cần trao đổi chi tiết hơn hoặc các yêu cầu liên quan đến cung cấp dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới tổng đài 1900.6162 hoặc email

>> Xem thêm:  Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty như thế nào ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép đổi tên và phê duyệt điều lệ của hội (Mẫu số 4)