Tỷ lệ vốn trên tổng tài sản được điều chỉnh sử dụng để tính khả năng thích hợp về vốn. vốn được điều chỉnh của ngân hàng bao gồm dự trữ lỗ khoản vay do nợ khó đòi và các khoản lãi/lỗ chứng khoán được tính vào thu nhập, trừ đi các khoản cho vay được xếp vào loại nợ khó đòi hay lỗ. Các nguyên tắc về vốn điều chỉnh theo rủi ro, được các cơ quan điều tiết ngân hàng chấp nhận năm 1988, nhằm mục đích phát triển các nguyên tắc thống nhất về vốn ngân hàng.

ADJUSTED GROSS ESTATE: Tài sản gộp được điều chỉnh (của người quá cố)

Giá trị một tài sản sau khi thanh toán các chi phí hành chính, các món nợ của người quá cố và các khoản thua lỗ, nhưng trước khi nộp thuế tài sản. Năm mươi phần trăm tài sản gộp điều chỉnh là giá trị tối đa khấu trừ hôn phối khi tính thuế người quá cố.