Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014./.

Luật đầu tư nước ngoài năm 2014 số 67/2014/QH13

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội ban hành Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2014 số 56/2014/QH13

Ngày 24 tháng 06 năm 2014 Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 56/2014/QH13, với nội dung chi tiết như sau:

Nghị định số 15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở:

Luật Nhà ở năm 2014 số 65/2014/QH13

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Thông tư số 15/2012/TT-BNV về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Ngày 25/12/2012, Bộ Nội Vụ đã ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối ...

Pháp lệnh về án phí, lệ phí tòa án năm 2009 số 10/2009/UBTVQH12

Ngày 27 tháng 02 năm 2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí, lệ phí tòa án:

Công văn số 7850/CT-TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2014 và cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT) thực hiện theo các văn bản dưới đây:

Dịch vụ nổi bật