Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật khiểm toán độc lập năm 2011 số 67/2011/QH12

Ngày 29 tháng 03 năm 2011 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam ban hành luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12:

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 số 50/2005/QH11

Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, nội dung:

Dịch vụ nổi bật