Luật quản lý nợ công năm 2009 số 29/2009/QH12

Ngày 17 tháng 06 năm 2009 Quốc hội ban hành luật quản lý nợ công số 29/2009/QH12:

Luật Quản lý nợ công năm 2017 số 20/2017/QH14

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam bàn hành Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm ...

Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 số 07/2012/QH13

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 số 07/2012/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ...

Luật quy hoạch năm 2017 số 21/2017/QH14 mới nhất

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 năm 2017. Luật quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ...

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 số 44/2013/QH13

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 số 44/2013/QH13. Luật này có ...

Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ...

Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang ...

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật