Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue
Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số ...

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 ...

Dịch vụ nổi bật