Luật Đặc xá năm 2018 số 30/2018/QH14

Luật Đặc xá năm 2018 số 30/2018/QH14

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, luật này có một số điểm mới so với quy định của Luật Đặc xá năm 2007.

Dịch vụ nổi bật