Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương - Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành Quy định số 57-QĐ/TW năm 2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn quy định này:

Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 mới nhất

Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019. Hiện đang có ...

Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 mới nhất

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc Hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 thay thế các luật doanh ...

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, cầu bến, phao neo

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, ...

Quy định số 213-QĐ/TW năm 2020 về trách nhiệm của Đảng Viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú

Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ban chấp hành Trung Ương - Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của Đảng Viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú. Nội dung cụ thể:

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật