Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 số 36/2009/QH12

Ngày 19 tháng 06 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XII đã ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, với nội ...

Luật đường sắt năm 2005 số 35/2005/QH11

Luật đường sắt của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 ...

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm ...

Nghị định 126/2008/NĐ-CP Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

ngày 11 tháng 12 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình ...

Dịch vụ nổi bật