Luat Minh Khue

Quyết định 89/2005/QĐ-BNN

Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Nghị quyết 36/2000/QH10

Về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và ...

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2014

Quy trình 5249/QT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quy trình 5249/QT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở khu dân cư do tỉnh Phú Thọ ban hành

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, UBND Tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội Người cao ...

Dịch vụ nổi bật