Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012 số 24/2012/QH13

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012 số 24/2012/QH13. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn bản bản pháp lý ...

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 số 29/2004/QH11

Ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 số 29/2004/QH11:

Luật Xuất bản năm 2004 số 30/2004/QH11

Ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Xuất bản năm 2004 số 30/2004/QH11:

Luật An ninh Quốc gia năm 2004 số 32/2004/QH11

Ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật An ninh Quốc gia năm 2004 số 32/2004/QH11:

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung năm 2014 số 70/2014/QH13

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, bổ sung năm 2014 số 70/2014/QH13, Luật Minh ...

Luật Công an nhân dân năm 2014 số 73/2014/QH13

Vào ngày 27/11/2014 Quốc hội ban hành Luật công an nhân dân có hiệu lực ngày 1/7/2015 thay thế luật công an nhân dân năm 2005.

Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 số 74/2014/QH13

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Quốc Hội ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 số: 74/2014/QH13, Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn văn bản pháp lý này: ...

Luật Hải quan năm 2014 số 54/2014/QH13 của Quốc hội

Đây là nội dung quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Ngoài việc ...

Dịch vụ nổi bật