Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/05/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/05/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội

Căn cứ vào các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/03/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/05/2020.

Luật phí và lệ phí năm 2015 số 97/2015/QH13

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật phí và lệ phí năm ngày 25/11/2015 thay thế cho pháp lệnh án phí trước đó. Luật Minh ...

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền, ...

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý, hiếm

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm vi ...

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 08/04/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Nghị định 45). Nghị ...

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Trên thực tế, tồn tại hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh ...

Thông tư 188/2014/TT-BTC hướng dẫn 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Bộ tài chính ban hành thông tư 188/2014/TT-BTC hướng dẫn 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và một ...

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Ngày 05 tháng 02 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2009/NĐ-CP quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và một số văn bản pháp ...

Dịch vụ nổi bật