Luật thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 mới nhất

Luật thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 mới nhất

Ngày 14 tháng 06 năm 2005 Quốc hội ban hành luật thương mại số 36/2005/QH11. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 và Luật này thay thế Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997. Đến nay luật thương mại năm 2005 vẫn có hiệu lực:

Luật việc làm năm 2013 số 38/2013/QH13 mới nhất áp dụng năm 2023

Ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm. Đây là Luật việc làm đầu tiên của nước ...

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mới nhất áp dụng năm 2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13. Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành ...

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 số 78/2015/QH13 mới nhất

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015. Luật này có ...

Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 thay thế Bộ ...

Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 mới nhất

Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019. Hiện đang có ...

Dịch vụ nổi bật

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng