Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005 số 42/2005/QH11

Ngày 14 tháng 06 năm 2005 Quốc hội ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật hải quan số 42/2005/QH11:

Luật đo lường năm 2011 số 04/2011/QH13

Ngày 11 tháng 11 năm 2011 Quốc hội ban hành Luật đo lường số 04/2011/QH13:

Dịch vụ nổi bật