Căn cứ vào Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ bảo đảm tùy vào tình hình thực tế mà Chính phủ sẽ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam một cách phù hợp.