1. Vốn đầu tư công được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công 2019, vốn đầu tư công được xác định rộng hơn chỉ bao gồm vốn ngân sách nhà nước mà còn bao gồm các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm dành riêng để đầu tư theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh tính linh hoạt và đa dạng hóa trong việc xử lý vốn đầu tư công, từ việc sử dụng ngân sách nhà nước cho đến việc khai thác các nguồn thu phát sinh từ các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Khoản 15 Điều 4 của Luật Đầu tư công 2019 cũng rõ ràng quy định rằng đầu tư công không chỉ đơn thuần là hành động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình và dự án, mà còn bao gồm đầu tư vào các đối tượng đầu tư công khác, theo đúng quy định và hướng dẫn của pháp luật. Điều này phản ánh một cách toàn diện hơn về phạm vi và mục đích của việc sử dụng vốn đầu tư công, nhấn mạnh vào vai trò quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên vốn cho phát triển hạ tầng và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác nhau.

Do đó, căn cứ vào các quy định trên, chúng ta có thể hiểu rằng vốn đầu tư công không chỉ đơn thuần là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước mà còn bao gồm các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hiệu quả.

 

2. Phương pháp xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn

Điều 86 của Luật Nhà ở 2023 quy định về giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn cụ thể như sau:

* Giá thuê nhà ở xã hội:

- Bao gồm:

+ Kinh phí bảo trì nhà ở: Đảm bảo duy trì tình trạng tốt cho nhà ở xã hội trong suốt thời gian sử dụng.

+ Chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở: Bù đắp khoản chi phí mà Nhà nước hoặc tổ chức công đoàn đã bỏ ra để xây dựng nhà ở xã hội.

- Thời hạn thu hồi vốn: Tối thiểu 20 năm: Kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội.

- Quy định khác: Giá thuê nhà ở xã hội không bao gồm các khoản ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở 2023 (ví dụ: hỗ trợ lãi suất vay vốn mua nhà ở xã hội).

- Cơ quan quyết định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Nhà ở 2023.

* Giá thuê mua nhà ở xã hội:

- Bao gồm: Chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở: Tương tự như giá thuê nhà ở xã hội.

- Thời hạn thu hồi vốn: Tối thiểu 5 năm: Kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội.

- Quy định khác:

+ Giá thuê mua nhà ở xã hội không bao gồm kinh phí bảo trì nhà ở (người thuê mua sẽ tự chịu trách nhiệm chi trả).

+ Giá thuê mua nhà ở xã hội không bao gồm các khoản ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở 2023.

- Cơ quan quyết định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Nhà ở 2023.

* Giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn:

- Được quyết định bởi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Căn cứ: Theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế.

* Lưu ý:

- Mức giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội cụ thể sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định, dựa trên các yếu tố như vị trí, diện tích, chất lượng nhà ở, giá cả thị trường, v.v.

- Mục tiêu của việc quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội là đảm bảo tính hợp lý, minh bạch, vừa thu hồi được vốn đầu tư, vừa tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp tiếp cận được nhà ở.

- Chính phủ cũng có các chính sách hỗ trợ khác để giúp người dân có thu nhập thấp mua hoặc thuê nhà ở xã hội, chẳng hạn như trợ cấp lãi suất vay vốn, miễn giảm thuế, v.v.

 

3. Tính hợp lý, minh bạch của phương pháp xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội

Phương pháp xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) quy định trong Điều 86 Luật Nhà ở 2023 được đánh giá là có tính hợp lý và minh bạch dựa trên các yếu tố sau:

* Căn cứ rõ ràng:

- Giá thuê, giá thuê mua NƠXH được tính toán dựa trên các khoản chi phí thực tế và hợp lý, bao gồm:

+ Chi phí bảo trì nhà ở: Đảm bảo duy trì tình trạng tốt cho NƠXH trong suốt thời gian sử dụng.

+ Chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở: Bù đắp khoản chi phí mà Nhà nước hoặc tổ chức công đoàn đã bỏ ra để xây dựng NƠXH.

- Việc xác định các khoản chi phí này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và được kiểm toán bởi cơ quan có thẩm quyền.

* Công thức tính toán cụ thể:

- Giá thuê, giá thuê mua NƠXH được tính theo công thức cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khách quan và thống nhất.

+ Giá thuê: Giá thuê = (Tổng chi phí : Thời gian thu hồi vốn) + Chi phí bảo trì nhà ở

+ Giá thuê mua: Giá thuê mua = (Tổng chi phí : Thời gian thu hồi vốn)

- Công thức này giúp đảm bảo giá thuê, giá thuê mua NƠXH phản ánh đúng giá trị thực tế của nhà ở và khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp.

* Quy trình minh bạch:

- Việc xác định giá thuê, giá thuê mua NƠXH được thực hiện theo quy trình công khai, minh bạch, với sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Nhà ở 2023.

+ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đối với NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn).

+ Đại diện của người dân có thu nhập thấp.

- Quy trình này giúp đảm bảo tính khách quan, công bằng và tránh các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong việc xác định giá thuê, giá thuê mua NƠXH.

* Kiểm tra, giám sát chặt chẽ:

- Việc thực hiện và áp dụng giá thuê, giá thuê mua NƠXH được kiểm tra, giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng, bao gồm: Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân địa phương.

- Việc kiểm tra, giám sát này giúp đảm bảo giá thuê, giá thuê mua NƠXH được thực hiện đúng theo quy định và không có sai sót, vi phạm.

Nhìn chung, phương pháp xác định giá thuê, giá thuê mua NƠXH theo Luật Nhà ở 2023 được đánh giá là có tính hợp lý và minh bạch, đảm bảo giá thuê, giá thuê mua NƠXH phản ánh đúng giá trị thực tế của nhà ở và khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

+ Tính đồng nhất: Mức giá thuê, giá thuê mua NƠXH có thể có sự chênh lệch giữa các địa phương, khu vực do giá cả thị trường, chi phí xây dựng, v.v. khác nhau.

+ Tính cập nhật: Giá thuê, giá thuê mua NƠXH được điều chỉnh định kỳ theo quy định, nhưng việc điều chỉnh này có thể chưa kịp theo kịp biến động của giá cả thị trường.

+ Tính tiếp cận thông tin: Một số người dân có thu nhập thấp có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về giá thuê, giá thuê mua NƠXH.

- Để khắc phục những hạn chế này, cần có những giải pháp sau:

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá thuê, giá thuê mua NƠXH.

+ Nâng cao năng lực quản lý nhà ở xã hội của các địa phương.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về giá thuê, giá thuê mua NƠXH.

Phương pháp xác định giá thuê, giá thuê mua NƠXH theo Luật Nhà ở 2023 là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp lý, minh bạch và khả năng tiếp cận của NƠXH đối với người.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Giải ngân nguồn vốn đầu tư công là gì? Cơ chế quản lý và giải ngân vốn đầu tư công. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.