1. Hiểu như thế nào về dự trữ bắt buộc với công ty tài chính?

Thông tư 30/2019/TT-NHNN đã đưa ra các quy định chặt chẽ về dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng. Theo Điều 4 của Thông tư, dự trữ bắt buộc là một khoản tiền mà tổ chức tín dụng phải bắt buộc gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Số tiền này được xác định cụ thể theo quy định tại Điều 5 của Thông tư.

Quy định về dự trữ bắt buộc không chỉ dừng lại ở việc xác định số tiền cần phải gửi, mà còn bao gồm các điều kiện duy trì được quy định tại Điều 9. Điều này đảm bảo rằng tổ chức tín dụng không chỉ nộp đủ số tiền dự trữ ban đầu mà còn phải duy trì nó theo các tiêu chí và quy định cụ thể.

Ngoài ra, Thông tư cũng đi sâu hơn bằng việc hướng dẫn chi tiết về dự trữ bắt buộc thông qua việc đưa ra các quy định cụ thể và hướng dẫn chi tiết trong Phụ lục kèm theo. Việc này giúp tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch, giúp các tổ chức tín dụng hiểu rõ về các yêu cầu cụ thể và quy trình để tuân thủ đúng các quy định về dự trữ bắt buộc.

Tổng kết, quy định về dự trữ bắt buộc trong Thông tư 30/2019/TT-NHNN không chỉ là một biện pháp kiểm soát tài chính mà còn là một cơ sở hợp pháp để đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng. Điều này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tài chính để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

2. Quy định về công ty tài chính chưa khai trương hoạt động được phép không thực hiện dự trữ bắt buộc đến lúc nào?

Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư 30/2019/TT-NHNN, quy định chi tiết về các trường hợp tổ chức tín dụng không thực hiện dự trữ bắt buộc như sau:

- Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt: Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc bắt đầu từ tháng tiếp theo tháng mà tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) quyết định đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Tổ chức tín dụng sẽ duy trì tình trạng không thực hiện dự trữ bắt buộc đến hết tháng mà Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt.

- Tổ chức tín dụng chưa khai trương hoạt động: Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc kéo dài đến hết tháng mà tổ chức tín dụng chính thức khai trương hoạt động. Trước khi bắt đầu hoạt động, tổ chức tín dụng cần thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (hoặc Sở Giao dịch) về ngày dự kiến khai trương hoạt động. Thông báo này phải được gửi trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày khai trương hoạt động.

Khi một tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể hoặc có quyết định mở thủ tục phá sản, hoặc có quyết định thu hồi Giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền, thì thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc được xác định như sau:

- Tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể: Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc bắt đầu từ tháng tiếp theo tháng tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể. Tổ chức tín dụng sẽ duy trì tình trạng không thực hiện dự trữ bắt buộc đến hết tháng mà quyết định giải thể và thu hồi Giấy phép có hiệu lực.

- Tổ chức tín dụng có quyết định mở thủ tục phá sản: Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc bắt đầu từ tháng tiếp theo tháng tổ chức tín dụng có quyết định mở thủ tục phá sản. Tổ chức tín dụng có quyết định mở thủ tục phá sản cần gửi Ngân hàng Nhà nước (hoặc Sở Giao dịch) quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông báo nhanh chóng và minh bạch đối với cơ quan giám sát.

Tóm lại, công ty tài chính chưa khai trương hoạt động sẽ không thực hiện dự trữ bắt buộc và thời gian này kéo dài đến hết tháng mà công ty chính thức khai trương hoạt động. Điều này nhấn mạnh một cách chi tiết về quy trình và điều kiện liên quan đến việc không thực hiện dự trữ bắt buộc trong trường hợp công ty tài chính mới thành lập.

Trước khi bắt đầu hoạt động, công ty tài chính cần tuân thủ quy định bổ sung bằng cách thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (hoặc Sở Giao dịch) về ngày dự kiến khai trương hoạt động. Thông báo này phải được gửi trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày khai trương hoạt động.

Việc thông báo nhanh chóng và minh bạch về ngày khai trương giúp Ngân hàng Nhà nước có cái nhìn chính xác về lịch trình của công ty tài chính mới, từ đó hỗ trợ quá trình giám sát và đảm bảo rằng các tổ chức mới thành lập đều tuân thủ đúng các quy định và điều kiện được đề ra trong Thông tư. Điều này không chỉ tăng tính minh bạch và trách nhiệm của công ty tài chính mà còn giúp tạo nên một môi trường kinh doanh an toàn và ổn định trong hệ thống tài chính toàn cầu.

3. Cách xác định về số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc tại công ty tài chính trong kỳ không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 30/2019/TT-NHNN, việc tính số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc tại tổ chức tín dụng được mô tả như sau:

- Kỳ xác định dự trữ bắt buộc: Trước hết, tổ chức tín dụng phải xác định kỳ xác định dự trữ bắt buộc, có thể là kỳ tháng hoặc kỳ khác nhau tùy theo quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

- Tính số dư bình quân: Số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc trong kỳ xác định được tính bằng cách cộng tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc cuối mỗi ngày tại toàn bộ hệ thống của tổ chức tín dụng. Hệ thống này bao gồm không chỉ trụ sở chính mà còn các chi nhánh trong nước và đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong nước của tổ chức tín dụng. Nếu tổ chức tín dụng có chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trụ sở của chi nhánh này cũng được tính vào hệ thống. Số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc cuối mỗi ngày tại mỗi đơn vị trong hệ thống này được cộng lại.

- Chia cho tổng số ngày: Tổng số này sau đó được chia cho tổng số ngày trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc để có được số dư bình quân tiền gửi cần tính dự trữ bắt buộc trong mỗi ngày của kỳ xác định đó.

Quy trình này đảm bảo rằng dự trữ bắt buộc được tính một cách công bằng và chính xác, phản ánh đúng tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của tổ chức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, nó giúp Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan giám sát đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính và sự tuân thủ của các tổ chức tín dụng với các quy định liên quan.

Cách xác định về số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc tại công ty tài chính trong kỳ là một quy trình quan trọng giúp định lượng số tiền mà công ty tài chính cần phải giữ lại nhằm đáp ứng yêu cầu về dự trữ bắt buộc theo quy định của cơ quan quản lý, thường là Ngân hàng Nhà nước. Ý nghĩa của quy trình này có thể được hiểu như sau:

- Đảm bảo thanh khoản và an sinh tài chính: Xác định số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc giúp công ty tài chính duy trì một mức thanh khoản đủ, đảm bảo khả năng chi trả và hoạt động an sinh tài chính mà không gặp khó khăn.

- Phản ánh đúng thực tế tài chính: Quy trình này giúp phản ánh chính xác số tiền tiền gửi mà công ty tài chính phải giữ lại dự trữ bắt buộc dựa trên hoạt động giao dịch hàng ngày của họ. Điều này là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính.

- Ngăn chặn rủi ro tài chính: Xác định số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc giúp công ty tài chính dự trữ đúng mức tiền cần thiết để đối mặt với rủi ro tài chính, như sự biến động không dự kiến trong lưu thông tiền mặt hoặc yêu cầu rút tiền đột ngột.

- Tuân thủ quy định pháp luật: Quy trình này là một phần quan trọng của việc tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước. Việc tính toán và giữ dự trữ bắt buộc theo đúng quy định giúp công ty tài chính tránh các hình phạt và xử lý từ phía cơ quan quản lý.

- Giữ ổn định hệ thống tài chính: Bằng cách xác định số dư bình quân, công ty tài chính có thể quản lý mức dự trữ bắt buộc một cách ổn định và dựa trên cơ sở hợp lý, giúp duy trì sự ổn định trong hệ thống tài chính của họ.

Tóm lại, cách xác định về số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính ổn định và an toàn của công ty tài chính, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định của ngành ngân hàng.

Xem thêm: Công ty cho thuê tài chính là gì? Tổ chức và hoạt động thế nào?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn