Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu mà các chủ thể hướng tới khi tham gia hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, việc phân chia lợi nhuận luôn là vấn đề mà các thành viên, hoặc các cổ đông trong công ty đặc biệt quan tâm. Theo pháp luật quy định, lợi nhuận được phân chia chỉ khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

2. Nội dung tư vấn

 

2.1. Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.Theo điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên công ty TNHH hai thành viên có quyền được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp đã góp vào công ty. Như vậy, mỗi thành viên có bao nhiêu phần vốn góp trong tổng số vốn điều lệ của công ty thì sẽ có bấy nhiêu phần lợi nhuận được hưởng. Đây là cách phân chia lợi nhuận hợp lý dựa trên phần vốn góp nhiều hay ít của mỗi thành viên thì đương nhiên thành viên đó được hưởng nhiều hay ít quyền lợi hơn. Tuy nhiên, cách phân chia này trong một số trường hợp còn bộc lộ nhiều hạn chế, ví dụ, có những khi người góp vốn nhiều nhất không phải là người tham gia, đóng góp công sức cho công ty nhiều nhất, do đó dẫn đến việc có khi thành viên không bỏ nhiều công sức cho hoạt động của công ty nhưng lại được hưởng lợi nhiều hơn thành viên khác. Để giải quyết việc này, một là thành viên có thể tăng thêm vốn góp của mình (thành viên công ty TNHH hai thành viên được ưu tiên trong việc góp thêm vốn, chuyển nhượng vốn, mua lại phần vốn góp trong công ty) hoặc các thành viên công ty thỏa thuận một phương án chia lợi nhuận khác phù hợp.

Trường hợp phân chia lợi nhuận không đúng với quy định của pháp luật :

- Phân chia lợi nhuận sau khi chưa hoàn trả nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ khác.

- Trường hợp công ty hoàn trả vốn góp cho các thành viên trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp GCNĐKDN. Việc hoàn trả vốn góp sẽ dẫn đến việc phân chia lợi nhuận giữa các thành viên thay đổi do tỷ lệ vốn góp thay đổi. Tuy nhiên, công ty TNHH chỉ cho phép hoàn trả vốn góp cho thành viên với điều kiện công ty đã hoạt động được 2 năm, do đó nếu việc phân chia lợi nhuận trong trường hợp này là trái với quy định của pháp luật.

Đối với hai trường hợp trên, nếu phát hiện có sai phạm thì thành viên phải hoàn trả cho công ty phần lợi nhuận đã nhận đồng thời liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với lợi nhuận đã chia.

2.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 

Khoản lợi nhuận trong công ty TNHH 1 thành viên có thể hiểu là phần tài sản thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi tất cả các chi phí là thuế. Lợi nhuận được xem như là mục tiêu của mỗi công ty trong quá trình hoạt động. Lợi nhuận càng cao, công ty làm ăn kinh doanh phát triển. Có lợi nhuận, công ty sẽ có khả năng mở rộng, phát triển cao hơn. 

Rút lợi nhuận của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Theo khoản 6 điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2020 chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác khi đến hạn. Chủ sở hữu công ty chỉ được rút lợi nhuận sau khi công ty đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khi đến hạn. Hoặc chỉ được rút khi các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác chưa đến hạn.

Làm thế nào để biết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn? Điều đó sẽ được nêu rõ trong báo cáo tài chính của công ty. Báo cáo tài chính sẽ ghi lại chính xác nhất tình hình hoạt động của công ty. 

Sau khi thanh toán xong, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ rút lợi nhuận. Cụ thể:

+ Đối với công ty TNHH  một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu: Sẽ được hưởng toàn bộ số lợi nhuận đó. Chủ sở hữu công ty sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

+ Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu: Các thành viên trong tổ chức sẽ hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

2.3. Công ty cổ phần

Quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020“Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính”

Theo đó lợi nhuận để chia trong công ty cổ phần chính là việc phân chia cổ tức. Trong công ty cổ phần, lợi nhuận phân chia được gọi là cổ tức. Việc trả cổ tức giữa các cổ đông không giống nhau, cụ thể là giữa cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi cổ tức sẽ được trả các mức cổ tức khác nhau.

Đối với cổ đông phổ thông, cổ tức được trả theo quyết định của Đại hội đồng thành viên. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Cổ đông ưu đãi cổ tức là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả mức cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi cụ thể trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Tuy nhiên, cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020“Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính”

Theo đó lợi nhuận để chia trong công ty cổ phần chính là việc phân chia cổ tức

Nguyên tắc phân chia cổ tức

- Đáp ứng các điều kiện sau:

+ Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

+ Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

+ Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn

- Cách tỷ tệ chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

Tỉ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức một cổ phần/Thu nhập một cổ phần

Hình thức phân chia cổ tức

- Chi trả bằng tiền mặt: Công ty phải chi trả cổ tức tiền mặt bằng Đồng Việt Nam. Có thể trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện.

- Chi trả bằng cổ phần: Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Thời hạn thực hiện là 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

- Cổ tức bằng hình thức khác: Do Điều lệ của công ty quy định.

Quy trình thực hiện việc phân chia cổ tức

- Bước 1: Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả. Sau đó kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Bước 2: Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức. Và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.

- Bước 3: Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức. Thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

- Bước 4: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.

 

2.4. Công ty Hợp danh 

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới một pháp nhân chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của công ty. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty hợp danh còn có thể có thêm các thành viên góp vốn.

Đối với thành viên hợp danh, khi góp vốn vào công ty, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 181 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì thành viên hợp danh được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, do trong điều lệ ghi nhận là X được hưởng lợi nhuận gấp 2 lần tỷ lệ vốn góp nên X sẽ được hưởng số lợi nhuận theo quy định nhân với 2 lần.

Đối với thành viên góp vốn, thành viên góp vốn sẽ được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ góp vốn trong điều lệ công ty.

“Điều 134. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty;

Điều 140. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

b) Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty………………….”



Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê