1. Yêu cầu phải bảo đảm khi tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng dùng cân xác định khối vàng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN và được điều chỉnh bởi khoản 1 Điều 1 của Quyết định 1550/QĐ-BKHCN năm 2014 đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng miếng, các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động này phải tuân thủ các quy định về đo lường như sau:

Cân được sử dụng để xác định khối lượng vàng hoặc hàm lượng vàng trong quá trình mua bán giữa các tổ chức và cá nhân phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Cân phải có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo. Mức cân phải tuân thủ giá trị độ chia kiểm (e) được quy định trong Bảng 1.

Yêu cầu phải bảo đảm khi tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng dùng cân xác định khối vàng

- Cân phải được kiểm định tại tổ chức kiểm định được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật về đo lường. Chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị.

Quy định về việc sử dụng cân để xác định khối lượng và hàm lượng vàng trong quá trình mua bán vàng miếng giữa các tổ chức và cá nhân đòi hỏi tuân thủ một số yêu cầu quan trọng.

Đầu tiên, cân phải có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo. Điều này đảm bảo rằng cân sử dụng có khả năng đáp ứng mức cân được quy định trong bảng 1 nêu trên, đồng thời đảm bảo tính chính xác trong quá trình đo lường.

Thứ hai, cân được sử dụng để xác định khối lượng và hàm lượng vàng trong mua bán vàng miếng phải được kiểm định tại tổ chức kiểm định được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật về đo lường. Điều này đảm bảo rằng cân đã được kiểm tra và chứng nhận bởi các tổ chức có năng lực và uy tín trong lĩnh vực kiểm định. Chứng chỉ kiểm định (bao gồm dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) cũng phải còn trong thời hạn hiệu lực để đảm bảo tính tin cậy và đáng tin cậy của quá trình đo lường vàng.

Việc tuân thủ các quy định này là rất quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy trong quá trình mua bán vàng miếng. Nhờ đó, những tranh chấp không cần thiết giữa các bên liên quan có thể được tránh, đồng thời người tiêu dùng cũng sẽ nhận được thông tin chính xác về chất lượng và giá trị của sản phẩm vàng mà họ mua.

Để đảm bảo hiệu quả của các quy định về đo lường vàng, cần tăng cường công tác giám sát và kiểm tra. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện việc kiểm định cân và cấp chứng chỉ kiểm định một cách nghiêm ngặt và minh bạch. Đồng thời, sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ và xử lý các vi phạm liên quan đến việc đo lường vàng.

Tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động mua bán vàng miếng cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về đo lường và hành động theo đúng quy định. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đáng tin cậy của thị trường vàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp vàng trong nước.

 

2. Phải bảo đảm yêu cầu gì đối với Quả cân được sử dụng kèm với cân để xác định khối lượng vàng trong mua bán vàng miếng?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng miếng, quy định về việc sử dụng quả cân hoặc bộ quả cân kèm theo cân để xác định khối lượng vàng trong quá trình mua bán vàng hoặc để kiểm tra cân đạt yêu cầu sau đây:

- Quả cân hoặc bộ quả cân phải có khối lượng danh định và độ chính xác phù hợp với cân được sử dụng kèm hoặc cần kiểm tra. Điều này đảm bảo rằng quả cân hoặc bộ quả cân có khả năng đáp ứng yêu cầu về độ chính xác và đo lường khối lượng vàng theo quy định.

- Quả cân hoặc bộ quả cân được sử dụng phải đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định hoặc tổ chức được công nhận có khả năng kiểm định phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường. Chứng chỉ kiểm định của quả cân hoặc bộ quả cân phải còn giá trị trong thời gian hiện tại. Điều này đảm bảo tính tin cậy và đáng tin cậy của quá trình đo lường vàng trong hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua bán vàng miếng, quy định về việc sử dụng quả cân hoặc bộ quả cân kèm theo cân để xác định khối lượng vàng trong quá trình mua bán vàng hoặc để kiểm tra cân đạt yêu cầu sau đây:

Theo quy định này, quả cân hoặc bộ quả cân phải đáp ứng hai yêu cầu chính. Trước tiên, chúng phải có khối lượng danh định và độ chính xác phù hợp với cân được sử dụng kèm hoặc cần kiểm tra. Điều này đảm bảo rằng quả cân hoặc bộ quả cân có khả năng đáp ứng yêu cầu về độ chính xác và đo lường khối lượng vàng theo quy định. Việc có khối lượng danh định chính xác sẽ giúp xác định đúng khối lượng vàng trong quá trình mua bán và tránh những tranh cãi không cần thiết.

Thứ hai, quả cân hoặc bộ quả cân sử dụng phải đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định hoặc tổ chức được công nhận có khả năng kiểm định phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường. Chứng chỉ kiểm định của quả cân hoặc bộ quả cân phải còn giá trị trong thời gian hiện tại. Điều này đảm bảo tính tin cậy và đáng tin cậy của quá trình đo lường vàng trong hoạt động kinh doanh. Việc kiểm định quả cân hoặc bộ quả cân tại các tổ chức có thẩm quyền sẽ đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả đo lường vàng.

Các quy định trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy trong hoạt động mua bán vàng miếng. Bằng cách tuân thủ những quy định này, tránh được các tranh chấp không cần thiết giữa các bên liên quan và đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được thông tin chính xác về chất lượng và giá trị của sản phẩm vàng mà họ mua.

Để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các quy định về đo lường vàng, cần tăng cường công tác giám sát và kiểm tra. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện việc kiểm định quả cân hoặc bộ quả cân và cấp chứng chỉ kiểm định một cách nghiêm ngặt và minh bạch. Đồng thời, sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ và xử lý các vi phạm liên quan đến việc đo lường vàng.

 

3. Trách nhiệm gì liên quan đến hoạt động đo lường trong kinh doanh vàng, tổ chức kinh doanh vàng miếng?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 13 của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, chúng ta có thể xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân kinh doanh vàng trong hoạt động đo lường như sau:

Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đo lường trong kinh doanh vàng bao gồm các nội dung sau đây:

- Tuân thủ và thực hiện các quy định về đo lường được quy định trong Thông tư này. Điều này đảm bảo rằng tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn đo lường trong mọi hoạt động liên quan đến vàng.

- Tuân thủ quy định về sử dụng đơn vị đo và thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đo lường khi tham gia vào các hoạt động như sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và kinh doanh mua bán vàng miếng. Điều này đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc đo lường khối lượng vàng.

- Thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đo lường để người có quyền và nghĩa vụ liên quan có thể kiểm tra phương pháp đo và kết quả đo khối lượng vàng cung cấp cho khách hàng. Điều này đảm bảo rằng quá trình đo lường vàng được thực hiện theo quy trình và tiêu chuẩn đúng đắn.

- Lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra đối với cân, quả cân và thiết bị xác định hàm lượng vàng theo quy định. Điều này đảm bảo tính minh bạch và có chứng minh về quá trình kiểm tra và đo lường vàng.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường theo quy định của pháp luật và tuân thủ quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng hoạt động đo lường vàng của tổ chức và cá nhân được giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh vàng miếng liên quan đến hoạt động đo lường trong kinh doanh vàng được quy định cụ thể trong Thông tư 22/2013/TT-BKHCN theo khoản 1 Điều 13. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác, công bằng và đáng tin cậy trong việc đo lường vàng, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng và sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

Trước tiên, tổ chức kinh doanh vàng miếng phải tuân thủ và thực hiện các quy định về đo lường quy định trong Thông tư. Điều này bao gồm việc áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn và phương pháp đo lường đúng quy định để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của khối lượng vàng.

Tổ chức kinh doanh vàng miếng cũng phải tuân thủ quy định về sử dụng đơn vị đo và thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đo lường. Điều này đảm bảo rằng tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động liên quan đến vàng như sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và kinh doanh mua bán vàng miếng đều tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn đo lường.

Tổ chức kinh doanh vàng miếng cần thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đo lường. Điều này đảm bảo rằng người có quyền và nghĩa vụ liên quan có thể kiểm tra phương pháp đo và kết quả đo khối lượng vàng cung cấp cho khách hàng. Việc này đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy của quá trình đo lường vàng.

Tổ chức kinh doanh vàng miếng phải lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra đối với cân, quả cân và thiết bị xác định hàm lượng vàng theo quy định. Điều này đảm bảo tính minh bạch và có chứng minh về quá trình kiểm tra và đo lường vàng, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh vàng trung thực và tin cậy.

Cuối cùng, tổ chức kinh doanh vàng miếng phải chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường theo quy định của pháp luật và tuân thủ quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng hoạt động đo lường vàng được giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời tạo sự tin tưởng và uy tín cho tổ chức kinh doanh vàng miếng trong cộng đồng kinh doanh và với khách hàng.

Xem thêm >> Doanh nghiệp tham gia mua bán vàng miếng trực tiếp nộp đơn đăng ký tham gia cho Ngân hàng Nhà nước khi nào?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!