YÊU CẦU

TRA CỨU NHÃN HIỆU

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Người có tên dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu nhãn hiệu

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

NỘI DUNG YÊU CẦU TRA CỨU

Mẫu nhãn hiệu

Các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu:

(theo từng nhóm của Bảng phân loại quốc tế

các sản phẩm dịch vụ)

Mô tả tóm tắt nhãn hiệu; phiên âm, dịch các ký tự đặc biệt trong nhãn hiệu:

DẠNG YÊU CẦU TRA CỨU

— Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu và về sản phẩm/ dịch vụ

— Trùng lặp về mẫu nhãn hiệu nhưng không trùng về sản phẩm/ dịch vụ

— Tương tự về mẫu nhãn hiệu và trùng lặp về sản phẩm/ dịch vụ

— Tương tự về mẫu nhãn hiệu và tương tự về sản phẩm/ dịch vụ

Yêu cầu tra cứu trong các kho tư liệu sau đây

— Các NH được bảo hộ tại Việt Nam

— Các NH được bảo hộ và các đơn NH nộp tại Việt nam

NGƯỜI YÊU CẦU

Tên đầy đủ:

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax: E-mail:

TÀI LIỆU KÈM THEO

— Chứng từ nộp phí tra cứu (ghi rõ số chứng từ và số tiền đã nộp)

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

Chữ ký, họ tên của người yêu cầu

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)


Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.