giám đốc có ủy quyền cho một người trong công ty để làm các công việc thay cho anh ấy bằng giấy ủy quyền số 01/UQ- GD của anh ấy.

Hỏi theo giấy ủy quyền này thì anh C được ủy quyền có được ký hợp đồng lao động với người lao động không, phần thông tin bên người sử dụng lao động và phần ký hợp đồng lao động được thể hiện như thế nào? Trân trọng cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Thứ nhất, thẩm quyền đại diện cho pháp nhân ký kết các hợp đồng cho pháp nhân

>> Xem thêm:  Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện.

+ Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được thể hiện trong điều lê của công ty, một công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong điều lệ của công ty sẽ thể hiện rõ số lượng, phạm vi quyền và nghĩa vụ, chức danh của người đại diẹn theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

- Nếu hết thời hạn ủy quyền ghi trong giấy ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

+ Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp:

>> Xem thêm:  Quy định về người đại diện và thế chấp tài sản của doanh nghiệp ?

- Người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh người đại diện theo pháp luật của công ty

- Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Nếu công ty bạn muốn ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật cho một cá nhân thì cá nhân đó phải đảm bảo các điều kiện trên, và phải có văn bản ủy quyền hợp lệ thể hiện rõ nội dung công việc được ủy quyền, giả sử bên bạn muốn ủy quyền để ký kết hợp đồng lao động với người lao động thì phải có nội dung này trong phần phạm vi ủy quyền.

Thứ hai, Mẫu hợp đồng ủy quyền ký hợp đồng lao đồng giữa người đại diện theo pháp luật của công ty với một cá nhân khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động 2012;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư đại điện tranh tụng trong các vụ án dân sự tại Tòa án

Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

Căn cứ vào Điều lệ công ty ……………………………………;

Chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………;

Sinh ngày......tháng........năm......

Địa chỉ nơi cư trú: Số …….. Phường....Quận.....Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Giám đốc công ty ……………………………………được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số......ngày.....tháng....năm.... do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp.

Số CMTND:................ …………., ngày cấp…../………/………….., nơi cấp công an thành phố Hà nội

Số hộ chiếu (nếu có):...............

>> Xem thêm:  Không phải là luật sư có được tham gia tranh tụng ?

Quốc tịch: Việt Nam

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………;

Sinh ngày.......tháng......năm.........

Địa chỉ nơi cư trú: Số …….. Phường.........Quận...........Thành phố Hà Nội

Chức vụ: Trưởng phòng ……………………………………;

Số CMTND:................ …………., ngày cấp…..………………….., nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Số hộ chiếu (nếu có):................

Quốc tịch: Việt Nam

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

>> Xem thêm:  Người 12 tuổi có được đứng tên trên tài sản không?

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Trưởng phòng …………………………… sẽ tiến hành thay mặt Giám đốc công ty …………………………ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại công ty …………;

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm...

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành....bản, mỗi bên giữ... bản./.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

>> Xem thêm:  Phạm vi đại diện được hiểu như thế nào ?

Còn tiêu thức trong hợp đồng lao động bên bạn ký kết với người lao động phải được thể hiện tên của người đai diện theo ủy quyền ( kèm theo Giấy ủy quyền số 01/UQ-GĐ) - tên của người đại diện theo pháp luật - tên công ty trong phần bên người sử dụng lao động ( BÊN A). Còn phần ký tên sẽ là ĐẠI DIỆNTHEO PHÁP LUẬT CỦA BÊN A - T.M GIÁM ĐỐC -Trưởng phòng(Ký và ghi rõ họ tên).

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định như thế nào về số người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc dự họp Đại hội đồng cổ đông?