1. Trách nhiệm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Dựa trên điểm g của Điều 7 trong Luật Đấu thầu năm 2023, có một số quy định quan trọng về thông tin liên quan đến quá trình đấu thầu. Trong đó, thông tin về việc lựa chọn nhà thầu là một phần không thể thiếu, bao gồm cả kết quả cuối cùng của quá trình này. Đặt ra một yêu cầu cao về việc công bố thông tin một cách rõ ràng và minh bạch, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu không chỉ là một phần của quy trình pháp lý, mà còn là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự tin cậy và minh bạch của hệ thống đấu thầu công.

Đồng thời, tại Điều 8 Luật Đấu thầu 2023 có quy định trách nhiệm về việc công bố thông tin về lựa chọn nhà thầu được định rõ như sau:

- Trọng trách đầu tiên nèn giao cho chủ đầu tư, với nhiệm vụ công bố các thông tin quan trọng được quy định tại các điểm a, g, h, i và k trong Điều 7 của Luật này. Đảm bảo rằng quy trình đấu thầu được tiến hành một cách minh bạch và công bằng.

- Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm đăng tải thông tin tương ứng theo quy định tại các điểm b, c, d và đ trong Điều 7 của Luật này. Đặc biệt, đối với các gói thầu quốc tế, họ cần đảm bảo thông tin được công bố cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, như quy định tại các điểm b, c và d. Trong trường hợp điểm đ, thông tin cần được đăng tải bằng tiếng Anh hoặc cả tiếng Anh và tiếng Việt.

- Trách nhiệm tiếp theo thuộc về nhà thầu, phải cập nhật và công bố thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm của họ vào cơ sở dữ liệu nhà thầu. Trong số này cũng phải bao gồm các thông tin được quy định tại điểm k trong Điều 7 của Luật này. Tạo ra một cơ sở dữ liệu toàn diện về các nhà thầu có sẵn cho các hoạt động đấu thầu trong tương lai.

=> Do đó, theo quy định đã nêu, chủ đầu tư được giao trách nhiệm quan trọng là đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hành động này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư với quy trình đấu thầu công cộng, góp phần tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và trong sạch cho các bên tham gia. Đồng thời, việc công bố kết quả cũng giúp tăng cường niềm tin của đối tác và cộng đồng đầu tư vào quy trình lựa chọn nhà thầu, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

 

2. Ai là người chịu chi phí đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu?

Tại Điều 15 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đề ra như sau:

- Đối với các đấu thầu trong nước, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời quan tâm sẽ được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham gia mà không cần phải chịu thêm chi phí phát hành hồ sơ.

- Trong trường hợp đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, nhà thầu sẽ phải trả phí để có thể truy cập và tải về bản điện tử của hồ sơ mời thầu khi họ nộp hồ sơ dự thầu. Nhấn mạnh sự công bằng và minh bạch trong việc xử lý chi phí, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà thầu quốc tế có thể tham gia một cách có tổ chức và minh bạch.

- Trong quá trình tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu sẽ phải chịu trách nhiệm và chi phí liên quan đến việc đăng tải thông tin về đấu thầu, cũng như các chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bao gồm cả việc cập nhật và quản lý thông tin trên các nền tảng mạng, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Trong khi đó, các nhà thầu sẽ phải chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, và hồ sơ đề xuất. Họ cũng phải chi trả các chi phí liên quan đến việc tham gia các bước trong quá trình đấu thầu, bao gồm việc giải quyết các kiến nghị (nếu có). Đảm bảo rằng mọi bên đều chịu trách nhiệm và công bằng trong việc chia sẻ các chi phí phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bền vững.

=> Dựa theo quy định đã nêu, có thể thấy rằng trách nhiệm về chi phí liên quan đến việc đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu được giao cho chủ đầu tư và bên mời thầu. Hành động này không chỉ đảm bảo rằng thông tin được công bố một cách đầy đủ và kịp thời, mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham gia mà không gặp phải áp lực về chi phí. Bằng cách này, mỗi bên đều chịu trách nhiệm và đóng góp vào quá trình lựa chọn nhà thầu một cách công bằng và minh bạch, tạo ra một môi trường đấu thầu lành mạnh và trong sạch.

 

3. Thời gian lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu

Điều 9 Luật Đấu thầu 2023 quy định hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu sẽ được trả lại nguyên trạng theo các quy định sau đây:

- Đối với các gói thầu liên quan đến cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn sẽ nhận lại hồ sơ của mình trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Tạo điều kiện cho họ có thời gian để tái sử dụng hoặc điều chỉnh hồ sơ đề xuất của mình một cách linh hoạt và kịp thời.

- Đối với các gói thầu liên quan đến cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và các gói thầu hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, việc trả lại hồ sơ sẽ được thực hiện trong trường hợp nhà thầu không được lựa chọn hoặc khi kết quả lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải. Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, cũng như tạo điều kiện cho các nhà thầu để tiếp tục tham gia các dự án tiềm năng khác một cách linh hoạt.

Quy định về việc trả lại hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong quá trình đánh giá kỹ thuật là như sau: nếu hồ sơ đề xuất này không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, chúng sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Xảy ra trong trường hợp hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn, hoặc khi kết quả lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải. Quy định này không chỉ giúp tạo điều kiện cho các nhà thầu để điều chỉnh và cải thiện hồ sơ của mình, mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá và lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, nó cũng tạo ra một sự linh hoạt và cơ hội cho các nhà thầu tham gia vào các dự án tiếp theo.

Trong trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này mà nhà thầu hoặc nhà đầu tư không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính của mình, bên mời thầu sẽ tiến hành xem xét và quyết định về việc hủy bỏ hồ sơ này. Tuy nhiên, trong quá trình này, bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng và cần được đảm bảo. Bên mời thầu phải đảm bảo rằng thông tin trong hồ sơ không bị tiết lộ ra bên ngoài mà chỉ được sử dụng cho mục đích đánh giá và quyết định nội bộ. Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, đồng thời bảo vệ quyền lợi và thông tin của các bên liên quan.

Trong trường hợp quyết định hủy thầu được đưa ra, các hồ sơ liên quan sẽ được bảo quản trong thời gian 05 năm tính từ ngày quyết định này được ban hành. Đảm bảo rằng thông tin quan trọng vẫn được lưu giữ và sẵn có cho việc xem xét và phân tích trong tương lai. Các hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu sẽ được bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Đảm bảo rằng mọi thông tin về quá trình thực hiện dự án và hoàn thành công việc sẽ được bảo quản một cách đúng đắn và bền vững theo quy định của pháp luật.

Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư sẽ được lưu trữ trong một thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ ngày quyết toán hợp đồng hoặc ngày kết thúc hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, các hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 của Điều này sẽ không nằm trong quy định này. Việc bảo quản toàn bộ hồ sơ này trong một khoảng thời gian cố định giúp đảm bảo rằng mọi thông tin và tài liệu quan trọng vẫn có sẵn khi cần thiết, đồng thời giúp phục vụ cho việc đánh giá, xem xét, và kiểm tra trong tương lai. Làm tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn và thực hiện các dự án, cũng như tạo điều kiện cho việc giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

=> Theo quy định đã nêu, hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ được bảo quản trong thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ ngày quyết toán hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 của quy định này sẽ không nằm trong quy định về thời gian lưu trữ này. Việc giữ lại hồ sơ trong một khoảng thời gian cố định là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo rằng thông tin quan trọng vẫn có sẵn và dễ dàng truy cập khi cần thiết. Không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu mà còn hỗ trợ trong việc xem xét, đánh giá và kiểm tra sau này.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian bao lâu. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.