1. Điều kiện giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu là gì?

Luật về đấu thầu đã đặt ra các quy định chi tiết về việc giải quyết kiến nghị, một quá trình quan trọng và cần thiết trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Kiến nghị nhìn từ góc độ này có nghĩa là hành động của nhà thầu tham gia đấu thầu, mà từ đó họ đề xuất việc xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu cùng với những khía cạnh quan trọng liên quan đến quá trình chọn nhà thầu. Trong tình huống mà họ nhận thấy rằng quyền lợi và lợi ích của họ bị ảnh hưởng bởi kết quả cuộc thầu và quá trình lựa chọn, việc này trở thành một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo tính chính trực và công bằng trong các hoạt động đấu thầu.

Theo quy định tại Điều 90 của Luật Đấu thầu 2023 về điều kiện xem xét và giải quyết kiến nghị, các điều khoản sau đây đã được quy định để đảm bảo một quy trình hoàn chỉnh và minh bạch trong việc xem xét và giải quyết những kiến nghị liên quan đến hoạt động đấu thầu:

 

1.1 Điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị trước kết quả lựa chọn

- Những kiến nghị liên quan đến nội dung hồ sơ mời thầu có thể được nêu bởi các cơ quan, tổ chức liên quan đến gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, những kiến nghị liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải đến từ những tham gia thầu, đầu tư thực tế.

- Để kiến nghị được xem xét, giải quyết, chúng phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có), hoặc có thể được ký số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Việc gửi đơn kiến nghị tới cơ quan giải quyết kiến nghị phải diễn ra trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

 

1.2 Điều kiện xem xét, giải quyết kiến nghị sau kết quả lựa chọn

- Kiến nghị để được xem xét, giải quyết phải xuất phát từ nhà thầu, nhà đầu tư đã tham gia thầu.

- Chữ ký, đóng dấu (nếu có), hoặc ký số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cần có mặt trên đơn kiến nghị.

- Nội dung kiến nghị không được liên quan đến việc khởi kiện, khiếu nại, tố cáo.

- Kiến nghị cần phải liên quan trực tiếp đến kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư.

- Nhà thầu, nhà đầu tư cần đảm bảo các khoản chi phí liên quan đến việc giải quyết kiến nghị được thanh toán đúng hạn cho bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Thông báo về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị: Trong trường hợp kiến nghị không đáp ứng các điều kiện nêu trên, người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị sẽ phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà đầu tư về việc không thể tiến hành xem xét và giải quyết kiến nghị.

Chính vì vậy, những điều kiện cụ thể đã được quy định như trên đã đảm bảo quy trình xem xét và giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu diễn ra một cách rõ ràng, minh bạch và công bằng. Luật Đấu thầu 2023 dự kiến có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2024, mang theo sự hoàn thiện và tiến bộ trong lĩnh vực quản lý và thực hiện đấu thầu tại Việt Nam.

 

2. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Dựa vào sự quy định tại khoản 1 của Điều 91 trong Luật Đấu thầu 2023, việc xử lý và giải quyết kiến nghị liên quan đến các vấn đề trước khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây, tạo nên một quy trình rõ ràng và minh bạch:

- Gửi đơn kiến nghị và văn bản giải quyết:

Trước khi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được hiển thị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu, cơ quan, tổ chức có quyền gửi đơn kiến nghị tới chủ đầu tư.

Chủ đầu tư cần thực hiện giải quyết kiến nghị bằng việc cung cấp một văn bản chính thức trả lời đơn kiến nghị tới nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị. Thời hạn để hoàn tất quá trình này là 07 ngày làm việc từ ngày nhận được đơn kiến nghị.

- Khả năng khởi kiện:

Trong trường hợp nhà thầu, cơ quan, tổ chức không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc thời hạn quy định tại điểm b của khoản này đã qua mà chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp văn bản giải quyết kiến nghị, thì nhà thầu, cơ quan, tổ chức đó có quyền chọn gửi đơn kiến nghị tới người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn giải quyết kiến nghị hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị từ phía chủ đầu tư.

- Văn bản giải quyết từ người có thẩm quyền:

Người có thẩm quyền phải đảm bảo việc cung cấp văn bản chính thức giải quyết kiến nghị tới nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị.

Như vậy, quá trình xử lý kiến nghị liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu trước khi thông báo kết quả lựa chọn được thực hiện theo các bước chi tiết đã được trình bày ở trên. Nếu trong quá trình này, nhà thầu, cơ quan, tổ chức vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết kiến nghị từ người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư, họ có quyền tiến hành khởi kiện tới Tòa án để làm rõ vấn đề này.

 

3. Quy trình giải quyết kiến nghị sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đấu thầu 2023, việc giải quyết kiến nghị sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo một trong hai quy trình sau đây:

 

3.1 Nhà thầu gửi kiến nghị đến chủ đầu tư

- Nhà thầu có thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư sẽ phải hoàn thành việc giải quyết kiến nghị bằng việc cung cấp văn bản chính thức trả lời đơn kiến nghị tới nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, tính từ ngày chủ đầu tư nhận được đơn kiến nghị.

Tình huống đặc biệt khi không có giải quyết hoặc thời hạn từ chủ đầu tư:

- Nếu nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc khi thời hạn giải quyết kiến nghị tại khoản này đã qua mà chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp văn bản giải quyết kiến nghị, nhà thầu sẽ được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền thông qua bộ phận thường trực. Thời hạn cho việc này là 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn giải quyết kiến nghị hoặc từ ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị từ phía chủ đầu tư.

- Người có thẩm quyền sẽ phải ban hành quyết định về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản từ Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

 

3.2 Nhà thầu gửi kiến nghị trực tiếp đến người có thẩm quyền

- Nhà thầu cũng có thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu để gửi đơn kiến nghị trực tiếp tới người có thẩm quyền thông qua bộ phận thường trực.

- Người có thẩm quyền sẽ phải ban hành quyết định về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản từ Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Vì vậy, sau khi đã có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, quy trình giải quyết kiến nghị được triển khai theo những quy trình trên để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của việc giải quyết những ý kiến đó. Bài viết liên quan: Mẫu đơn đề nghị, đơn kiến nghị giải quyết mới nhất 

Luật Minh Khuê xin được tiếp nhận tất cả yêu cầu tư vấn về pháp lý của quý khách hàng qua hệ thống tổng đài: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!