1. Thành phần của Hội đồng thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng?

Hội đồng thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng bao gồm một số thành phần quan trọng theo quy định của Thông tư 24/2017/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Thông tư 11/2020/TT-NHNN). Theo quy định này, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thanh lý được chỉ định như sau:

- Thành phần Hội đồng thanh lý tổ chức tín dụng:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên là các thành viên chính của Hội đồng thanh lý. Họ đảm nhận vai trò quan trọng trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng.
+ Tối thiểu một (01) thành viên độc lập của Hội đồng quản trị (nếu có) cũng tham gia Hội đồng thanh lý.
+ Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Kế toán trưởng là những thành viên quan trọng khác của Hội đồng thanh lý.
+ Một số thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát (nếu có) cũng được tham gia Hội đồng thanh lý.
+ Cổ đông lớn, chủ sở hữu, thành viên góp vốn và năm (05) khách hàng có số dư tiền gửi lớn nhất tại tổ chức tín dụng (nếu khách hàng đồng ý) tại thời điểm đề nghị giải thể cũng là thành viên quan trọng của Hội đồng thanh lý.

- Trong quá trình thành lập và hoạt động của Hội đồng thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, có thể xảy ra một số vấn đề cần được xem xét:

  • Trường hợp không có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định chọn một trong số các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thay thế để tham gia Hội đồng thanh lý.
  • Trường hợp không có Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Kế toán trưởng, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định chọn người thay thế để tham gia Hội đồng thanh lý.

Điều này đảm bảo tính đa dạng và sự đại diện của các bên liên quan trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng. Qua đó, Hội đồng thanh lý có thể hoạt động hiệu quả và đưa ra các quyết định có lợi cho tất cả các bên liên quan.

 

2. Ai là Chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2017/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-NHNN), chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng là ai?

- Hội đồng thanh lý là cơ quan quản lý và thực hiện quyền lợi của tổ chức tín dụng trong quá trình thanh lý tài sản. Theo quy định, thành phần, nhiệm vụ, và quyền hạn của Hội đồng thanh lý tổ chức tín dụng được xác định rõ.

- Về thành phần của Hội đồng thanh lý, theo điều 10 khoản 1, Hội đồng thanh lý tổ chức tín dụng bao gồm các thành viên sau đây:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng.
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên đóng vai trò là Chủ tịch Hội đồng thanh lý. Trong trường hợp không có Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, một người được cơ quan có thẩm quyền chỉ định sẽ thay mặt và đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng thanh lý theo quy định tại khoản a.

Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng sẽ là chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng. Trong trường hợp không có Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, một người khác được chỉ định sẽ thay mặt và đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng thanh lý theo quy định tương ứng.

 

3. Những nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thanh lý tài sản tổ chức tín dụng?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 của Thông tư 24/2017/TT-NHNN (đã được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-NHNN), Hội đồng thanh lý tài sản tổ chức tín dụng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Thành phần của Hội đồng thanh lý bao gồm các thành viên do tổ chức tín dụng chọn bổ nhiệm, bao gồm cả người đại diện của Tổ giám sát thanh lý. Hội đồng thanh lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Được phép sử dụng con dấu của tổ chức tín dụng trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Rà soát toàn bộ các khoản mục của tài sản có và tài sản nợ, bao gồm cả các khoản mục ngoại bảng của bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng. Hội đồng thanh lý cần lập danh sách và ghi rõ số tiền của các chủ nợ, khách nợ đến thời điểm thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng. Đồng thời, Hội đồng cũng phải lập danh mục tài sản của tổ chức tín dụng để tiến hành xử lý.

- Thực hiện quy trình thanh lý tài sản theo quy định của Thông tư và pháp luật liên quan. Hội đồng thanh lý cần tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ và các tài sản của tổ chức tín dụng.

- Báo cáo Tổ giám sát thanh lý về tình hình thanh lý tài sản, phân chia tài sản và các vấn đề phát sinh khác. Hội đồng thanh lý phải thực hiện việc báo cáo này trong thời hạn năm (05) ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng hoặc trong trường hợp đột xuất.

- Chi phí liên quan đến hoạt động của Hội đồng thanh lý sẽ được tổ chức tín dụng chi trả. Việc hạch toán chi phí này phải tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành.

- Hội đồng thanh lý sẽ kết thúc nhiệm vụ khi tổ chức tín dụng chấm dứt pháp nhân hoặc khi chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thanh lý tài sản tổ chức tín dụng theo quy định của Thông tư 24/2017/TT-NHNN (đã được sửa đổi bởi Thông tư 11/2020/TT-NHNN).

 

4.  Hội đồng thanh lý tài sản sử dụng con dấu của ai trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân?

Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thanh lý tài sản trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân được quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 23/2018/TT-NHNN như sau:

- Theo quy định nêu trên, Hội đồng thanh lý tài sản được ủy quyền và có quyền sử dụng con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân để thực hiện các công việc liên quan đến quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân. Với tư cách là một tổ chức có thẩm quyền, Hội đồng thanh lý tài sản phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc sử dụng và quản lý con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân.

- Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm chịu trách nhiệm về việc bảo quản và sử dụng con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân một cách đúng đắn và an toàn. Họ phải đảm bảo rằng con dấu này chỉ được sử dụng trong phạm vi và mục đích liên quan đến quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân và không được sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng quyền hạn.

- Ngoài ra, Hội đồng thanh lý tài sản cần tuân thủ các quy định về bảo mật và an ninh thông tin liên quan đến con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân. Họ phải đảm bảo rằng con dấu được bảo vệ một cách cẩn thận, tránh việc rơi vào tay những người không có thẩm quyền sử dụng hoặc sử dụng một cách trái phép.

- Hơn nữa, trong quá trình sử dụng con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân, Hội đồng thanh lý tài sản phải thực hiện các thủ tục và biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý và sử dụng con dấu. Họ cần lưu trữ các tài liệu và thông tin liên quan, bao gồm việc ghi chép đầy đủ các hoạt động sử dụng con dấu để có thể kiểm tra và giám sát sau này.

- Đồng thời, Hội đồng thanh lý tài sản cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý và báo cáo ngay lập tức về bất kỳ trường hợp mất mát, lạm dụng hoặc vi phạm về việc sử dụng con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân. Họ phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các biện pháp pháp lý khi cần thiết.

Tóm lại, Hội đồng thanh lý tài sản có quyền và trách nhiệm sử dụng con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân trong quá trình thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, họ cần tuân thủ các quy định và biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn trong việc sử dụng và quản lý con dấu. Ngoài ra, họ cũng phải đảm bảo bảo mật và an ninh thông tin liên quan đến con dấu, ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng quyền hạn.

Xem thêm >>> Hướng dẫn thủ tục bán thanh lý tài sản và cách thức tiêu hủy tài sản cố định của công ty?

Để được tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng có thể liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia pháp lý tận tâm và giàu kinh nghiệm sẽ sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách và cung cấp các giải pháp phù hợp nhất. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi đầy đủ và kịp thời đến quý khách hàng qua email, đảm bảo rằng mọi yêu cầu và thắc mắc của quý khách sẽ được giải đáp một cách tận tâm và chính xác.