1. Những nội dung của hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội?

- Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội bao gồm nhiều nội dung quan trọng để đảm bảo quy trình thanh lý diễn ra một cách minh bạch và công bằng. Quy định về thanh lý tài sản nhà nước được thể hiện trong Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012.

- Theo quy định, quá trình thanh lý tài sản nhà nước được thực hiện theo các quy định tại Điều 22, 23, 27, 28, 29, 30 của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Điều 12 và 13 của Thông tư số 245/2009/TT-BTC. Trước tiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam phải lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước và gửi đến BHXH Việt Nam để xem xét và quyết định.

Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản cần bao gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị thanh lý tài sản: Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản phải viết công văn đề nghị thanh lý tài sản và gửi đến BHXH Việt Nam. Công văn này thể hiện ý kiến và đề xuất của đơn vị về việc thanh lý tài sản nhà nước.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý: Đơn vị cần lập danh mục chi tiết các tài sản cần thanh lý theo mẫu số 01-DM/TSNN, mẫu số 02-DM/TSNN, mẫu số 03-DM/TSNN trong Thông tư số 09/2012/TT-BTC hoặc có thể in từ cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước thông qua phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

- Thêm vào những hồ sơ nêu trên, đối với tài sản là trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất cần phá dỡ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, hồ sơ cần bổ sung thêm quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình, biên bản đánh giá chất lượng tài sản.

Đối với tài sản là xe ô tô, cần bổ sung biên bản đánh giá tình trạng kỹ thuật, chất lượng còn lại của xe ô tô và phiếu kiểm định kỹ thuật xe ô tô do cơ quan đăng kiểm cấp.

- Cuối cùng, hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản có thể bao gồm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có) để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quy trình thanh lý.

Sau khi đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiến hành xem xét và quyết định về việc thanh lý tài sản. Quyết định này sẽ được gửi về đơn vị đề nghị thanh lý để thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội.

Quy trình thanh lý tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội được thiết lập nhằm đảm bảo việc sử dụng tài sản công cộng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Việc thực hiện quy trình này cần tuân thủ đúng các quy định và quy chế liên quan để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong việc thanh lý tài sản nhà nước.

 

2. Quy định về thời hạn ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội là bao lâu?

Thời hạn để ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội đã được quy định trong Căn cứ khoản 3 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, được ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012. Quy chế này quy định về việc thanh lý tài sản nhà nước như sau:

- Quy định rằng quá trình thanh lý tài sản nhà nước sẽ được thực hiện theo các phương thức, trình tự và thủ tục được quy định tại Điều 22, 23, 27, 28, 29, 30 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Điều 12 và 13 Thông tư số 245/2009/TT-BTC. Đối với trường hợp tài sản là trụ sở làm việc hoặc tài sản khác liên quan đến đất đai, việc phá dỡ tài sản này nhằm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Ngoài hồ sơ liên quan đã được nêu trên, việc bổ sung quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình và biên bản đánh giá chất lượng tài sản cũng được yêu cầu. Trong trường hợp tài sản là các loại xe ô tô, biên bản đánh giá tình trạng kỹ thuật và chất lượng còn lại của xe ô tô, cùng với phiếu kiểm định kỹ thuật từ cơ quan đăng kiểm cũng phải được bổ sung vào hồ sơ.

- Bên cạnh đó, ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan cũng có thể được yêu cầu (nếu có).

- Về thời hạn giải quyết và tổ chức thực hiện, quy định rõ rằng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản từ Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phải ra quyết định thanh lý tài sản. Quyết định thanh lý tài sản nhà nước sẽ chủ yếu nêu rõ các nội dung sau:

Tóm lại, theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phải ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản.

 

3. Nội dung chủ yếu của quyết định thanh lý tài sản nhà nước gồm những gì?

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước là một quyết định quan trọng trong việc quản lý, sử dụng và tối ưu hóa tài sản của cơ quan nhà nước. Nội dung chủ yếu của quyết định này được quy định trong các quy chế và văn bản pháp luật liên quan.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 của Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, quy định về thanh lý tài sản nhà nước được xác định như sau:

Một trong những điểm quan trọng trong quyết định thanh lý tài sản nhà nước là về phương thức, trình tự và thủ tục thanh lý tài sản. Các quy định liên quan đến điều này được thực hiện theo quy định tại Điều 22, 23, 27, 28, 29, 30 của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Điều 12 và 13 của Thông tư số 245/2009/TT-BTC.

Ngoài ra, quyết định thanh lý tài sản nhà nước cũng phải bao gồm các yếu tố sau:

- Cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý: Quyết định phải xác định rõ cơ quan nhà nước nào sở hữu tài sản sẽ được thanh lý.

- Danh mục tài sản thanh lý: Quyết định cần liệt kê chi tiết danh mục các tài sản cần được thanh lý.

- Phương thức thanh lý tài sản: Quyết định phải xác định phương thức cụ thể để thanh lý tài sản, bao gồm bán đấu giá, chuyển giao, chuyển nhượng, tặng, hủy bỏ hoặc sử dụng cho mục đích khác.

- Quản lý và sử dụng tiền thu được từ thanh lý tài sản: Quyết định cần quy định cách thức quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản nhà nước.

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Quyết định phải giao trách nhiệm cho đơn vị hoặc cá nhân có thẩm quyền để tổ chức thực hiện quyết định thanh lý tài sản.

Đối với thời hạn giải quyết và tổ chức thực hiện, quyết định thanh lý tài sản phải được ra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất, thời hạn giải quyết là 60 ngày, còn đối với tài sản khác là 30 ngày, tính từ ngày có quyết định thanh lý tài sản.

Xem thêm >>> Hướng dẫn thủ tục bán thanh lý tài sản và cách thức tiêu hủy tài sản cố định của công ty?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ khó khăn, thắc mắc hay vấn đề liên quan đến bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ. Để được tư vấn và giải quyết mọi vấn đề, quý khách có thể liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và cung cấp thông tin cần thiết để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý yêu cầu của quý khách một cách thuận tiện. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và đảm bảo tính bảo mật của thông tin quý khách đã cung cấp.