1. Ai là người chỉ huy cao nhất của Dân quân tự vệ theo quy định?

Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ theo quy định của Điều 18 Luật Dân quân tự vệ 2019 bao gồm nhiều cấp bậc và đơn vị, nhằm đảm bảo sự tổ chức, quản lý và chỉ huy linh hoạt trong hoạt động của Dân quân tự vệ. Dưới đây là chi tiết các cấp bậc và đơn vị trong hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ:

- Cấp Chính phủ:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Là người chỉ huy cao nhất của Dân quân tự vệ.

- Cấp Quân đội nhân dân Việt Nam:

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Cấp Bộ Quốc phòng:

Tư lệnh quân khu, Tư lệnh quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh binh chủng, Tư lệnh binh đoàn.

- Cấp Thành phố và Tỉnh:

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

- Cấp Huyện:

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện.

- Cấp Doanh nghiệp quân đội:

Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội có tổ chức tự vệ.

- Cấp Cơ quan, Tổ chức:

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

- Cấp Xã và Đơn vị Dân quân tự vệ:

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

+ Tiểu đoàn trưởng, Hải đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Hải đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng đơn vị Dân quân tự vệ.

- Cấp Thôn:

Thôn đội trưởng.

Tổ chức hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ như trên giúp đảm bảo sự quản lý, phối hợp và hiệu quả trong các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự tại cộng đồng và đồng thời thể hiện sự linh hoạt và tính tự vệ của hệ thống này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là người chỉ huy cao nhất, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Quốc hội về hoạt động của Dân quân tự vệ.

 

2. Quy định về chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

Theo Điều 19 của Luật Dân quân tự vệ 2019, các chức vụ chỉ huy trong Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bao gồm:

- Ban chỉ huy quân sự cấp xã:

 • Chỉ huy trưởng.
 • Chính trị viên.
 • Phó chỉ huy trưởng.
 • Chính trị viên phó.

- Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức:

 • Chỉ huy trưởng.
 • Chính trị viên.
 • Phó chỉ huy trưởng.
 • Chính trị viên phó.

Các chức vụ chỉ huy trong đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm:

- Tại cấp Tiểu đoàn và Hải đoàn:

 • Tiểu đoàn trưởng.
 • Chính trị viên tiểu đoàn.
 • Phó tiểu đoàn trưởng.
 • Chính trị viên phó tiểu đoàn.
 • Hải đoàn trưởng.
 • Chính trị viên hải đoàn.
 • Phó hải đoàn trưởng.
 • Chính trị viên phó hải đoàn.

- Tại cấp Đại đội và Hải đội:

 • Đại đội trưởng.
 • Chính trị viên đại đội.
 • Phó đại đội trưởng.
 • Chính trị viên phó đại đội.
 • Hải đội trưởng.
 • Chính trị viên hải đội.
 • Phó hải đội trưởng.
 • Chính trị viên phó hải đội.

- Các chức vụ khác:

 • Trung đội trưởng.
 • Tiểu đội trưởng.
 • Thuyền trưởng.
 • Khẩu đội trưởng.
 • Thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị Dân quân tại chỗ.

Điều này nhấn mạnh sự tổ chức và đa dạng của hệ thống chỉ huy trong cấp xã và đơn vị Dân quân tự vệ, đảm bảo việc quản lý và lãnh đạo các cấp bậc khác nhau của tổ chức này.

 

3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

Theo quy định tại Điều 23 Luật Dân quân tự vệ 2019, thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như sau:

- Bổ nhiệm chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ:

+ Tư lệnh quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy tiểu đoàn, hải đoàn Dân quân tự vệ.

+ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đại đội, hải đội Dân quân tự vệ. Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy hải đội tự vệ thuộc quyền quản lý.

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định bổ nhiệm Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng và Khẩu đội trưởng Dân quân tự vệ.

+ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

- Miễn nhiệm chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ:

+ Miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ khi có sự thay đổi vị trí công tác, tổ chức mà không còn biên chế chức vụ đang đảm nhiệm hoặc không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện chức vụ hiện tại.

+ Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ đó.

- Quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng:

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ tại Điều này và thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội.

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, quy định về bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ tại Điều 23 Luật Dân quân tự vệ 2019 giúp tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý và tổ chức các hoạt động của Dân quân tự vệ.

 

4. Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ 

Dựa trên Điều 5 của Luật Dân quân tự vệ 2019, Dân quân tự vệ (DQTV) có các nhiệm vụ chính như sau:

- Sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu:

DQTV phải duy trì tình trạng sẵn sàng để tham gia vào các hoạt động chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các đơn vị Quân đội, Công an và lực lượng khác:

DQTV cần hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và giáo dục:

DQTV phải thực hiện các hoạt động liên quan đến huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, tổ chức các hội thi, hội thao và diễn tập để nâng cao khả năng chiến đấu và chuẩn bị tinh thần cho thành viên.

- Tham gia vào chiến tranh thông tin và không gian mạng:

DQTV tham gia vào các hoạt động chiến tranh thông tin và không gian mạng theo quy định của pháp luật và các quyết định cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ và cứu nạn:

DQTV có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ và cứu nạn, bảo vệ môi trường và rừng, đảm bảo an toàn cộng đồng.

- Tuyên truyền và vận động Nhân dân:

DQTV thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Họ cũng tham gia xây dựng địa phương và cơ sở vững mạnh, thực hiện chính sách xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác:

DQTV có trách nhiệm thực hiện mọi nhiệm vụ khác được quy định bởi pháp luật.

Tóm lại, Dân quân tự vệ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động dân sự và xã hội.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.