1. Tìm hiểu về kiếm toán nhà nước khu vực

Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi được thành lập, Kiểm toán nhà nước vừa hình thành bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng và đào tạo cán bộ, Kiểm toán viên, vừa xây dựng Chuẩn mực, Quy trình kiểm toán và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Luật Kiểm toán nhà nước được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Kiểm toán nhà nước với vị thế là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính Nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; thực hiện chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với mọi cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước.

Kiểm toán nhà nước khu vực là một cơ quan quan trọng trong hệ thống kiểm toán nhà nước của một quốc gia. Vai trò chính của kiểm toán nhà nước khu vực được định nghĩa tại khoản 7 Điều 3 Luật Kiểm toán nhà nước 2015. Theo đó, kiểm toán nhà nước khu vực là một đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và có trách nhiệm thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị được kiểm toán ở địa phương.

Công tác kiểm toán nhà nước khu vực bao gồm việc đánh giá và xác minh tính chất, chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên nhà nước tại các đơn vị địa phương. Bằng cách tiến hành kiểm toán, kiểm toán nhà nước khu vực giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên nhà nước.

Ngoài việc kiểm toán đơn vị ở địa phương, kiểm toán nhà nước khu vực còn thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi Tổng Kiểm toán nhà nước. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm kiểm tra tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kiểm soát nội bộ, xác minh sự tuân thủ các quy trình và quy định của các đơn vị được kiểm toán.

Để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong quá trình kiểm toán, kiểm toán nhà nước khu vực được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các thông tin, dữ liệu và báo cáo liên quan đến quá trình kiểm toán đều phải được bảo mật và chỉ tiết lộ cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự trung thực, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài nguyên nhà nước ở các đơn vị địa phương. Điều này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững và đáng tin cậy của nền kinh tế và xã hội.

 

2. Al là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực theo quy định?

Kiểm toán trưởng là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Kiểm toán nhà nước 2015. Vị trí này có các quyền hạn và trách nhiệm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của hoạt động kiểm toán. Dưới đây là chi tiết về vai trò và các quy định liên quan đến Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng:

- Kiểm toán trưởng là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán nhà nước khu vực. Điều này có nghĩa là Kiểm toán trưởng có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kiểm toán trong khu vực mà mình đảm nhiệm.

- Phó Kiểm toán trưởng giúp việc Kiểm toán trưởng và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kiểm toán trưởng. Phó Kiểm toán trưởng chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về nhiệm vụ được phân công. Vai trò của Phó Kiểm toán trưởng là hỗ trợ, đồng sức với Kiểm toán trưởng để đảm bảo hoạt động kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn.

- Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng phải là Kiểm toán viên chính trở lên. Điều này đảm bảo rằng những người đảm nhận vị trí này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

- Quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng thuộc thẩm quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước có quyền quyết định về việc chỉ định và thay đổi người giữ vị trí Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng trong khu vực kiểm toán.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng được quy định bởi Tổng Kiểm toán nhà nước. Các quy định này xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng trong việc thực hiện kiểm toán, quản lý nhân sự, tài chính và các hoạt động khác liên quan đến Kiểm toán nhà nước.

Tóm lại, Kiểm toán trưởng là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước khu vực và có trách nhiệm quản lý, lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Vị trí này đòi hỏi sự chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm cao để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác kiểm toán.

 

3. Giá trị cốt lõi của kiếm toán nhà nước là gì?

Kiểm toán nhà nước, là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị và kinh tế của một quốc gia. Với mục tiêu chính là đảm bảo sự minh bạch, chất lượng, hiệu quả và không ngừng gia tăng giá trị, Kiểm toán nhà nước mang trong mình giá trị cốt lõi vô cùng quan trọng. "Minh bạch - Chất lượng - Hiệu quả - Không ngừng gia tăng giá trị" là những giá trị cốt lõi mà Kiểm toán nhà nước hướng tới. Minh bạch là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự công khai, rõ ràng và trung thực trong quá trình tiến hành kiểm toán. Chất lượng đề cao việc thực hiện kiểm toán đúng quy định, đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy và đúng thời hạn. Hiệu quả được đánh giá dựa trên khả năng tạo ra giá trị thực tế và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quốc gia. Không ngừng gia tăng giá trị là mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho các bên liên quan.

Trong khi đó, Kiểm toán viên nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm toán. Những giá trị cốt lõi mà Kiểm toán viên nhà nước hướng tới là: "Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng". Công minh là đặc điểm của Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức, công bằng và không thiên vị trong quá trình kiểm toán. Chính trực đề cao tính trung thực, không dối trá và tuân thủ quy định pháp luật. Nghệ tinh đòi hỏi Kiểm toán viên nhà nước phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng và khả năng phân tích, đánh giá thông tin một cách khách quan và đúng đắn. Tâm sáng là đặc điểm của Kiểm toán viên nhà nước phải có lòng tự tôn, trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng tới lợi ích của quốc gia và xã hội.

Với vai trò là cơ quan kiểm toán độc lập, Kiểm toán nhà nước đảm bảo tính công bằng, minh bạch và trung thực trong việc kiểm soát và đánh giá tài chính công và tài chính quốc gia. Qua việc thực hiện kiểm toán, Kiểm toán nhà nước giúp rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực công và tài chính, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tài chính công.

Sự phát triển và thành công của Kiểm toán nhà nước không thể thiếu sự hỗ trợ, quan tâm và phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán. Sự hỗ trợ từ công chúng và xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Kiểm toán nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh và hoàn thiện hơn trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Qua đó, Kiểm toán nhà nước xây dựng được uy tín và sự tin cậy trong việc xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước góp phần hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự hội nhập quốc tế của Việt Nam, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

Xem thêm >> Kiểm toán nhà nước là gì ? Lịch sử hình thành và phát triển

Vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn .