1. Giới thiệu về Kiểm toán nhà nước

Điều 118 Hiến pháp 2013 về Kiểm toán nhà nước quy định:

- Vị trí và chức năng:

+ Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

+ Chức năng chính: Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

- Lãnh đạo:

+ Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc hội bầu và có nhiệm kỳ theo quy định của luật.

+ Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quy định chi tiết: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước được quy định chi tiết trong luật.

Điều 118 Hiến pháp 2013 quy định vị trí, chức năng, lãnh đạo và cơ sở pháp lý hoạt động của Kiểm toán nhà nước, thể hiện vai trò quan trọng của cơ quan này trong việc đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công.

 

2. Vai trò của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước trong việc hỗ trợ Tổng Kiểm toán nhà nước

Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (HĐKHKTNN) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Tổng Kiểm toán nhà nước (TKTNN) thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Cụ thể, HĐKHKTNN hỗ trợ TKTNN trong các lĩnh vực sau:

- Tư vấn về định hướng phát triển khoa học và công nghệ (KHCN):

+ HĐKHKTNN tham gia xây dựng, góp ý kiến hoàn thiện chiến lược, kế hoạch phát triển KHCN của ngành Kiểm toán nhà nước.

+ HĐKHKTNN đề xuất các định hướng nghiên cứu KHCN phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành Kiểm toán.

+ HĐKHKTNN đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các đề án, dự án nghiên cứu KHCN.

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng dụng KHCN:

+ HĐKHKTNN tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng dụng KHCN trong hoạt động kiểm toán, góp phần hiện đại hóa ngành Kiểm toán nhà nước.

+ HĐKHKTNN tham gia phát triển và triển khai các phần mềm, công cụ hỗ trợ kiểm toán.

+ HĐKHKTNN đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm toán về ứng dụng KHCN.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về KHCN:

+ HĐKHKTNN tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế về KHCN kiểm toán.

+ HĐKHKTNN trao đổi thông tin, kinh nghiệm ứng dụng KHCN với các cơ quan kiểm toán nước ngoài.

+ HĐKHKTNN hợp tác thực hiện các dự án nghiên cứu KHCN quốc tế về kiểm toán.

- Phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực KHCN:

+ HĐKHKTNN đề xuất các biện pháp thu hút, tuyển dụng cán bộ có năng lực nghiên cứu KHCN.

+ HĐKHKTNN tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nghiên cứu KHCN.

+ HĐKHKTNN tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu KHCN tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học quốc tế.

- Đánh giá kết quả nghiên cứu KHCN:

+ HĐKHKTNN thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN trước khi triển khai.

+ HĐKHKTNN tham gia đánh giá kết quả nghiên cứu, nghiệm thu đề tài, chương trình KHCN.

+ HĐKHKTNN đề xuất các giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tiễn.

HĐKHKTNN là cơ quan tham mưu, tư vấn đắc lực cho TKTNN trong lĩnh vực KHCN, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện đại hóa ngành Kiểm toán nhà nước.

 

3. Nêu khái quát các vấn đề Hội đồng khoa học tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước

Khoản 2 Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước về chức năng tư vấn của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước:

* Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước (TKTNN) về các lĩnh vực sau:

- Kế hoạch và giải pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN):

+ HĐKHKTNN tham gia xây dựng, góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch, giải pháp nghiên cứu KHCN của Kiểm toán nhà nước.

+ HĐKHKTNN đề xuất các định hướng nghiên cứu KHCN phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành Kiểm toán.

- Xác định nhiệm vụ KHCN, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì:

+ HĐKHKTNN xác định các nhiệm vụ KHCN trọng tâm, cần thiết cho ngành Kiểm toán.

+ HĐKHKTNN tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện các nhiệm vụ KHCN được giao.

- Thẩm định và đánh giá hoạt động nghiên cứu KHCN:

+ HĐKHKTNN thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN trước khi triển khai.

+ HĐKHKTNN tham gia đánh giá kết quả nghiên cứu, nghiệm thu đề tài, chương trình KHCN.

HĐKHKTNN đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN của ngành Kiểm toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Tham mưu, đề xuất với Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ứng dụng KHCN và tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động kiểm toán

- Đề xuất về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước:

+ Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả, năng suất hoạt động kiểm toán; góp phần hiện đại hóa ngành Kiểm toán nhà nước.

+ Giải pháp:

-> Xác định các lĩnh vực ưu tiên áp dụng KHCN: Phân tích dữ liệu kiểm toán; Tự động hóa quy trình kiểm toán; Kiểm toán dựa trên rủi ro; Kiểm toán chuyên ngành.

-> Lựa chọn công nghệ phù hợp: Trí tuệ nhân tạo (AI); Học máy (Machine Learning); Dữ liệu lớn (Big Data); Điện toán đám mây (Cloud Computing).

-> Phát triển và triển khai các phần mềm, công cụ hỗ trợ kiểm toán: Hệ thống quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử; Công cụ phân tích dữ liệu kiểm toán; Hệ thống kiểm tra nội bộ tự động.

-> Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm toán: Tổ chức các khóa đào tạo về ứng dụng KHCN trong kiểm toán; Phát triển tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ kiểm toán.

-> Xây dựng môi trường thuận lợi: Ban hành các chính sách khuyến khích ứng dụng KHCN trong hoạt động kiểm toán; Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

+ Kết quả mong đợi:

-> Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

-> Tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác kiểm toán.

-> Giảm thiểu rủi ro sai sót, vi phạm trong hoạt động kiểm toán.

-> Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ kiểm toán.

- Đề xuất về việc tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động kiểm toán:

+ Mục tiêu:

-> Chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, học hỏi các sáng kiến, mô hình kiểm toán tiên tiến của các nước trên thế giới.

-> Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ kiểm toán.

-> Góp phần nâng cao vị thế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế.

+ Giải pháp:

-> Tham gia tích cực vào các diễn đàn, hội nghị quốc tế về kiểm toán.

-> Trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động với các cơ quan kiểm toán tối cao của các nước.

-> Hợp tác thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ về kiểm toán.

-> Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ kiểm toán quốc tế.

-> Gửi cán bộ kiểm toán tham gia các khóa học, chương trình đào tạo quốc tế.

+ Kết quả mong đợi:

-> Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán cho cán bộ kiểm toán.

-> Cập nhật các kiến thức, kỹ năng kiểm toán tiên tiến của các nước trên thế giới.

-> Mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

-> Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, góp phần bảo vệ tài chính, tài sản công.

- Đề xuất về việc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của Kiểm toán nhà nước:

+ Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm toán nhà nước.

+ Giải pháp:

-> Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ khoa học.

-> Xác định các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với cán bộ khoa học.

-> Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ khoa học.

-> Tạo điều kiện cho cán bộ khoa học tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

-> Áp dụng các chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân cán bộ khoa học.

+ Kết quả mong đợi: Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm toán nhà nước.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hướng dẫn quy trình phát hành Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định mới. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.