Luat Minh Khue

kiểm toán nhà nước

kiểm toán nhà nước - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kiểm toán nhà nước

Ai nuôi nhà nước ?

Ai nuôi <strong>nhà</strong> <strong>nước</strong> ?
Đánh thuế trực tiếp để người tiêu dùng cảm nhận được đồng tiền thuế của mình là để nuôi Nhà nước