1. Quy định về phân cấp quản lý tài khoản quản trị phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước

Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Để đảm bảo tính an toàn, bảo mật và hiệu quả sử dụng hệ thống, KTNN đã xây dựng mô hình phân cấp quản lý tài khoản quản trị phần mềm rõ ràng, cụ thể như sau:

1.1. Các cấp quản lý tài khoản trong hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước

Hệ thống CNTT của KTNN được phân chia thành 4 cấp quản lý tài khoản:

Cấp 1: Tổng Kiểm toán nhà nước (TKTNN):

Là cấp cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý chung về hệ thống CNTT, ban hành các quy định, chính sách về quản lý tài khoản quản trị phần mềm.

Phân công, giao nhiệm vụ cho các Vụ/Cục/Thanh tra/Trung tâm trực thuộc (Cấp 2) thực hiện công tác quản lý tài khoản.

Cấp 2: Vụ/Cục/Thanh tra/Trung tâm trực thuộc KTNN:

Quản lý tài khoản của các phòng/ban/đội/tổ thuộc đơn vị.

Phân cấp quyền hạn cho các cấp quản lý tài khoản dưới (Cấp 3).

Báo cáo định kỳ về tình hình quản lý tài khoản cho TKTNN.

Cấp 3: Phòng/Ban/Đội/Tổ trực thuộc Vụ/Cục/Thanh tra/Trung tâm:

Quản lý tài khoản của cá nhân trong đơn vị.

Cấp quyền truy cập hệ thống theo quy định của KTNN.

Báo cáo định kỳ về tình hình quản lý tài khoản cho cấp quản lý trực tiếp (Cấp 2).

Cấp 4: Cá nhân sử dụng hệ thống:

Sử dụng hệ thống CNTT theo quy định của KTNN.

Chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản của mình.

Báo cáo các vấn đề liên quan đến tài khoản cho cấp quản lý trực tiếp (Cấp 3).

1.2. Quyền hạn của từng cấp quản lý tài khoản trong hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước

Mỗi cấp quản lý tài khoản được phân quyền hạn cụ thể như sau:

Cấp 1 (TKTNN):

Quy định chính sách, quy trình quản lý tài khoản quản trị phần mềm.

Phê duyệt, cấp/hủy tài khoản quản trị hệ thống.

Xem xét, giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến tài khoản quản trị.

Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý tài khoản của các cấp dưới.

Cấp 2 (Vụ/Cục/Thanh tra/Trung tâm):

Phân cấp quyền hạn quản lý tài khoản cho các phòng/ban/đội/tổ thuộc đơn vị.

Cấp/hủy tài khoản quản trị hệ thống theo quy định của TKTNN.

Quản lý danh sách tài khoản quản trị hệ thống của đơn vị.

Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý tài khoản của các phòng/ban/đội/tổ thuộc đơn vị.

Cấp 3 (Phòng/Ban/Đội/Tổ):

Cấp/hủy tài khoản quản trị hệ thống cho cá nhân trong đơn vị theo quy định của Vụ/Cục/Thanh tra/Trung tâm.

Quản lý danh sách tài khoản quản trị hệ thống của phòng/ban/đội/tổ.

Cấp quyền truy cập hệ thống cho cá nhân theo quy định.

Hướng dẫn, đào tạo cá nhân sử dụng hệ thống CNTT.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của cá nhân trong đơn vị.

Cấp 4 (Cá nhân sử dụng hệ thống):

Sử dụng hệ thống CNTT theo quy định của KTNN.

Bảo mật tài khoản của mình, không chia sẻ thông tin tài khoản cho người khác.

Báo cáo các vấn đề liên quan đến tài khoản cho cấp quản lý trực tiếp.

2. Vai trò của Trung tâm Tin học trong hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 1815/QĐ-KTNN năm 2017 quy định về vị trí và chức năng của Trung tâm Tin học như sau:

- Trung tâm Tin học là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng. Điều này đồng nghĩa với việc Trung tâm có quyền tự chủ trong nhiều hoạt động, đảm bảo tính độc lập và trách nhiệm pháp lý trong các nhiệm vụ được giao.

- Chức năng chính của Trung tâm Tin học là hỗ trợ Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Trung tâm có nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kiểm toán hiện đại và hiệu quả. Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp các dịch vụ về CNTT theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Những dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn, triển khai hệ thống, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật về CNTT, giúp các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.

- Trụ sở chính của Trung tâm Tin học được đặt tại thành phố Hà Nội, vị trí này thuận tiện cho việc phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh Hà Nội là trung tâm hành chính và kinh tế của cả nước.

- Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm Tin học là "Information Technology Centre of State Audit of Viet Nam", viết tắt là "SAVIC". Tên giao dịch quốc tế này không chỉ phản ánh chính xác chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, trao đổi quốc tế trong lĩnh vực CNTT và kiểm toán.

Như vậy, theo quy định, Trung tâm Tin học trực thuộc Kiểm toán nhà nước có vai trò giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước.

3. Thẩm quyền quản lý tài khoản quản trị phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Quản lý tài khoản định danh cá nhân:

Mỗi người dùng là cá nhân sẽ được cấp một tài khoản định danh cá nhân duy nhất. Tài khoản này được sử dụng để truy cập và khai thác các hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước. Người dùng có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán Nhà nước.

Thông tin về tài khoản định danh cá nhân sẽ được đồng bộ hóa với thông tin cán bộ đã được lưu trữ trên phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu.

Quản lý tài khoản định danh tổ chức:

Mỗi đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, bao gồm cả các đơn vị cấp phòng, sẽ được cấp một tài khoản định danh tổ chức. Tài khoản này chủ yếu được sử dụng cho hệ thống thư điện tử của Kiểm toán Nhà nước.

Thủ trưởng đơn vị hoặc người đứng đầu tổ chức có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản định danh tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo tài khoản được sử dụng một cách hiệu quả và bảo mật.

Quản lý tài khoản định danh của bên thứ ba:

Các tài khoản định danh dành cho bên thứ ba sẽ được cấp khi có yêu cầu hợp lệ từ các cấp có thẩm quyền. Tài khoản này được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống Kiểm toán Nhà nước khi cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Các tổ chức và cá nhân được cấp tài khoản định danh này phải chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật tài khoản theo các quy định của pháp luật và Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo rằng các tài khoản này không bị sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng.

Quản lý tài khoản quản trị và tài khoản đặc quyền:

Trung tâm Tin học của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản quản trị phần mềm và tài khoản đặc quyền. Các tài khoản này có quyền truy cập cao hơn và được sử dụng để quản lý, bảo trì hệ thống.

Việc quản lý và sử dụng các tài khoản này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Kiểm toán Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống, ngăn ngừa các rủi ro bảo mật và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Như vậy, theo quy định nêu trên Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đối với những tài khoản quản trị phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin theo các quy định của Kiểm toán nhà nước.

 

Xem thêm: Nhiệm vụ ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Ai quản lý tài khoản quản trị phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất