I. Bài tập toán lớp 3 về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10000

Bài toán 1: Tính nhẩm 

a) 3000 + 2000 = ...

b) 5000 - 2000 = ...

c) 5000 - 3000 = ...

d) 5000 + 400 = ...

e) 5400 - 5000 = ...

f) 5400 - 400 = ...

Bài toán 2: Tìm x

a) x + 4078 = 9128

b) 2010 + x = 5100

c) x - 435 = 2009 + 1

d) 1010 - x = 432 - 5

e) x + 2468 = 5397

f) 2009 - x = 1010

Bài toán 3: Một trang trại nuôi gà có 950 con gà mái và có số gà trống bằng \frac{1}{5} số gà mái. Hỏi trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài toán 4: Trang có 2 hộp kẹo. Hộp thứ nhất có 24 viên kẹo và hộp thứ hai có 15 viên kẹo. Hỏi cả hai hộp có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài toán 5: Nhà bác Vân có hai vườn trồng cây chanh. Vườn thứ nhất thu hoạch được 5.500 kg quả chanh. Vườn thứ hai thu được nhiều hơn vườn thứ nhất 1.500 kb quả chanh. Hỏi vườn thứ hai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gram quả chanh? 

Bài toán 6: Để phản công quân xâm lược, tướng quân chia quân lính làm hai cánh quân. Cánh quân thứ nhất có 3 700 quân lính, cánh quân thứ hai có nhiều hơn cánh quân thứ nhất 800 quân lính. Hỏi tướng quân đã huy động tất cả bao nhiêu quân lính cho đợt phản công? 

Bài toán 7: Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6650 km. Sông Hồng dài 1149km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài toán 8: Một xe chở 9000 lít dầu. Lần đầu, xe bơm 2500 lít dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau, xe bơm 2200 lít dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài toán 9: Điền dấu <, = hoặc > vào chỗ chấm: 

a) 999 ... 1000

b) 3000 ... 2999

c) 500 + 5 .... 5005

d) 9999=8 .... 9990 + 8

e) 7351 ... 7153

Bài toán 10: Điền dấu <. = hoặc > vào chỗ chấm: 

a) 1kg ... 999g

b) 690m ... 1km

c) 59 phút ... 1 giờ

d) 60 phút ... 1 giờ

Bài toán 11: Kho thứ nhất có 4160 kg gạo, kho thứ hai có 3640 kg gạo. Hỏi cả hai kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài toán 12: Xe thứ nhất chở được 3465 kg thóc, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 2815 kg thóc. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu kg thóc?

Bài toán 13: Tìm số lớn nhất trong dãy số sau: 1538; 1635; 1506; 1756

Bài toán 14: Sắp xếp dãy số sau để thành dãy số từ lớn đến bé: 9898; 8989; 9686; 8698

Bài toán 15: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 418 lít dầu, ngày thứ hai bán được số lít gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu? 

Bài toán 16: Để may quần áo, đội thứ nhất nhận 2680 vải, đội thứ hai nhận nhiều hơn đội thứ nhất 50m vải. Hỏi cả hai đội nhận được bao nhiêu mét vải để may quần áo?

Bài toán 17: Một kho chứa 7500kg muối. Người ta đã lấy 2 lần, mỗi lần 1800kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài toán 18: 

a) Viết số bé nhất có bốn chữ số khác nhau

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau

c) Tính hiệu số của hai số đó

Bài toán 19: Trong lớp học A có 25 học sinh. 15 học sinh mặc áo đỏ và còn lại mặc áo xanh. Hỏi có bao nhiêu học sinh mặc áo xanh

Bài toán 20: Trong một lớp học có 32 học sinh. Mỗi học sinh cần mua một quyển vở và một bút để chuẩn bị cho năm học mới. Biết rằng mỗi quyển vở giá 10.000 đồng và mỗi cây bút giá 5,000 đồng. Hãy tính tổng số tiền mà toàn bộ lớp phải chi trả để mua vở và bút.

 

II. Lời giải chi tiết

Bài toán 1: 

a)  3000 + 2000 = 5000

b) 5000 - 2000 = 3000

c) 5000 - 3000 = 2000

d) 5000 + 400 = 5400

e) 5400 - 5000 = 400

f) 5400 - 400 = 5000

Bài toán 2: 

a) x + 4078 = 9128

⇒ x = 8128 - 4078

⇒ x = 5050

b) 2010 + x = 5100

⇒ x = 5100 - 2010

⇒ x = 3090

c) x - 435 = 2009 + 1

⇒ x = 2009 + 1 + 435

⇒ x = 2445

d) 1010 - x = 432 - 5

⇒ x = 1010 - (432 - 5)

⇒ x = 1010 - 427

⇒ x = 583 

e) x + 2468 = 5397

⇒ x = 5397 - 2468

⇒ x = 2929

f) 2009 - x = 1010

⇒ x = 2009 - 1010

⇒ x = 999

Bài toán 3: 

Gọi số gà trống là x

Theo đề bài, số gà trống bằng \frac{1}{5} số gà mái

Ta có phương trình: x = \frac{1}{5} \times 950

x = \frac{950}{5}

x = 190

Tổng số con gà là tổng của số gà mái và số gà trống: 950 + 190 = 1140

Vật trang trại nuôi tất cả 1140 con gà

Bài toán 4: 

Tổng số viên kẹo của cả hai hộp: 24 + 15 = 39 viên kẹo

Vậy cả hai hộp của Trang có tổng cộng 39 viên kẹo

Bài toán 5: 

Số quả chanh thu hoạch được từ vườn thứ hai là số quả từ vườn thứ nhất cộng thêm 1500kg

5500 + 1500 = 7000 kg

Vậy vườn thứ hai thu hoạch được 7000 kg quả chanh

Bài toán 6: 

Tướng quân đã huy động tất cả số quân lính cho đợt phản công là tổng của số quân lính của cả hai cánh quân 

3700 + (3700 + 800) = 3700 + 4500 = 8200 quân lính

Vậy tướng quân đã huy động tất cả 8200 quân lính cho đợt phản công.

Bài toán 7: 

Để tính sự khác biệt độ dài giữa hai con sống, ta trừ độ dài của sông Hồng từ độ dài của sông Nin

6650km - 1149km = 5501 (km)

Vậy sông Nin dài hơn sông Hồng 5501 ki-lô-mét

Bài toán 8: 

Để tính số lít dầu còn lại trong xe sau hai lần bơm, ta trừ tổng số lít dầu bơm ra từ tổng số lít dầu ban đầu: 

9000 - ( 2500 + 2200) = 9000 - 4700 = 4300 lít

Vậy còn lại 4300 lít dầu

Bài toán 9: 

a) 999 < 1000

b) 3000 > 2999

c) 500 + 5 = 5005

d) 9999 < 9990 + 8

e) 7351 > 7153

Bài toán 10: 

a) 1kg < 999g

b) 690m < 1km

c) 59 phút < 1 giờ

d) 60 phút = 1 giờ 

Bài toán 11: 

Để tính tổng số ki lô gam gạo trong cả hai khi, ta cộng tổng số ki lô gam gạo trong kho thứ nhất và kho thứ hai: 

4160 + 3640 = 7800 kg

Vậy cả hai kho có tổng cộng 7800 kg gạo

Bài toán 12: 

Để tính tổng khối lượng của cả hai xe, ta cộng tổng khối lượng của xe thứ nhất và xe thứ hai:

3465 + (3465 + 2815) = 3465 + 6280 = 9745 kg

Vậy cả hai xe chở được tổng cộng 9745 kg thóc

Bài toán 13: 

Để tìm số lớn nhất trong dãy số đã cho, ta so sánh từng số với nhau. Ra kết quả số lớn nhất trong dãy là 1756

Bài toán 14: 

Để sắp xếp dãy số từ lớn tới bé ta chỉ cần sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần: 9898; 9686; 8989; 8698

Bài toán 15: 

Để tính tổng số lít dầu cửa hàng đã bán được trong cả hai ngày ta cộng tổng số lít dầu bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai

418 lít + (2 x 418 lít) = 428 lít + 836 lít = 1254 lít

Vậy cả hai ngày cửa hàng đã bán được tổng cộng 1254 lít dầu 

Bài toán 16: 

Để tính tổng số mét vải cả hai đội nhận được để may quần áo, ta cộng tổng số mét vải đội thứ nhất nhận và số mét vải đội thứ hai nhận: 

Số mét vải đội thứ nhất nhận: 2680m

Số mét vải đội thứ hai nhận : 2680m + 50m = 2730m

Tổng số mét vải cả hai đội nhận được: 2680 + 2730 = 5410m

Vậy cả hai đội nhận được tổng cộng 5410 mét vải để may quần áo

Bài toán 17: Để tính số ki-lô-gam còn lại trong kho sau khi đã lấy 2 lần, ta trừ tổng số ki-lô-gam muối đã lấy ra từ tổng số ki- lô- gam muối ban đầu: 7500 - ( 2 x 1800) = 7500 - 3600 = 3900 kg

Cậy trong kho còn lại 3900 kg muối

Bài toán 18: 

a) Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023

b) Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

c) Hiệu số của hai số đó là 987 - 1023 = -36

Bài toán 19: Để tính số học sinh mặc áo xanh trong lớp học A, ta trừ số học sinh mặc áo đỏ từ tổng số học sinh: 

25 - 15 = 10 học sinh áo xanh

Vậy có 10 học sinh áo xanh

Bài toán 20: 

Để tính tổng số tiền mà toàn bộ lớp phải chi trả để mua vở và bút, ta tính tổng số tiền cho mỗi học sinh sau đó nhân với số học sinh trong lớp

Số tiền cho mỗi học sinh: 10000 + 5000 = 15000 đồng 

Tổng số tiền của toàn bộ lớp: 15000 x 32 = 480000 đồng 

Vậy toàn bộ lớp phải chi trả 480000 đồng để mua vở và bút