1. Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là gì? 

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là bản tổng hợp những ý kiến, đề xuất của Đảng viên sau khi được học tập, tiếp nhận những chủ trương, chính sách mới của Nghị quyết. Bên cạnh đó thì Đảng viên sẽ được rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn công việc đảm nhận. 

Nghị quyết số 05 – NQ/TW khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành bàn về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

 

2. Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. 

Mẫu 1: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Họ và tên: Lê Văn Minh

Hiện đang công tác tại: Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy

Qua nghiên cứu Nghị quyết TW5 khóa XII, đồng chí nhận thức như thế nào về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp nêu ra trong nghị quyết. Qua đó thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nghị quyết ở địa phương, đơn vị.

Qua học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, bản thân tôi đã nhận thức những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau:

1. Những thành tựu đạt được

- Các định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định rõ hơn. Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn; các định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định rõ hơn. 

- Quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng được bảo đảm hơn; môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện và thông thoáng hơn.

- Việc phân bổ, huy động và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các chính sách, cơ chế đã chú trọng đến phát triển bền vững.

- Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từ đó từng bước thích ứng với các chuẩn mực và nguyên tắc của thị trường toàn cầu.

- Từ những phương thức lãnh đạo cảu Đảng thì vai trò và phương thức hoạt động của nhà nước từng bước được đổi mới, cải cách hành chính được đảy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước được nâng cao. 

2. Những hạn chế. 

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm.

- Chưa thực sự tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định cho các doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Giá cả một số dịch vụ và hàng hóa thiết yếu chưa được xác lập thật sự theo cơ chế thị trường.

- Hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới của nền kinh tế.

- Kỳ cương, kỷ luật không thực sự nghiêm, dẫn đến những hiệu quả mang lại là chưa cao. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế. 

.- Nguyên nhân đầu tiên là do nhận thức chưa đẩy đủ, rõ ràng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức chưa đúng về vai trò của nền kinh tế tập thể và nền kinh tế tư nhân..Năng lực xây dựng và thực thi những thể chế còn nhiều bất cập và hạn chế chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế thị trường. 

- Cơ chế quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp còn nhiều yếu kém, tạo kẽ hở để hình thành nhóm lợi ích. 

- Trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm chưa thực sự hiệu quả. 

4. Quan điểm chỉ đạo. 

- Chúng ta cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là một nhiệm vụ chiến lược, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, xây dựng một nền kinh tế độc lập và hội nhập quốc tế.

-  Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường thông lệ quốc tế

- Biết kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta. 

-  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thông qua đổi mới phương thức, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

5. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành thông suốt, đồng bộ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hơn hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ bản bảo đảm tính đồng bộ giữa kinh tế và chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững.

6. Nhiệm vụ và giải pháp

-Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

- Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

-  Cần xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội

- Tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất của nhà giáo.

Người viết thu hoạch
(ký và ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu 2: 

ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

BÀI THU HOẠCH

Dùng cho cán bộ chủ chốt tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Ương Đảng ( khóa XII) (Do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức vào ngày 07 tháng 06 năm 2017)

Họ và tên: LÊ VĂN MINH

Chức vụ: Đàng viên

Đơn vị công tác: 

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đồng chí hãy nêu nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

1. Phân tích, làm rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, những mục tiêu, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Thứ hai, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GDP.

Thứ ba, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, nhất là phòng, chống mọi biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ "lợi ích nhóm", thao túng chính sách, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính.

Thứ tư, kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Thứ năm, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) thời gian tới trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác, đồng chí cho biết phải làm gì để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ?
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì bản thân mỗi người phải tiếp học tập, rèn luyện và nâng cao thành tích cũng như nhận thức của bản thân mình. Tự học và trau dồi kiến thức kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất của nhà giáo
Người viết thu hoạch
( Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý. 
 Trên đây là một số mẫu viết về bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12 . Hi vọng rằng thông qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn trong việc viết bài thu hoạch.