1. Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng mới nhất

>>> Tải ngay: Mẫu bài thu hoạch lớp Bồi Dưỡng công tác Đảng mới nhất 

HUYỆN ỦY ABC

TRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH

Lớp: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
năm 2023

Họ và tên: Nguyễn Văn H

Chức vụ: Bí thư

Đơn vị: ABC

Qua nghiên cứu chương trình bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, tôi nhận thấy các nội dung sau đây:

1. Những vấn đề đ/c cảm nhận sâu sắc nhất, vì sao?

Tôi cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong bối cảnh mới, nơi quyền lực và sự ủng hộ của nhân dân đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của mọi chi bộ và Đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, những giảng đường về công tác Dân vận, theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đã mở ra một chiều sâu mới về cách thức tương tác với nhân dân, xây dựng đoàn kết cộng đồng và giữ vững sự đồng lòng trong những thách thức của thời đại.

2. Nội dung, chương trình, thời gian tổ chức lớp học có phù hợp, đáp ứng yêu cầu hay không?

- Nội dung chương trình: Chương trình bồi dưỡng rất hợp lý và cung cấp kiến thức cần thiết cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Đặc biệt, bài học về công tác Dân vận rất sâu sắc và cung cấp cái nhìn chiến lược về cách tiếp cận và duy trì sự liên kết vững chắc với nhân dân.

- Thời gian tổ chức: Thời gian được phân chia hợp lý, đảm bảo sự hiểu rõ và áp dụng lý thuyết vào thực tế công việc. Cần chú ý đến việc giữ cho buổi học sinh động và tương tác.

3. Những đề xuất, kiến nghị?

- Thực hành và Tương tác: Tăng cường hoạt động thực hành và tương tác giữa học viên và giảng viên. Việc áp dụng kiến thức trong tình huống thực tế giúp học viên tự tin hơn khi đối mặt với các thách thức.

- Buổi thảo luận và Hội thảo: Tổ chức các buổi thảo luận và hội thảo để tạo cơ hội cho các đ/c trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Điều này giúp làm giàu thêm nội dung học và đa dạng hóa quan điểm.

- Tài liệu học: Cung cấp thêm tài liệu và sách báo để học viên có nguồn thông tin phong phú và có thể nghiên cứu sâu rộng hơn về các nội dung đã học.

- Phương pháp đánh giá linh hoạt: Đánh giá không chỉ dựa trên bài kiểm tra cuối khóa mà còn dựa trên các bài thực hành, báo cáo cá nhân để đánh giá đa chiều năng lực và hiểu biết của học viên.

Tư tưởng về Dân và công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng của tư tưởng nhân bản truyền thống, chủ nghĩa Mác-Lênin, và được phát triển sáng tạo để đáp ứng nhu cầu và hoàn cảnh của Việt Nam trong thời đại mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung nhất vào Tư tưởng Dân chủ, mà theo ông, có nghĩa là "Dân là chủ," và "nhân dân là người chủ." Điều này thể hiện rõ trong những tuyên bố như "Nước ta là nước dân chủ" và "Chế độ ta là chế độ dân chủ," thể hiện tầm quan trọng của vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tư tưởng Dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho công tác Dân vận. Tại Đại hội lần thứ VI Đảng, nguyên tắc "Lấy dân làm gốc" và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã được khẳng định. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân trong quá trình xây dựng đất nước. Công tác Dân vận không chỉ nhằm góp phần vào hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng mà còn tạo ra sức mạnh tổng thể, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Các nhiệm vụ của công tác Dân vận trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước là thách thức lớn. Đặt ra những khía cạnh như trình độ và năng lực của cán bộ, sự phối hợp giữa các cấp đội ngũ cán bộ, và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận. Các khó khăn này cần được vượt qua để công tác này thực sự có ảnh hưởng tích cực. Công tác Dân vận trong thời kỳ đổi mới cũng phải chú trọng vào việc đối mặt với sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế - xã hội. Việc giữ vững đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận và tăng cường sự đồng bộ giữa chúng là quan trọng. Chú trọng vào động viên và đào tạo cán bộ làm công tác Dân vận tại các vùng sâu, vùng xa cũng là một phần quan trọng của chiến lược này.

Đồng thời, công tác Dân vận cần phải đổi mới, linh hoạt, và sáng tạo để có thể phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đáp ứng mục tiêu phát triển của đất nước. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận và tổ chức đảng cấp ủy để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác này. Công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự tiếp nhận và phát triển tư tưởng Dân chủ mà còn là sự đối mặt và thích ứng với những thách thức và cơ hội của thời kỳ đổi mới toàn diện. Công tác này đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tổ chức đảng và sức mạnh tổng thể của xã hội.

Câu 2: Theo đồng chí làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Trả lời:

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chúng ta cần tập trung vào một số điểm chính như sau:

​- Đồng chí cần xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ của chi bộ. Điều này bao gồm việc đặt ra những mục tiêu cụ thể, liên quan đến nhiệm vụ chính trị và công việc cụ thể của đảng viên trong từng giai đoạn.

- Tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng là cơ sở, nhưng cần có sự đổi mới về nội dung và phương thức. Đảm bảo rằng các buổi sinh hoạt tập trung vào những vấn đề quan trọng và thực tế, giúp đảng viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình.

​- Các buổi sinh hoạt cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước, đặc biệt là với vai trò của Bí thư chi bộ và các cấp ủy viên. Phải có kế hoạch phổ biến thông tin trước để tạo điều kiện cho đảng viên tham gia ý kiến một cách tích cực.

​- Buổi sinh hoạt cần được tổ chức một cách có tổ chức và có kế hoạch để tạo cơ hội cho nhiều đảng viên tham gia ý kiến. Việc này giúp tạo ra không khí tích cực và đồng lòng trong chi bộ.

​- Trong quá trình kiểm tra, giám sát, chi bộ cần chú trọng đến việc phản biện và xử lý nghiêm túc tình hình. Điều này không chỉ giúp đảng viên nhận thức được những sai lầm mà còn giúp cả chi bộ trở nên sáng tạo và hiệu quả hơn.

​- Việc thực hiện nghiêm túc nền nếp và chế độ sinh hoạt là chìa khóa để duy trì sự tổ chức và trật tự trong buổi sinh hoạt. Đảm bảo rằng mọi quy định được tuân thủ đúng, đặc biệt là với việc đưa ra và thực hiện quyết định của chi bộ.

​- Đảng viên cần được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia buổi sinh hoạt. Điều này có thể bao gồm việc sắp xếp thời gian hợp lý, cung cấp thông tin trước, và tạo không gian thoải mái cho mọi người thể hiện ý kiến.

​- Đảng viên cần được thông tin và hiểu rõ về Chỉ thị số 10 và Hướng dẫn số 09 của Đảng Trung Ương về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc này giúp đồng chí tự giác và tích cực tham gia vào quá trình cải thiện.

​- Trước mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ cần tổ chức cuộc họp chuẩn bị để đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về nội dung và mục tiêu của buổi sinh hoạt. Điều này giúp tạo ra một không khí chuyên nghiệp và năng động.

​- Sau mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ cần tổ chức cuộc họp phản biện để đánh giá và rút kinh nghiệm. Việc này giúp cải thiện liên tục và tạo ra những thay đổi tích cực trong sinh hoạt chi bộ.

Qua việc thực hiện những biện pháp trên, chúng ta có thể đạt được một sinh hoạt chi bộ chất lượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đảng và xã hội.

ABC, ngày 19 tháng 11 năm 2023

Người viết bài thu hoạch 

(ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Câu 1. Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng

Câu 1: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có một vai trò lãnh đạo quan trọng và quyết định đối với hệ thống chính trị của nước. Điều này xuất phát từ lịch sử cách mạng của Đảng, đặc biệt là sau chiến tranh giải phóng, khi Đảng đã đưa đất nước ra khỏi thế chấp của thực dân và phong kiến, thiết lập nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

- Lãnh đạo trong quá trình cách mạng và giải phóng: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã chủ trì và lãnh đạo toàn bộ quá trình Cách mạng tháng Tám thành công, giúp Việt Nam giành được độc lập. Đảng đã chiến đấu, lãnh đạo dân tộc qua các cuộc chiến tranh giải phóng, chống xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân.

- Vai trò trong hệ thống chính trị hiện nay: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền trong hệ thống chính trị, điều này thể hiện sự chấp nhận và tin tưởng của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng diễn ra trong mối quan hệ phức tạp với cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước pháp quyền và trong bối cảnh xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Đối diện với thách thức mới: Trong bối cảnh xã hội hiện đại, với sự hội nhập kinh tế quốc tế và cơ chế thị trường định hình xã hội, Đảng cần thích nghi và đổi mới để bảo đảm vai trò lãnh đạo của mình. Đảng phải tự đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và tăng cường mối quan hệ với các thành phần khác trong hệ thống chính trị.

 

3. Câu 2. Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng mới nhất 

Câu 2: Phấn đấu và làm gì để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân cần thực hiện một số mục tiêu và phấn đấu nhất định:

- Xác định động cơ đúng đắn: Đảng không chấp nhận vào Đảng với động cơ cá nhân, danh vọng, và lợi ích riêng tư. Người đăng ký cần xác định động cơ vào Đảng là để phục vụ giai cấp, nhân dân, và thực hiện nhiệm vụ của một người đảng viên.

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng: Đảng viên cần có bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường giai cấp công nhân, không dao động trước khó khăn. Đồng thời, phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tuân thủ nguyên tắc và giá trị của Đảng.

- Nâng cao năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ: Phải tích cực nâng cao trình độ, kiến thức về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và các kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội. Cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

- Gắn bó với tập thể và nhân dân: Đảng viên cần thể hiện sự gắn bó với nhân dân, đồng lòng với quần chúng trong công cuộc xây dựng đất nước. Tích cực tham gia sinh hoạt đoàn thể, công tác xã hội và hỗ trợ nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở: Phải có cam kết và sự tích cực trong việc xây dựng tổ chức Đảng cơ sở. Đóng góp ý kiến, hoạt động tích cực, và tham gia vào các hoạt động của cộng đồng để phát huy vai trò của mình.

Thông qua những hành động này, người phấn đấu vào Đảng có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người có ảnh hưởng tích cực trong xã hội và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung sau: 

- Bài thu hoạch phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Bài thu hoạch bảo tàng chứng tích chiến tranh mới nhất