1. Mở đầu

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do đó, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề mang tính cấp thiết, là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của các cấp ủy, tổ, chức đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, Đảng viên. 

Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để truyền bá những luận điệu sai trái, thù địch nhằm tấn công vào nền tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước. Các thủ đoạn của những kẻ phản động ngày càng tinh vi nhất là trong thời gian gần đây.  Chúng sử dụng không gian mạng thường xuyên và trực tiếp nhất là các trang mạng xã hội. Chúng mang âm mưu, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. 

Chính vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng để các cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

 

2. Các quan điểm sai trái, thù địch

2.1. Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch

Quan điểm được hiểu là điểm xuất phát quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, đanh giá về một sự vật hay hiện tượng nào đó; quan điểm cũng là cách nhìn, cách suy nghĩ hay trình bày rõ quan điểm của bản thân. "Sai trái" là không đúng, không phù hợp với lẽ phải. Việc làm sai trái, hành động sai trái. Sai trái có cả trong nhận thức lẫn hành động thực tế. Trong nhận thức thì sai trái được biểu hiện ở những hiểu biết sai lầm, không chính xác, nông cạn. Quan điểm sai trái chính là những quan điểm không đúng về mặt khoa học, thực tiến - là loại quan điểm có nội dung phản khoa học, phi thực tiễn.  Là sự nhìn nhận lệch lạc, phiến diện, không đúng với sự thật, đi ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Quan điểm sai trái được thể hiện ở nhiều lĩnh vực đời sống. Trong mặt chính trị xã hội thì những quan điểm sai trái có liên quan đến vấn đề giai cấp, nhà nước, đảng phái chính trị,... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quan điểm sai trái có thể là do trình độ nhận thức còn thấp hay do ngộ nhận hoặc do phương pháp nhận thức không đúng.

"Thù địch" là kẻ ở phía đối lập có mối thù hằn sâu sắc. Những phần tử thù địch là hai người có thù địch với nhau, chống đối lại nhau một cách quyết liệt vì lẽ sống còn. Quan điểm thù địch chính là quan điểm sai trái nhưng đối lập về lợi ích và lập trường tư tưởng, chính trị về lợi ích giai cấp, quốc gia, dân tộc. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến quan điểm thù địch là do đối lập nhau về lợi ích, quốc gia, dân tộc và lập trường giai cấp, nguyên nhân trực tiếp là do mục đích, động cơ của chủ thể.

Những quan điểm của cá nhân, tổ chức gây nên những tác hại về mặt nhận thức, tư tưởng trong xã hội làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia - dân tộc và nhân dân Việt Nam; chống lại Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm hại an ninh quốc gia đến độc lập tự chủ và toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam,... được xem là quan điểm sai trái, thù địch. Chính những cán bô, Đảng viên, Nhân dân cũng có thể có quan điểm sai trái. 

Quan điểm sai trái có thể trở thành quan điểm thù địch khi mức độ sai trái trở nên nghiêm trọng, nó không còn là sai trái về mặt nhận thức, quan điểm mà chuyển thành sai trái trong cả lập trường chính trị, lợi ích giai cấp. Những quan điểm sai trái bất kể là của ai nếu như không được uốn nắn, sửa chữa kịp thời thì sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới hành động thực tiễn để thực hiện quan điểm đó trên thực tế. 

 

2.2. Tiêu chí xác định quan điểm sai trái, thù địch

Quan điểm sai trái là quan điểm không đúng về mặt khoa học nghĩa là quan điểm đó không phản ánh một vấn đề khoa học thực sự, không mang lại một giá trị khoa học thực sự; đối tượng mà nó phản ánh là không rõ ràng; mang tính chủ quan và thiếu tính khách quan khoa học trong phương pháp xem xét thiếu tính tin cậy.

Quan điểm không đúng về mặt thực tiễn. Không phải là thực tiễn chung chung hay thwucj tiễn mù quáng, trừu tượng hay chỉ là thực tiễn của cá nhân hoặc nhóm người đơn lẻ mà là thực tiễn cách mạng sáng tạo và đổi mới của đất nước, dân tộc và nhân dân; là thực tiễn được soi sáng, dẫn dắt bởi lý luận tiên phong của thời đại. Là thực tiễn được lặp lại nhiều lần bởi đông đảo quần chúng nhân dân đã và đang tiến hành hoạt động một cách hữu ích và hiệu quả vì sự phát triển của đất nước, sự tiến bộ của xã hội.

Quan điểm sai trái, thù địch là quan điểm không đúng về amwtj chính trị. Thực chất quan điểm đó không xuất phát từ lợi ích, lập trường của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam; đi ngược với lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân ta. Hoặc là đại diện thì cũng chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ, một bộ phận chứ không phải đại diện cho toàn bộ giai cấp công nhân, nhân dân hay toàn bộ quốc gia - dân tộc Việt Nam. 

 

2.3. Các dạng quan điểm sai trái, thù địch

Thứ nhất là phủ nhận luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích nhằm tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phủ nhận vai trò của nền tảng tư tưởng của Đảng, nhà nước đòi thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin bằng hệ tư tưởng khác; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội nhằm hướng đất nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản. Tấn công vào những nội dung cốt lõi những giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Phủ nhật chủ nghĩa Mác - Lênin. Những thành phần thù địch sai trái cho rằng hình thái kinh tế - xã hội chỉ là một lý thuyết về chủ nghĩa xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được. Họ cho rằng học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác đã lỗi thời, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất, không còn là chế độ bóc lột nữa. Nghi ngờ, bác bỏ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; họ cho rằng Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là trái với tự nhiên và quy luật khách quan, là duy ý chí. Phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cho rằng giai cấp công nhân không đủ trình độ, năng lực để lãnh đạo xã hội. Cho rằng chủ nghĩa xã hội khoa học là học thuyết viển vông.

Ngoài ra, họ còn phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc, không theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm phương tiện. Hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng Hồ Chí Minh không có tư tưởng riêng chỉ cóp nhặt tư tưởng của người khác. Thậm chí họ còn có thái độ công kích, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Phê phán pháp luật Việt nam, các quan điểm sai trái phủ định tính hợp hiến, hợp pháp và tính chính đáng về sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. 

Thứ hai, có hành vi xuyên tạc, phủ định các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm cho nhiều người không phân biệt được đúng sai; đánh đồng các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là như nhau và về mặt bản chất là sai. Tấn công vào các tư tưởng trước đây và hiện nay vẫn đúng và vẫn còn giá trị lâu dài - đó là những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt họ tập trung vào những tư tưởng trước đây đúng nhưng hiện nay có biểu hiện không phù hợp với thực tiễn mới và một số tư tưởng đã lệch lạc cần phải bổ sung. Họ cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lạc hậu, lỗi thời và không phù hợp với thực tiễn với thời đại và không nên nghe theo.

Thứ ba, phủ nhận giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng. Các thế lực thù địch tuyên truyền phủ nhận sự lựa chọn tất yếu của lịch sử và tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tìm cách đánh đồng những chiến sĩ cách mạng hi sinh vì chính nghĩa với những kẻ làm tay sai, bán nước. Họ chê bai, phủ nhận thành quả của Đảng và Nhân dân đã nổ lực phấn đầu trong suốt thời gian qua.

Thứ tư là xuyên tạc, bóp méo sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp và có hành động hạ bệ, bôi nhọ nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Các thành phần thù địch xấu xa xuyên tạc, bóp méo những chủ trương, chính sách và những văn bản ký kết của Đảng và Nhà nước với một số nước để kích động, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Lợi dụng các sở hở của chính sách để lôi kéo, phá và hạ uy tín của Đảng và Nhà nước làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước. 

Các thế lực thù đich còn sử dụng biện pháp tấn công vào đời tư của lãnh đạo nhằm xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ giữa nội bộ. Lợi dụng sự kiện nhạy cảm đặc biệt là các sự kiện liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, các vấn đề tranh chấp biển Đông hay nhwunxg vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, môi trường,... để kích động gây mất ổn định chính trị, xã hội.

 

3. Những nội dung cơ bản nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện âm mưu tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam - là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc,... Nhằm xuyên tạc, phủ nhận điều được khẳng định trên trong Cương lĩnh mà các thế lực thù địch đã tung ra các luận điểm đòi thực hiện đa đảng đối lập. 

Chính vì vậy trong những năm qua, Đảng luôn chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng - đây chính là bảo vệ Cương lĩnh, bảo vệ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước đã nâng cao nhận thwusc và làm sâu sắc hơn những nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền tảng tinh thần vững cahwcs cho nhân dân và các thế hệ trẻ, nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị.

Ngoài ra, Đảng và Nhà nước cũng abn hành ra các văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống trên nhiều lĩnh vực. Các biện pháp của Đảng và Nhà nước đã làm cho các thế lực thù địch bị thất bại, những âm mưu và thủ đoạn đều được ngăn chặn. Nhân dân ngày càng có nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị tốt đẹp mà chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như Tư tưởng Hồ Chí Minh đem lại; nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục chính trị, phổ biến thông qua các phương tiện truyền thông và trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân. Đảng cũng đã làm tốt các công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để bị chi phối bởi những thông tin xấu, thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch. luôn trong tư thế sẵn sàng cảnh giác cao độ có những phương án biện pháp cụ thể đấu tranh với những quan điểm sai trái. 

Xu thế của thời đại đổi mới hiện nay là hòa bình - hợp tác - phát triển nên mỗi nước đều sẽ có quan hệ hợp tác với nhau. Đây vừa là xu thế phát triển của các nước cũng là chính sách đảm bảo an ninh quốc gia. Việt Nam đang đứng vững và từng bước phát triển với một tâm thế mới. Độc lập, tự chủ là điều mà đảng cũng như Nhà nước ta quan tâm và đề cao trong chính sách đối ngoại của Đảng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với công tác tổ chức, cán bộ  xây dựng đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng và nhà nước trong việc chấp hành đường lối, chủ trương ngăn ngừa và đầy lùi, xử lý nghiêm các cán bộ, Đảng viên suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống,... Tăng cường kiểm tra, giám sát chấn chỉnh của cấp trên đối với cấp dưới. thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp hiệu quả đi sát với thực tiến; kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân điển hình làm tấm gương tốt. 

 

4. Giải pháp

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác bảo vệ an ninh tư tưởng. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu và là một nội dung của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay. Nhận thức là cơ sở của hành động, định hướng hành động và có định hướng đúng mới có trách nhiệm cao và hành động hiệu quả được. Cần nhận thức đúng về mục tiêu, yêu cầu bảo vệ tổ quốc; vị trí, vai trò của quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện chính xác những nhóm đối tượng đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đặt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. 

Trong tuyên truyền cần phát huy rõ hiệu quả của các phương tiện truyền thông, làm rõ các thủ đoạn sẽ được các thế lực thù địch sử dụng để lôi kéo, kích động người dân. Cần khuyến cáo các cá nhân cảnh giác với thông tin truyền tải trên các trang mạng xã hội vì phần lớn các thông tin chưa được kiểm duyệt, độ chính xác thấp và thậm chí bị các thế lực thù địch điều khiển sang hướng khác với ý đồ xấu xa. Các tổ chức lãnh đạo cần coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị. đồng thời gắn công tác lãnh đọa chính trị tư tưởng với giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, xây dựng các tổ chức vững mạnh toàn diện góp phần hoàn thiện nhân cách của sĩ quan trẻ hiện nay. Các chỉ tiêu đặt ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan hay đơn vị cũng như phù hợp với tâm sinh lý của các sĩ quan trẻ.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đây là giải pháp cơ bản nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng trên mạng xã hội. Đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh théo hướng thiết lập và sử dụng các trang web hay diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền và định hướng dư luận phản bác các trang độc hại phản động được đối tượng xấu sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ công tác viên đưa tin, viết bài cũng như bình luận nâng cao chất lượng của bài viết đấu tranh phản bác với các bài viết mang tính phản động.Đưa ra những luận cứ chặt chẽ có tính thuyết phục cao. Kết hợp các biện pháp đấu tranh trực tiếp và đấu tranh gián tiếp giữa xây dựng và chống lại chủ động cung cấp các thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để đấu tranh ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả.

Thứ ba, chủ động bám sát các vấn đề sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trong mặt trận đấu tranh trên mạng xã hội. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng sẽ không lộ diện. Hiện nay, thời đại công nghệ 4.0 mỗi cán bộ, đảng viên được tiếp cận với trình độ khoa học, kĩ thuật công nghệ hiện đại đều có thể truy cập vào các trang mạng tự mình thiết lập, sử dụng các tài khoản, thông tin trang cá nhân trên nền tảng thư điện tử. Hay các nền tảng mạng xã hội như facebook, Zalo, Youtube,.... để viết tin đưa bài đấu tranh phản bác chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. cần chủ động nắm rõ ý đồ của những phần tử thủ đoạn chống phá để tạo sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong cuộc đấu tranh "không tiếng súng". Với phương châm chủ đạo công tác tư tưởng phải đi trước không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chống phá. Các cơ quan chức năng cần quan tâm nghiên cứu và biên soạn ra các tài liệu tham khảo để phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh cho lực lượng. 

Thứ tư, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn việc truy cập vào các trang độc hại một cách hiệu quả. Các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, nghiên cứu sử dụng biện pháp về công nghệ thông tin để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp cơ bản cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hẹ thống. thực hiện tốt những nội dung và định hướng cơ bản sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc, thù địch từ các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về "Bài thu hoạch về nhiệm vụ, giải pháp, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch". Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào về nội dung bài viết trên thì hãy liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline19006162 để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.