Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp, đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Họ và tên Đảng viên:

Chức vụ Đảng viên: Đảng viên

Chi bộ sinh hoạt: 

I. Ban chấp hành Trung Ương quy định

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam là chiến sĩ cách mạng, là người tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đảng viên là những người gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật nước ta. Là người nắm giữ các cương vị chủ chốt trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam. 

- Đảng ta là một chính Đảng cầm quyền, mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm khiết, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

II. Những điều Đảng viên không được làm

Theo quyết định số 115-NQ/TW2007 của Bộ chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã quy định 19 điều mà Đảng viên không được làm:

- Điều thứ nhất: Đảng viên không được nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị,Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

- Điều thứ hai: Đảng viên không chấp hành những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép.

- Điều thứ ba: Đảng viên phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thức hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng.

- Điều thứ tư: Đảng viên cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài; đăng bài những thông tin sai lệch, tài liệu biis mật của Nhà nước và Đảng hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Điều thứ năm: Đảng viên viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tin, bài viết sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi kí, phim, ảnh không đúng quy định.

- Điều thứ sáu: Đảng viên tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo danh tên. Gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện những quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý, kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

- Điều thứ bảy: Đảng viên tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh.

- Điều thứ tám: Đảng viên tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân.

- Điều thứ chín: Đảng viên báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu thập không trung thực: sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản hoặc mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định.

- Điều thứ mười: Đảng viên chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, nhà nước.

- Điều mười một: Đảng viên vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sư thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, và các vi phạm khác. Không báo cáo, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ(chồng), con, bố, mẹ, anh, chị ruột mình, bên chồng( vợ) và người khác lợi dụng chức vị, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực vi phạm quy định của Đảng và Pháp luật nhà nước.

- Điều mười hai: Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ,chính sách cán bộ trái quy định.

- Điều mười ba: Can thiệp, tác động vào hoat động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

- Điều mười bốn: Tham ô, đưa, nhận, mô giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để mô giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện để thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.

- Điều mười lăm: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thânhhoawjc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

- Điều mười sáu: Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái với quy định.

- Điều mười bảy: Can thiệp, tác động để vợ( chồng), con, bố, mẹ, anh, chị em ruột, bên vợ( chồng) bản thân và người khấc để đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực theo dõi, quản lý.

- Điều mười tám: Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, sử dụng các chất ma túy; sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. Tổ chức tiệc cưới, việc tang của cá nhân hoặc gia đình một cách xa hoa, lãng phí, nhằm mục đích vụ lợi. Thờ ơ, vô cảm các hành vi sai trái trong xã hội, có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm chế độ hôn nhân gia đình.

- Điều mười chín: Mê tín, hoạt động mê tín, ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tin ngưỡng để trục lợi.

Bài viết trên công ty Luật TNHH Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc về những quy định mà Đảng viên không được làm. Bài viết có nội dung nào chưa rõ hoặc không đúng khách hàng có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 19006162 để được tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn!